Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp phát triển thị trường cho nhóm hàng Thủy sản xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV thương mại dịc

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển thị trường cho nhóm hàng Thủy sản xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV thương mại dịc


  MỤC LỤC
  Lời mở đầu
  Chương 1 Một số lý luận về hoạt động Marketing phát triển thị trường
  cho doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu . .1
  1.1 Các khái niệm cơ bản về Marketing, thị trường
  và phát triển thị trường . 1
  1.1.1 Khái niệm và vai trò của Marketing . 1
  1.1.1.1 Khái niệm cơ bản về Marketing . .1
  1.1.1.2 Vai trò của Marketing đối với kinh doanh của Doanh nghiệp . 3
  1.1.2 Khái niệm và vai trò của thị trường . .4
  1.1.2.1 Khái niệm thị trường . .4
  1.1.2.2 Phân loại thị trường . .5
  1.1.2.3 Vai trò của thị trường có thể được thấy rõ
  qua một số nhận xét sau . .6
  1.1.3 Khái niệm và mô hình phát triển thị trường . 7
  1.1.3.1 Khái niệm phát triển thị trường . .7
  1.1.3.2 Mô hình phát triển thị trường . .7
  1.2 Nội dung của hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường
  trong doanh nghiệp . 9
  1.2.1 Nghiên cứu thị trường . .9
  1.2.1.1 Định nghĩa thị trường . .9
  1.2.1.2 Lý do tiến hành nghiên cứu và xác định nhu cầu của thị trường 9
  1.2.1.3 Các bước tiến hành nghiên cứu thị trường . 9
  1.2.2 Phân đoạn lựa chọn thị trường mục tiêu . .11
  1.2.2.1 Phân đoạn thị trường . 11
  1.2.2.1.1 Khái niệm phân đoạn thị trường . 11
  1.2.2.1.2 Các tiêu thức và phương pháp phân chia . .12
  1.2.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu . .13
  1.2.3 Các chính sách Marketing- Mix nhằm phát triển thị trường . .14
  1.2.3.1 Chính sách sản phẩm . 14
  1.2.3.1.1 Các quyết định về chủng loại và danh mục hàng hóa . .14
  1.2.3.1.2 Các quyết định về loại sản phẩm . 15
  1.2.3.1.3 Thiết kế và Marketing sản phẩm mới . .16
  1.2.3.1.4 Chu kỳ sống của sản phẩm . 17
  1.2.3.2 Chính sách về giá cả . .17
  1.2.3.2.1 Mục tiêu định giá . 17
  1.2.3.2.2 Căn cứ định giá . 18
  1.2.3.3 Chính sách phân phối . .19
  1.2.3.3.1 Chức năng của kênh phân phối . .19
  1.2.3.3.2 Vai trò kênh phân phối . 20
  1.2.3.3.3 Các phương thức kênh phân phối . .22
  1.2.3.4 Các chính sách xúc tiến bán . .22
  1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing phát triển thị trường
  của Doanh nghiệp . .23
  1.3.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô . 23
  1.3.2 Môi trường môi trường ngành . 26
  1.3.3 Môi trường bên trong doanh nghiệp . 29
  Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường
  tại Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ
  và xuất nhập khẩu Hải phòng . .31
  2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ
  và xuất nhập khẩu Hải Phòng . .31
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
  của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ
  và xuất nhập khẩu Hải Phòng . .31
  2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty . .32
  2.1.2.1 Chức năng . .32
  2.1.2.2 Nhiệm vụ . .33
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty . .34
  2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  của Công trong 2 năm 2009-2010 . .36
  2.2 Thực trạng hoạt động Marketing phát triển thị trường
  của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và XNK Hải phòng . 37
  2.2.1 Phân tích đặc điểm sản phẩm và thị trường của Công ty . .37
  2.2.1.1 Đặc điểm sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Công ty . .37
  2.2.1.2 Thị trường của Công ty . 39
  2.2.2. Hoạt động phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu . .46
  2.2.2 1 Hoạt động phân đoạn thị trường . .46
  2.2.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu . 46
  2.2.3 Chính sách Marketing-Mix phát triển thị trường của Công ty . 48
  2.2.3.1 Chính sách sản phẩm . 48
