Tựa đề: Định hướng xây dựng Luật chứng khoán trong ,mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác
Từ khóa: Pháp luật
Chứng khoán
Thị trường
Đề tài
Ngày phát hành: 4-May-2009
Nhà xuất bản: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Series/Report no.: H.
2007
108tr.
Tóm tắt: Chuong I: Luat chung khoan trong moi quan he voi cac linh vuc phap luat khac. Chuong II: Thuc trang moi quan he giua phap luat ve chung khoan va cac linh vuc phap luat khac-nhung bat cap va xung dot. Chuong III: Dinh huong va giai phap xay dung luat chung khoan de dam bao tinh dong bo, phu hop trong he thong phap luat VN.


Xem Thêm: Định hướng xây dựng Luật chứng khoán trong ,mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng xây dựng Luật chứng khoán trong ,mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác sẽ giúp ích cho bạn.