Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà tại

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà tại


  LỜI MỞ ĐẦU . . 4
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
  TRONG DOANH NGHIỆP . . 6
  1.1.Tổng quan về nguồn nhân lực . . 6
  1.1.1.Một số khái niệm . 6
  1.1.2.Đối tượng và mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực . 9
  1.1.2.1.Đối tượng quản lý nguồn nhân lực . 9
  1.1.2.2.Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực . . 9
  1.1.3.Phân loại nguồn nhân lực . 10
  1.1.3.1.Phân loại chung . 10
  1.1.3.2.Phân loại nguồn nhân lực trong doanh nghiệp . 11
  1.1.4.Vai trò của nguồn nhân lực . 13
  1.2.Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực . 14
  1.2.1.Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực . 14
  1.2.2.Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 15
  1.2.3.Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực . 15
  1.3.Nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực . 16
  1.3.1.Hoạch định nguồn nhân lực . 16
  1.3.2.Phân tích công việc . 17
  1.3.3.Tuyển dụng nguồn nhân lực . 19
  1.3.3.1.Nguồn tuyển dụng . 20
  1.3.3.2.Quy trình tuyển dụng . 21
  1.3.3.3.Mục đích của đào tạo và phát triển . 23
  1.3.3.4.Tổ chức công tác đào tạo và phát triển nhân sự . 24
  1.3.4.Lương bổng và đãi ngộ . 25
  1.3.5.Đánh giá thành tích công tác . 29
  1.3.6.Quan hệ lao động trong doanh nghiệp . 30
  1.4.Các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị nguồn nhân lực . 31
  1.4.1.Môi trường bên ngoài . 31
  1.4.1.1.Khung cảnh kinh tế . 31
  1.4.1.2.Luật lệ của Nhà nước . 31
  1.4.1.3.Văn hóa - xã hội . 31
  1.4.1.4.Khoa học kỹ thuật . 32
  1.4.1.5.Khách hàng . 32
  1.4.2.Môi trường bên trong . 32
  1.4.2.1.Sứ mạng/ mục tiêu của doanh nghiệp . 32
  1.4.2.2.Chính sách/ chiến lược của doanh nghiệp . 33
  1.4.2.3.Bầu không khí văn hóa của doanh nghiệp . 33
  1.4.2.4.Cổ đông/ công đoàn . 34
  1.5.Tầm quan trọng việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . . 34
  1.5.1.Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . . 34
  1.5.2.Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . . 35
  1.5.3.Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 35
  1.6.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 36
  CHƯƠNG II :39PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG
  NHÂN SỰ TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 12.11 . . 39
  2.1.Một số nét khái quát về Xí nghiệp Sông Đà 12.11 . 39
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển Xí nghiệp . . 39
  2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp . . 40
  2.1.2.1.Ngành nghề kinh doanh của Xí nghiệp . 40
  2.1.3.Tổ chức bộ máy quản lý Xí nghiệp . 41
  2.1.4.Hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp . 46
  2.1.4.1.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh . . 47
  2.1.4.2.Quy trình sản xuất thi công . 48
  2.1.4.3.Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm xây lắp của Xí nghiệp . . 49
  2.1.4.4.Hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp . . 50
  2.2.Phân tích tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Sông
  Đà 12.11 . 50
  2.2.1.Tình hình chung về lao động trong Xí nghiệp . . 51
  2.2.2.Phân tích cơ cấu lao động . . 53
  2.2.2.1.Cơ cấu lao động theo nhóm tuổi . . 53
  2.2.2.2.Cơ cấu lao động theo giới tính . . 56
  2.2.3.Chất lượng nguồn nhân lực . 58
  2.2.3.1.Trình độ học vấn . . 58
  2.2.3.2.Chất lượng nguồn lao động . 60
  2.2.4. Sức khỏe của nguồn nhân lực trong Xí nghiệp . . 60
  2.3.Thực trạng các nhân tố quản lý ảnh hưởng tới việc sử dụng nguồn nhân
  lực . 62
  2.3.1.Hoạch định nguồn nhân lực . . 62
  2.3.2.Phân tích công tác phân tích và thiết kế công việc . 63
  2.3.3.Thực trạng công tác tuyển dụng . . 63
  2.3.3.1.Xác định nhu cầu lao động . . 64
  2.3.3.2.Tiêu chí tuyển dụng . 64
  2.3.3.3.Quy trình tuyển dụng lao động . 65
  2.3.4.Phân tích công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc . . 68
  2.3.5.Phân tích công tác trả thù lao cho người lao động . . 69
  2.3.5.1.Công tác tiền lương . 69
  2.3.5.2.Chế độ bảo hiểm và đãi ngộ . . 74
  2.3.6.Phân tích công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . . 75
  2.3.7.Phân tích công tác quan hệ lao động . . 77
  2.4.Đánh giá chung công tác quản lý nguồn nhân lực . . 78
  2.4.1.Thành tựu . 78
  2.4.2.Một số vấn đề cần khắc phục . 79
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ
  DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC . . 81
  3.1.Phương hướng phát triển của Xí nghiệp . . 81
