Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu từ đó đưa ra một số biện pháp làm tối đa hóa lợi nhu

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu từ đó đưa ra một số biện pháp làm tối đa hóa lợi nhu


  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Có thể nói đối với bất kì một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào, lợi
  nhuận cũng luôn là mục tiêu kinh tế cao nhất, là động lực thúc đẩy doanh nghiệp
  thực hiện hoạt động kinh tế.Vậy làm thế nào để thu được lợi nhuận tối đa? Đó là
  một bài toán khó mà không phải nhà quản lý nào cũng giải được. Dưới góc độ
  kinh tế, chúng ta có thể tiếp cận phương thức tối đa hoá lợi nhuận từ hai khía
  cạnh đó là chi phí và doanh thu. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập chung của nền
  kinh tế toàn cầu, sự biến động khủng hoảng kinh tế trên thế giới gây ảnh hưởng
  lớn đến tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trong
  nước, Công ty TNHH Giao nhận vận tải Quang Hưng cũng không nằm ngoài
  quỹ đạo đó.
  Vì thế mà những biến động của giá xăng dầu thế giới, sự khủng hoảng kinh tế
  thế giới vừa qua đã làm cho chi phí cước vận tải giảm đột ngột vào giữa năm
  2008 và tăng bất thường vào nửa cuối năm 2009. Chính những nguyên nhân này
  đã gây ảnh hưởng không lớn tới tình hình chi phí và doanh thu của doanh
  nghiệp. Đó cũng là lý do mà em muốn nghiên cứu đề tài “Phân tích mối quan
  hệ giữa chi phí và doanh thu từ đó đưa ra một số biện pháp làm tối đa hóa lợi
  nhuận cho CN công ty TNHH Giao nhận vận tải Quang Hưng
  ”.
  2. Các công trình nghiên cứu liên quan
  Đã có một số đề tài nghiên cứu về mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu
  của một số tác giả, được phác thảo dưới đây.
  Chuyên đề “mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu của công ty cổ
  phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm” của tác giả Lê Thị Hà (2007) đã
  đi sâu vào nghiên cứu hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu
  Từ Liêm với các mặt hàng tổng hợp trong mối quan hệ chi phí-doanh thu. Trong
  đó, tác giả chưa hề đề cập tới vấn đề cụ thể là mối quan hệ chi phí-doanh thu và
  biện pháp nhằm tối đa hóa lợi nhuận của mặt hàng dịch vụ vận tải mà tôi đang
  nghiên cứu.
  “Đánh giá mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí và một số giải pháp
  tăng doanh thu tại thị trường Nam Định của Công ty cổ phần bia Ong Xuân
  Thuỷ”, Nguyễn Thị Lượt (2008) đã giải quyết tốt vấn đề nghiên cứu. Tuy nhiên,
  mặt hàng bia và mặt hàng dịch vụ vận tải có rất nhiều điểm khác nhau vì vậy
  trong chuyên đề tài tôi đi nghiên cứu về mặt hàng dịch vụ vận tải trong mối quan
  hệ chi phí-doanh thu nhưng trên một thị trường khác hẳn.
  Theo Nguyễn Thị Vân, Đỗ Thị Hương (2009) có hai nghiên cứu về chi
  phí - lợi nhuận, hai tác giả này đã trình bày khá rõ ràng và chi tiết về chi phí - lợi
  nhuận cả về lý luận và thực tiễn. Việc xử lý số liệu được thực hiện trên phần
  mềm Eviews nên kết quả đem lại có tính thực tiễn cao. Tuy nhiên, các tác giả có
  hạn chế trong việc đưa ra các giải pháp nhằm tối đa hoá lợi nhuận. Nhất là đối
  với Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng, nơi có nhiều công ty con thì
  các giải pháp đưa ra cần phải cụ thể, đối với từng địa bàn, từng công ty con.
  Phân tích vấn đề liên quan đến chi phí - lợi nhuận, tác giả Bùi Thị Minh
  (2007) đã trình bày một cách sâu sắc vấn đề trên phương diện lý luận. Sau đó,
  tác giả phân tích thực trạng tình hình thực hiện chi phí - lợi nhuận ở Công ty cổ
  phần dệt công nghiệp Hà Nội, từ đó đề ra các giải pháp nhằm tối đa hoá lợi
  nhuận cho Công ty. Tuy nhiên, tác giả mới chỉ dừng ở phương diện lý thuyết.
  Về mặt thực tiễn thì còn sơ sài, thiếu tính định lượng. Số liệu thu thập được chỉ
  được xử lý đơn giản chứ không được xử lý qua các phần mềm để đưa ra kết quả
  cũng như các dự báo một cách chính xác. Vì vậy, các dự báo, nhận định đưa ra
  chưa thực sự sát thực.
  Khi nghiên cứu về chi phí-lợi nhuận, một chu
  Hoàng Vũ (2007) đã đưa ra và giải quyết các khía cạnh của chi phí - lợi nhuận.
  Song, tác giả vẫn còn những thiếu sót về mặt lý luận, việc thu thập và xử lý số
  liệu còn thủ công, không xử lý bằng phần mềm kinh tế học như Eviews,
  SPSS, Do vậy, các giải pháp tác giả đưa ra đối với Công ty cổ phần Vietauto
  chưa thực sự sát với thực tiễn.
  3. Xác lập và tuyên bố đề tài
  Qua quá trình thực tập và tìm hiểu CN công ty TNHH Giao nhận vận tải
  Quang Hưng, các chi phí kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện chưa