  2.2.3.2 Chính sách về giá cả . .49
  2.2.3.3 Chính sách phân phối . 51
  2.2.3.4 Chính sách xúc tiến . 52
  2.3 Đánh giá về hoạt động Marketing phát triển thị trường của Công ty 52
  2.3.1 Ưu điểm . 52
  2.3.2 Nhược điểm . 53
  2.3.3 Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm . .54
  2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan . 55
  2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan . .56
  Chương 3: Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường
  của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và XNK Hải Phòng . 58
  3.1 Những căn cứ đề xuất giải pháp Marketing phát triển thị trường
  của Công ty . .58
  3.1.1 Xu hướng phát triển của thị trường kinh doanh xuất nhập khẩu
  trên địa bàn Hải Phòng . 58
  3.1.2 Chiến lược và mục tiêu kinh doanh của Công ty trong thời gian tới 59
  3.1.2.1 Mục tiêu của Công ty TRADIMEXCO-HP trong thời gian tới . 59
  3.1.2.2 Chiến lược của Công ty trong thời gian tới . .59
  3.2 Những giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường . 60
  3.2.1 Tăng cường nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh . 60
  3.2.2 Hoàn thiện các chính sách Marketing- Mix
  nhằm phát triển thị trường . 62
  3.2.2.1 Hoàn thiện chiến lược thâm nhập thị trường . .61
  3.2.2.1.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm . .61
  3.2.2.1.2 Hoàn thiện chính sách giá . .62
  3.2.2.1.3 Hoàn thiện chính sách phân phối . .63
  3.2.2.1.4 Hoàn thiện chính sách xúc tiến . .63
  3.2.2.2 Hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường . 64
  3.2.2.2.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm . .65
  3.2.2.2.2 Hoàn thiện chính sách giá . .67
  3.2.2.2.3Hoàn thiên chính sách phân phối . .68
  3.2.2.2.4 Hoàn thiện chính sách xúc tiến . .68
  3.2.3 Hoàn thiện tổ chức bộ phận Marketing
  và hệ thống thông tin Marketing . 69
  3.3 Một số giải pháp khác . .71
  3.3.1 Phát triển nguồn nhân lực . .71
  3.3.2 Đổi mới bộ máy quản lý . .71
  3.3.3 Kiến nghị đối với nhà nước và Bộ Nông nghiệp
  và phát triển nông thôn . .72
  3.3.3.1 Hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý xuất nhập khẩu
  theo hướng đơn giản, thông thoáng và phù hợp với cơ chế thị trường . .72
  3.3.3.2 Lập các quỹ bảo hiểm và trợ cấp xuất khẩu . 73
  3.3.3.3 Tăng cường hệ thống các cơ quan hỗ trợ
  và xúc tiến thương mại
  Lời mở đầu
  Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay,
  các doanh nghiệp muốn thành công trong kinh doanh phải thực hiện hoạt động
  Marketing hiệu quả. Trong khi các nước trên thế giới đã sử dụng và khai thác
  chiến lược marketing rất có hiệu quả thì ở Việt Nam, trong mấy năm gần đây thì
  lĩnh vực marketing mới đang thời kỳ manh nha, còn rất nhiều khó khăn trong
  nghiệp vụ và chuyên môn. Khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập với thế giới, các
  công ty liên doanh, các Công ty nước ngoài ồ ạt tràn vào gây ra sức ép cạnh
  tranh rất lớn, buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải xem xét đưa ra phương án
  để cạnh tranh.
  Trước kia trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, doanh nghiệp không
  phải lo về thị trường tiêu thụ. Sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra được Nhà
  nước phân phối đến các đơn vị cá nhân có nhu cầu. Ngày nay với cơ chế thị
  trường có sự quản lý Nhà nước, mọi doanh nghiệp sản xuất ngoài việc phải thực
  hiện tốt sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất còn phải tìm ra cho mình một thị
  trường phù hợp hơn để tiêu thụ những sản phẩm sản xuất ra. Đối với những
  Công ty thương mại không trực tiếp sản xuất ra sản phẩm thì việc tìm kiếm thị
  trường lại càng cấp bách. Trong khi đó, thị trường có hạn về khối lượng tiêu
  dùng. Do vậy các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để giữ cho mình phần thị
  trường cũ và tìm kiếm mở rộng thêm những thị trường mới trong hoạt động sản
  xuất kinh doanh.
  Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng là
  công ty có lịch sử lâu dài và hoạt động kinh doanh khá đa dạng. Qua quá trình
  thực tập tổng hợp tại Công ty, qua điều tra và phỏng vấn, em nhận thấy Công ty
  đang gặp nhiều phải khó khăn trong hoạt động kinh doanh mà cụ thể là công tác
  Marketing phát triển thị trường xuất khẩu. Đây là một công tác đóng vị trí quan
  trọng ảnh hưởng đến rất nhiều tới kết quả hoạt động bán hàng của Công ty .Qua
  quá trình thực tập, tìm hiểu về hoạt động của Công ty em nhận thấy nguyên nhân
  dẫn đến việc kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty không cao chính là do
  công tác marketing của Công ty thực hiên chưa được tốt.
  Với những lý do trên, em nhận thấy công tác marketing của Công ty thực sự
  đang tồn tại rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Vì vậy đẩy mạnh nghiệp vụ
  Marketing tại Công ty đang là một vấn đề hết sức cấp thiết, cần phải giải quyết
  tại Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng. Từ
  thực tế tìm hiểu tình hình hiện tại của Công ty, nhận thức tính cấp thiết của đề
  tài nên em đã quyết định chọn đề tài: “ Giải pháp phát triển thị trường cho
  nhóm hàng Thủy sản xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV thương mại dịch
  vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

  Mục đích nghiên cứu:
  Với mục đích nghiên cứu những lý luận cơ bản của công tác marketing đi sâu
  vào nghiên cứu hoạt động phát triển thị trường của Công ty, trên cơ sở đó tìm
  hiểu thực trạng pháp phát triển thị trường của Công ty trong thời gian tới.Từ đó
  đưa ra một số giả pháp nhằm phảttiển thị trường giưp ban lãnh đạo công ty nhìn
  nhận và nắm bắt một cách tường tận vến đề có chiến lựoc quản trị Marketing và
  những giải pháp phát triển thị trường phù hợp với công ty trong xu thế hội nhập.
  Đối tưọng nghiên cứu:
  Đối tượng: Nghiêm cứu về sự phát triển thị trường của Công ty
  Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
  từ năm 2009-2010.
  Phương pháp nghiên cứu:
  Luận văn được viết dựa trên nghiên cứu, lý luận Quản trị doanh nghiệp nói
  chung và Quản trị marketing nói riêng, kết hợp với những nghiên cứu thực tiễn
  các hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và xuất
  nhập khẩu Hải Phòng, với phương pháp nghiên cứu, phương pháp thống kê,
  phương pháp nghiên cứu tinh tế, phương pháp tham khảo tài liệu thu thập thông
  tin qua sách báo, internet và các số liệu, số liệu của Công ty từ đó phân tích tìm
  ra vấn đề
  Kết cấu đề tài khoá luận đựoc chia làm 3 chương:
  Chương 1: Một số lý luận về hoạt động Marketing phát triển thị trường cho
  doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu.
  Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường tại
  Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng.
  Chương 3: Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công
  ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng.
  Được sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo, các anh chị cán bộ công nhân
  viên của Công ty, đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo - TS Nguyễn
  Viết Thái đã giúp em có thể hoàn thành bài khoá luận của mình.
  Tuy nhiên, do thời gian có hạn cũng như hạn chế về mặt hiểu biết và kinh
  nghiệm nên báo cáo còn tồn tại những sai sót và những điểm chưa sâu sắc. Vì
  vậy em rất mong được sự góp ý của các thầy cô hướng dẫn và các thầy cô trong
  khoa Quản trị kinh doanh.
  Sau cùng em xin chân thành cảm ơn tới tập thể cán bộ tại Công ty TNHH
  MTV Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng, các thầy cô giáo trong
  bộ môn khoa Quản trị kinh doanh, đặc biệt là thầy giáo - TS Nguyễn Viết Thái
  đã giúp đỡ em hoàn thành bài khoá luận này.
  Em xin chân thành cảm ơn!


  Xem Thêm: Giải pháp phát triển thị trường cho nhóm hàng Thủy sản xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV thương mại dịc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển thị trường cho nhóm hàng Thủy sản xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV thương mại dịc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status