Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
  3
  1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh 3
  1.1.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3
  1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh . 4
  1.1.3. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh 4
  1.1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao sản xuất kinh doanh . 5
  1.1.5. Mục đích của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 6
  1.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 6
  1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng quát 6
  1.2.2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp 7
  1.2.2.1. Tỷ suất lợi nhuận theo nguồn vốn kinh doanh 7
  1.2.2.2. Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu . 7
  1.2.2.3. Sức sinh lợi của tổng tài sản . 7
  1.2.2.4. Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu . 8
  1.2.3. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận . 8
  1.2.3.1. Hiệu quả sử dụng lao động 8
  1.2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn . 9
  1.2.3.3. Hiệu quả sử dụng chi phí 11
  1.2.4. Một số chỉ tiêu tài chính . 11
  1.2.4.1. Các hệ số về khả năng thanh toán . 11
  1.2.4.2. Các hệ số phản ánh cơ cấu tài chính . 12
  1.2.4.3. Các chỉ số về khả năng hoạt động . 13
  1.3. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . 15
  1.3.1. Phương pháp so sánh . 15
  1.3.2. Phương pháp thay thế liên hoàn 17
  1.3.3. Phương pháp số chênh lệch 18
  1.3.4. Phương pháp cân đối . 18


  1.3.5. Phương pháp tương quan . 19
  1.4. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
  của doanh nghiệp 20

  1.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp . 20
  1.4.1.1 Thị trường cạnh tranh 20
  1.4.1.2 Nhân tố tiêu dùng 20
  1.4.1.3 Nhân tố tài nguyên môi trường 20
  1.4.1.4 Các chế độ, chính sách của nhà nước . 21
  1.4.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp . 21
  1.4.2.1. Lực lượng lao động 21
  1.4.2.2. Bộ máy quản lý . 22
  1.4.2.3 Khả năng tài chính . 22
  1.4.2.4 Trang thiết bị kỹ thuật . 23
  1.5. Nội dung phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh . 23
  CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN MẠ MÀU VIỆT – PHÁP 25
  2.1. Giới thiệu chung về công ty 25
  2.2. Lịch sử phát triển của công ty 25
  2.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 26
  2.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty . 26
  2.3.2. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban . 28
  2.4. Chức năng, nhiệm vụ của công ty . 30
  2.4.1. Chức năng 30
  2.4.2. Nhiệm vụ . 31
  2.5. Phân tích hoạt động chung của công ty 32
  CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 34
  3.1. Phân tích chung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 34
  3.1.1. Tổng doanh thu 35
  3.1.2. Chi phí . 35


  3.1.3. Lợi nhuận . 35
  3.2. Phân tích các chỉ tiêu tổng hợp 36
  3.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản . 36
  3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu 37
  3.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí 39
  3.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu hiệu quả bộ phận 42
  3.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động 42
  3.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 45
  3.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 46
  3.4. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của công ty 53
  3.5. Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty . 56
  3.5.1. Ưu điểm . 56
  3.5.2. Nhược điểm 56
  CHƯƠNG IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN MẠ MÀU VIỆT – PHÁP 58
  4.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp 58
  4.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty . 58
  4.2.1. Biện pháp thứ nhất: Quản lý và sử dụng vốn lưu động có hiệu quả. 58
  4.2.2. Biện pháp thứ hai: Xác định nhu cầu vốn cố định . 61
  4.2.3. Biện pháp thứ ba: Nâng cấp, hoàn thiện website của công ty phục vụ công tác bán hàng trực tiếp trên mạng nhằm tăng sản lượng tiêu thụ - giảm lượng hàng tồn kho 63
  4.2.4. Một số biện pháp khác . 66
  KẾT LUẬN 68
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 69
  PHỤ LỤC . 70


  LỜI MỞ ĐẦU

  Với xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước một thử thách rất lớn phải vượt qua. Trước bối cảnh đó để có thể duy trì được sự phát triển bền vững với hiệu quả kinh tế cao các nhà quản lý cần trang bị cho mình những kiến thức về quản lý cũng như phân tích hoạt động kinh doanh nhằm biết cách đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh, biết phân tích có hệ thống các nhân tố tác động tích cực và không tích cực đến hoạt động kinh doanh từ đó đề xuất các giải pháp phát triển các nhân tố tích cực, hạn chế và loại bỏ các nhân tố ảnh hưởng xấu, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp mình.
  Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp em đã nghiên cứu tìm hiểu một số tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại công ty, qua đây cũng phần nào cho thấy bức tranh chung nhất, khái quát nhất về tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp nói riêng trong một vài năm gần đây. Chính vì vậy em xin đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp” làm luận văn tốt nghiệp của mình.
  Luận văn tốt nghiệp của em gồm 4 chương:
  Chương I: Lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  Chương II: Giới thiệu về công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp.
  Chương III: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tôn màu Việt – Pháp.
  Chương IV: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp.
  Thông qua luận văn tốt nghiệp của mình em tập trung làm rõ bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp, đồng thời hy vọng với những phân tích và đánh giá của mình để góp một tiếng nói chung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp. Để hoàn thành được luận văn tốt nghiệp này em đã nhận được sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên trong công ty và sự nhận xét của các thầy cô giáo trong khoa quản trị kinh doanh trường đại học dân lập Hải Phòng và đặc biệt dưới sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của TS. Nguyễn Ngọc Điện - giảng viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  Do điều kiện, thời gian tìm hiểu tình hình thực tế và trình độ bản thân còn hạn chế nên luận văn tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để luận văn này được hoàn thiện hơn.


  Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status