  hiệu quả. Mặc dù kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cao nhưng lợi nhuận đạt
  được chưa tối đa. Do đó trong bài chuyên đề này tác giả sẽ đi giải quyết vấn đề
  sau:
  - Thực trạng việc thực hiện chi phí và lợi nhuận tại doanh nghiệp trong 4
  năm gần đây như thế nào?
  - Mối quan hệ chi phí và doanh thu của doanh nghiệp được biểu hiện như
  thế nào?
  - Từ việc phân tích trên đưa ra những giải pháp để tối đa hóa lợi nhuận
  cho doanh nghiệp?
  4. ĐỐi tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  a) Đối tượng nghiên cứu
  Công ty TNHH Giao nhận vận tải Quang Hưng là một doanh nghiệp kinh
  doanh rất nhiều mặt hàng nhưng chủ yếu là trong lĩnh vực đại lý vận tải. Do hạn
  chế về mặt thời gian và giới hạn của một chuyên đề tốt nghiệp nên đề tài chỉ tập
  chung nghiên cứu chi phí, doanh thu và mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu
  về mặt hàng dịch vụ vận tải của Công ty, từ đó đưa ra giải pháp tối đa hóa lợi
  nhuận về mặt hàng này trong thời gian tới.
  b) Phạm vi nghiên cứu
  Do thị trường của công ty Vận Tải Quang Hưng đặt chi nhánh tại Hải
  Phòng nên việc nghiên cứu của tôi chỉ tập trung chủ yếu vào nên đề tài chỉ đi
  sâu phân tích mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu về mặt hàng dịch vụ vận tải
  của Công ty tại chi nhánh Hải Phòng, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tối đa hóa
  lợi nhuận của công ty.
  5. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở phân tích chi phí và doanh thu của việc kinh doanh mặt dịch vụ
  giao nhận vận tải của công ty, ta đi đánh giá mối quan hệ giữa chúng. Đồng thời
  đưa ra một số giải pháp nhằm tối đa hóa lợi nhận từ hoạt động kinh doanh mặt
  hàng dịch vụ vận tải của công ty trong giai đoạn 2010-2012.
  Về mặt lý thuyết: Đề tài tập trung nghiên cứu về các vấn đề lý luận có liên
  quan đến chi phí và doanh thu như khái niệm chi phí, tối thiểu hoá chi phí, khái
  niệm doanh thu, tối đa hoá doanh thu, lợi nhuận, tối đa hóa lợi nhuận các nhân
  tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu .
  Về thực tế: Đề tài phân tích thực trạng quá trình thực hiện chi phí và
  doanh thu của CN công ty TNHH dịch vụ giao nhận vận tải Quang Hưng:
  Thực trạng thực hiện chi phí kinh doanh mặt hàng dịch vụ vận tải.
  Thực trạng thực hiện doanh thu kinh doanh mặt hàng dịch vụ vận tải.
  Các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu của
  công ty.
  Số liệu về chi phí và doanh thu, lợi nhuận của công ty.
  Từ đó thấy được những vấn đề bất cập còn tồn tại, và đưa ra các giải
  pháp nhằm tối thiểu hoá chi phí và tăng doanh thu của công ty trong thời gian
  tới.
  6. Nguồn số liệu nghiên cứu
  - Nguồn số liệu chủ yếu được lấy từ phòng tài chính - Kế toán, các ấn
  phẩm của công ty, phòng hậu cần của công tại chi nhánh Hải Phòng
  - Số liệu thứ cấp được lấy từ tạp chí, sách báo, Hiệp hội ngành vận tải
  7. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp, là phương pháp nghiên cứu
  trên cơ sở nguồn dữ liệu sẵn có được thu thập qua sách báo, trên các
  website, trên các phương tiện truyền thông, các số liệu từ phòng kinh tế
  - kế hoạch, phòng tài chính- kế toán của công ty, tiến hành tổng hợp
  số liệu và phân tích đánh giá tổng hợp phục vụ cho vấn đề cần nghiên
  cứu.
  Phương pháp đối chiếu so sánh, là phương pháp dùng để so sánh đối
  chiếu các số liệu của công ty qua các năm, tình hình biến động của các
  nhân tố bên ngoài tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công
  ty như giá cả thị trường, thu nhập dân cư để đánh giá thực trạng hoạt
  động kinh doanh hệ thống bán lẻ của công ty.
  Phương pháp đồ thị, là việc biểu diễn các số liệu thu thập được dưới
  dạng biểu đồ, đồ thị để thấy rõ sự khác biệt cũng như sự thay đổi của số
  liệu đó qua các năm.
  Phương pháp dự báo bằng mô hình hồi quy tương quan.
  8. Bố cục đề tài
  Bao gồm, mở đầu, kết luận và 3 chương sau:
  - Chương 1: Cơ sở lý luận về chi phí doanh thu và lợi nhuận ,
  - Chương 2: Đánh giá mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu đối với sản
  phẩm dịch vụ vận tải của CN công ty TNHH DV GN VT
  Quang Hưng
  - Chương 3: Một số biện pháp nhằm tối đa hóa lợi nhuận của CN công ty
  TNHH dịch vụ giao nhận vận tải Quang Hưng


  Xem Thêm: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu từ đó đưa ra một số biện pháp làm tối đa hóa lợi nhu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu từ đó đưa ra một số biện pháp làm tối đa hóa lợi nhu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status