Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 01
  PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY . 03
  1.1. Nguồn nhân lực . 03
  1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực 03
  1.1.2. Vai trò của nguồn nhân lực . 04
  1.1.3. Các đặc trưng cơ bản của nguồn nhân lực 06
  1.1.3.1. Số lượng nguồn nhân lực 06
  1.1.3.2. Chất lượng nguồn nhân lực 07
  1.2. Quản trị nhân lực 09
  1.2.1. Khái niệm về quản trị nhân lực 09
  1.2.2. Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực . 10
  1.2.3.Vai trò của quản lý nguồn nhân lực . 10
  1.2.4. Ảnh hưởng của môi trường đối với quản lý nguồn nhân lực 11
  1.2.5. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực . 13
  1.2.5.1. Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự . 13
  1.2.5.2. Phân tích công việc . 15
  1.2.5.3. Định mức lao động . 17
  1.2.5.4. Tuyển dụng nguồn nhân lực . 18
  1.2.5.5. Phân công lao động . 24
  1.2.5.6. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên 25
  1.2.5.7. Trả công lao động 27
  1.2.5.8. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 29
  1.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 31
  1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động . 31
  1.3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 31
  1.3.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động . 32

  1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 33
  1.5. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 33
  PHẦN 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VẬT CÁCH . 35
  2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách . 35
  2.1.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển Công ty . 35
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ (ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh) của Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách 36
  2.1.2.1. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty . 36
  2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách 36
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách . 37
  2.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách 42
  2.1.5. Thuận lợi và khó khăn của Công ty . 43
  2.1.5.1. Những thuận lợi 43
  2.1.5.2. Những khó khăn . 44
  2.2. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực trong Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách 45
  2.2.1. Mục đích và ý nghĩa của việc tìm hiểu công tác nhân sự trong Công ty 45
  2.2.2. Đặc điểm lao động của Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách . 45
  2.2.2.1. Đánh giá chung 45
  2.2.2.2. Cơ cấu lao động của Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách . 47
  2.2.2.3. Tình hình sử dụng lao động 51
  2.2.3. Phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại Cảng Vật Cách. 54
  2.2.3.1. Hiệu quả sử dụng lao động 54
  2.2.3.2. Một số nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng lao động . 56
  2.3. Công tác hoạch định nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách 56
  2.3.1. Phân tích công việc . 56
  2.3.2. Hoạch định nguồn nhân lực (dự báo nhu cầu nguồn nhân lực) 57
  2.3.3. Tuyển dụng lao động 58
  2.3.4. Điều kiện lao động 64
  2.3.4.1. Chế độ làm việc và nghỉ ngơi 64
  2.3.4.2. Trường hợp tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động . 65
  2.3.5. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc . 67
  2.3.6. Đào tạo và phát triển 68
  2.3.7. Chính sách đãi ngộ . 70
  2.3.8. Vấn đề về an toàn lao động trong Công ty . 73
  2.4. Ưu, nhược điểm về tình hình sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách 75
  2.4.1. Ưu điểm 75
  2.4.2. Nhược điểm . 76
  PHẦN 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VẬT CÁCH . 77
  3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách trong những năm tới 77
  3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách . 78
  3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 78
  3.2.2. Biện pháp 2: Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của nguồn nhân lực 80
  3.2.3. Biện pháp 3: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá năng lực thực hiện công việc của nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách . 83
  KẾT LUẬN 87

  LỜI MỞ ĐẦU
  Xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới và khu vực đem đến cho nền kinh tế nước nhà bên cạnh những cơ hội còn tồn tại một số khó khăn, thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp. Vì vậy, để có thể tồn tại và phát triển đòi hỏi bản thân mỗi doanh nghiệp không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân mình về mọi mặt đặc biệt là công tác quản trị.
  Trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau của nền kinh tế, thì con người luôn được xem là nguồn lực quý giá, quan trọng nhất và là một trong những vũ khí lợi hại trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ có con người mới có khả năng tạo ra của cải vật chất cho xã hội, chỉ có con người mới có thể tạo ra máy móc, trang thiết bị ngày càng tiên tiến phục vụ cho nhu cầu phát triển của nền kinh tế cả nước nói chung, nền kinh tế Cảng biển nói riêng. Có thể nói, con người là chủ thể trong mọi hoạt động .Vì vậy, để đạt được mục tiêu cao nhất của doanh nghiệp thì yếu tố con người là một trong những vấn đề được các doanh nghiệp rất quan tâm chú trọng. Xuất phát từ tầm quan trọng của con người đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mà quản trị nhân sự có vai trò đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực quản trị.
  Qua quá trình thực tế tại Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách em đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách”.
  Đề tài gồm 3 phần:
  Phần 1: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong Công ty.
  Phần 2: Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách.
  Phần 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách.
  Đề tài này được xây dựng trên cơ sở vận dụng những kiến thức đã tiếp thu được trong suốt quá trình học tập dưới mái trường Đại học Dân lập Hải Phòng cùng với việc nghiên cứu tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách. Dưới sự chỉ bảo của các cô chú trong ban lãnh đạo, các cán bộ công nhân viên trong Công ty cùng sự hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm của cô giáo: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Đan, đã tạo điều kiện cho em hoàn thành được đề tài này. Tuy nhiên, do những hạn chế về mặt kiến thức và thời gian có hạn nên sẽ không tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết. Vậy em rất mong được sự nhận xét và góp ý của các thầy, cô để đề tài của em hoàn thiện hơn.


  Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status