Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNH

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNH


  PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH
  TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MY SƠN
  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 1
  PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI
  CHÍNH TÀI DOANH NGHIỆP 3
  1.Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp 3
  1.1 Tài chính doanh nghiệp 3
  1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp. 4
  1.2.1 Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp 4
  1.2.2 Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp. 4
  1.2.3 Nội dung của quản trị tài chính doanh nghiệp 5
  1.2.4. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp 5
  2.Phân tích tài chính doanh nghiệp 6
  2.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 6
  2.2.Sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp 7
  2.3 .Chức năng của phân tích tài chính 8
  2.4.Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 8
  2.4.1.Phương pháp so sánh 8
  2.4.2.Phương pháp tỷ lệ 9
  2.4.3Phương pháp Dupont 10
  2.5 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 10
  2.5.1 Tài liệu sử dụng để phân tích tài chính doanh nghiệp 10
  2.5.2Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 11
  2.5.2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính thong qua Bảng cân đối kế toán 11
  2.5.2.2 Phân tích tình hình tài chính thong qua Bảng cáo cáo
  kết quả hoạt động kinh doanh 15
  2.5.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp 16
  2.5.3.1 Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán 17
  2.5.3.2 Nhóm chỉ số về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư 19
  2.5.3.3 Nhóm về chỉ số hoạt động 21
  2.5.3.4 Nhóm chỉ tiêu sinh lời 23
  2.5.4 Phân tích phương trình Dupont 24
  PHẦN II: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MY SƠN 27
  2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH My Sơn 27
  2.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 28
  2.2.1 Ngành nghề kinh doanh của công ty 28
  2.2.2. Nhiệm vụ của công ty 28
  2.3 Cơ cấu tổ chức 29
  2.4 Những thuận lợi và khó khăn của công ty 31
  2.4.1 Thuận lợi 31
  2.4.2 Khó khăn 32
  2.5. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 32
  2.5.1 Sản phẩm 32
  2.5.2 Quy trình sản xuất kinh doanh 33
  2.5.3. Máy móc, thiết bị sản xuất 34
  2.6 Vài nét về hoạt động nhân sự trong công ty 35
  2.6.1 Tình hình nhân lực 35
  2.6.2 Sử dụng và quản lý lao động 36
  2.6.3 Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên 37
  2.7. Tình hình kinh doanh của công ty nhưng năm gần đây 37
  PHẦN III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI
  CÔNG TY TNHH MY SƠN 39
  3.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 39
  3.1.1 Phân tích thông qua bảng cân đối kế toán 39
  3.1.1.1 Phân tích cơ cấu tài sản trong Bảng cân đối kế toán 39
  3.1.1.2 Phân tích cơ cấu nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán 44
  3.1.1.3. Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 48
  3.1.2 Phân tích tình hình tài chính thông qua Báo cáo kết
  quả hoạt động kinh doanh 49
  3.1.2.1 Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang 49
  3.1.2.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều
  dọc doanh thu, chi phí, lợi nhuận 52
  3.2 Phân tích nhóm chỉ số tài chính đặc trưng của công ty 55
  3.2.1 Các chỉ số về khả năng thanh toán 55
  3.2.2 Các chỉ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư. 58
  3.2.3 Các chỉ số về hoạt động 61
  3.2.4 Các chỉ số về khả năng sinh lời 64
  3.3. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính doanh nghiệp 66
  PHẦN IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI
  CHÍNH CÔNG TY TNHH MY SƠN 72
  4.1 Mục tiêu, phương hướng sản xuất kinh doanh của
  công ty trong thời gian sắp tới 72
  4.2. Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính 72
  4.2.1 Biện pháp 1: Giảm các khoản phải thu 73
  4.2.2 Biện pháp 2: Tiết kiệm chi phí bán hàng 77
  Kết luận 83
  Danh mục tài liệu tham khảo 84
  LỜI MỞ ĐẦU
  Hiện nay, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh
  ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây khó khăn và thử thách cho
  các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, để có thể khẳng định được mình mỗi doanh
  nghiệp cần phải nắm vững tình hình cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh
  doanh của mình. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến
  tình hình tài chính vì nó có quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp và ngược lại.
  Việc thường xuyên tiến hành phân tích tài chính sẽ giúp cho các doanh
  nghiệp thấy rõ được thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất
  kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng như xác định được một cách đầy đủ,
  đúng đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, có thể đánh giá được
  tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như rủi ro và triển vọng trong tương
  lai của doanh nghiệp để họ có thể đưa ra những giải pháp hữu hiệu, những quyết
  định chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu
  quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Báo cáo tài chính là tài liệu chủ yếu dùng để phân tích tình hình tài chính
  doanh nghiệp vì nó phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình nguồn vốn, tài
  sản các chỉ tiêu về tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp. Tuy nhiên, những thông tin mà báo cáo tài chính cung cấp là chưa
  đầy đủ vì nó không giải thích được cho người quan tâm biết được rõ về thực trạng
  hoạt động tài chính, những rủi ro, triển vọng và xu hướng phát triển của doanh
  nghiệp. Phân tích tài chính sẽ bổ khuyết cho sự thiếu hụt này.
  Nhận thức được rõ tầm quan trọng của việc phân tích tài chính đối với sự
  phát triển của doanh nghiệp kết hợp giữa kiến thức lý luận được tiếp thu ở nhà
  trường và tài liệu tham khảo thực tế, em chọn thực hiện đề tài tốt nghiệp “ Phân
  tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính
  tại Công ty TNHH My Sơn”.

  Khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận gồm4 phần:
  Phần I : Lý luận chung về tài chính và phân tích tài chính tại doanh nghiệp
  Phần II: Giới thiệu chung về công ty TNHH My Sơn
  Phần III : Phân tích tài chính tại Công ty TNHH My Sơn
  Phần IV : Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH My Sơn.
  .


  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNH
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNH sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status