  3.1.1.Phương hướng phát triển chung của Xí nghiệp . . 81
  3.1.1.1. Phương hướng hoạt động của Xí nghiệp trong thời gian tới . . 81
  3.1.1.2.Mục tiêu Xí nghiệp đưa ra . . 81
  3.1.2.Định hướng phát triển nguồn nhân lực của Xí nghiệp . . 81
  3.2.Mục tiêu chung của các biện pháp . . 82
  3.3.Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực . . 83
  3.3.1.Biện pháp 1: Nâng cao chất lượng tuyển dụng . 83
  3.3.1.2.Lý do đưa ra biện pháp . . 83
  3.3.1.2.Mục đích của biện pháp . . 83
  3.3.1.3.Nội dung của biện pháp . . 83
  3.3.1.4.Kết quả đạt được . . 85
  3.3.2.Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn
  nhân lực . 86
  3.3.2.1.Lý do đưa ra biện pháp . . 86
  3.3.2.2.Mục tiêu của biện pháp . 87
  3.3.2.3.Nội dung biện pháp . 87
  3.3.2.4.Kết quả đạt được . . 90
  3.3.3.Biện pháp 3: Phát huy tính sáng tạo của nhân viên tại Xí nghiệp . . 91
  3.3.3.1.Lý do đưa ra biện pháp . . 91
  3.3.3.2.Mục tiêu của biện pháp . 92
  3.3.3.3.Nội dung của biện pháp . . 92
  3.3.3.4.Kết quả đạt được . . 95
  KẾT LUẬN . 96
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển
  cùng với những chính sách mở cửa thu hút kêu gọi đầu tư vào Việt Nam của
  Đảng và Nhà Nước, đặc biệt khi Việt Nam trở thành viên thứ 150 của tổ chức
  Thương mại thế giới (WTO), xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đã đặt ra cho
  các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam một thách thức khá lớn về việc
  khẳng định vị trí của doanh nghiệp mình trên thương trường. Điều đó đòi hỏi
  các doanh nghiệp cần phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về phương
  pháp quản lý nguồn lực con người, quản lý nguồn lực tài chính cũng như đổi
  mới về quy mô sản xuất kinh doanh, phương pháp nâng cao vị thế của doanh
  nghiệp. Trong đó việc quản lý nguồn nhân lực là một yếu tố cạnh tranh mới
  mang tính quyết định đối với sự thành công của các doanh nghiệp.
  Một doanh nghiệp, hay một tổ chức, để có được một đội ngũ nhân viên
  đắc lực hay một lực lượng lao động hùng hậu, thì điều trước tiên doanh
  nghiệp đó hay tổ chức đó phải làm là phải có nghiệp vụ quản lý giỏi, phải có
  khoa học trong công tác quản trị nhân lực. Đó là nắm được yếu tố con người
  là đã nắm trong tay hơn nửa thành công. Chính vì vậy phát triển nguồn nhân
  lực có trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ có trình độ cao là hết sức cần
  thiết. Bằng những giải pháp cấp thiết cần được thực thi đúng hướng, nâng
  cao trình độ người lao động trong công ty chính là phải đào tạo đội ngũ lao
  động đạt được những trình độ nhất định. Đồng thời phải có chính sách tuyển
  dụng, sử dụng, trả lương phù hợp nhằm giữ được những người có trình độ
  năng lực cao làm việc lâu dài cho công ty cũng như để thu hút được những
  người có trình độ cao trong nước cũng như nước ngoài làm việc cho công ty
  là một vấn đề rất phức tạp cần được nghiên cứu khoa học, tỷ mỉ. Có như vậy
  mới đưa ra được những quyết sách về quản trị nhân lực phù hợp với điều kiện
  thực tế của doanh nghiệp. Sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân lực dồi dào với
  trình độ và năng suất lao động cao sẽ là một nhân tố tích cực tăng cường sức
  mạnh của công ty. Tuy nhiên để công ty có thể phát triển bền vững nhiều giải
  pháp đang được thực hiện. Đặc biệt quản trị nhân lực là một vấn đề then chốt
  cho sự tồn tại và phát triển của công ty trong tương lai. Chính vì vậy em đã
  chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
  tại Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà
  12.11. “
  Nội dung bài khóa luận gồm có 3 chương, cụ thể:
  Chương I: Cơ sở lý luận chung về quản trị nhân lực trong Doanh
  nghiệp
  Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động sử dụng nhân lực tại Xí
  nghiệp Sông Đà 12.11
  Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
  nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Sông Đà 12.11.
  Do trình độ hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân em cũng như phạm
  vi của đề tài còn hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp của em không tránh khỏi
  những thiếu sót.
  Bài khóa luận này được hoàn thành là nhờ sự giúp đỡ, tạo điều kiện
  của Ban lãnh đạo cũng như các cô, chú, anh chị trong Xí nghiệp Sông Đà
  12.11, đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của Tiến sĩ Nghiêm Sĩ Thương đã giúp
  em hoàn thành bài khóa luận này.


  Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà tại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà tại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status