Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH EVERWIN

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH EVERWIN


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  PHẦN MỘT:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT . 3
  I. Hiệu quả sản xuất kinh doanh . 3
  1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 3
  1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh: . . 3
  1.3. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh: . . 4
  1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: . . 5
  1.5. Mục đích của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh: . . 5
  1.6. Nội dung phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh: . . 6
  II. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của
  công ty. . 6
  2.1. Nhóm nhân tố thuộc môi trường bên ngoài. 7
  2.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp: . 8
  III. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 1 0
  3.1.Phương pháp so sánh: . .10
  3.2.Phương pháp thay thế liên hoàn: . 1 1
  3.3.Phương pháp số chênh lệch: . .1 2
  3.4.Phương pháp số cân đối: . .12
  3.5.Phương pháp tương quan: . .12
  IV.Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh: . .13
  4.1.Hệ thống chỉ tiêu tổng quát: . .1 3
  4.2.Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổng hợp trong doanh nghiệp: . .14
  4.3.Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: . .14
  4.4.Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định: . .16
  4.5.Nhóm chỉ tiêu đánh gia hiệu quả sử dung vốn lưu động: . .16
  4.6.Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp: . .18
  4.7.Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí: . 1 8
  4.8.Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp: . .19
  V. Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty .
  2 2
  I. Giới thiệu về doanh nghiệp: . 2 3
  1. Giới thiệu doanh nghiệp: . 2 3
  2. Quá trình phát triển của doanh nghiệp: . .2 3
  3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty: . 2 6
  4. Cơ cấu tổ chức: . .26
  5. Những khó khăn, thuận lợi của công ty TNHH EVERWIN: . .3 1
  II. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: . .3 3
  1. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: . .3 3
  2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH WIN: . .3 4
  2.1.Đánh giá tình hình thực hiện doanh thu của công ty: . 3 4
  2.2.Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu chi phí của công ty TNHH
  EVERWIN . 3 5
  2.3.Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận: . .3 8
  III. Khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua bảng cân đối kế
  toán và báo cáo kết quả kinh doanh: . 4 0
  IV. Phân tích kết quả kinh doanh của công ty: . 4 5
  1. Phân tích hiệu quả kinh tế tổng hợp: . .45
  2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: . 4 6
  3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định và tài sản cố định: . 4 9
  4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động: . .55
  5. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí: . .5 9
  6. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động: . 6 2
  7. Phân tích khả năng thanh toán của công ty: . .64
  V. Đánh giá chung thực trạng của công ty: . .6 8
  1. Những thành tựu đã đạt được của công ty: . .6 9
  2. Những hạn chế của công ty: . 6 9
  PHẦN BA: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
  KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH EVERWIN. .7 1
  I. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới: . 7 1
  1. Mục tiêu của công ty: . .7 1
  2. Những định hướng thực hiện mục tiêu của công ty: . .7 1
  II. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 7 2
  1. Gi¶i ph¸p gi¶m chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: . 7 2
  2. Giảm chi phí bán hàng của doanh nghiệp: . .76
  KẾT LUẬN . .8 2
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . .8 3
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp là một tế bào kinh tế, là một
  đơn vị hạch toán độc lập, tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra các sản
  phẩm, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nhằm thực
  hiện các mục tiêu về lợi nhuận. Tối đa hóa lợi nhuận là kim chỉ nam cho mọi hoạt
  động của doanh nghiệp. Để đạt được hiệu quả cao nhất trong kinh doanh thì các
  doanh nghiệp cần phải xác định các phương hướng, mục tiêu đầu tư, biện pháp sử
  dụng các nguồn lực có sẵn của doanh nghiệp. Muốn vậy doanh nghiệp phải nắm
  vững các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng phát triển của từng nhân tố tới
  kết quả sản xuất kinh doanh. Điều đó chỉ được thực hiện trên cơ sở phântích hoạt
  động kinh doanh.
  Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
  doanh đối với doanh nghiệp, qua thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH
  EVERWIN cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo - Tiến sĩ Nghiêm Sĩ Thương em
  đã mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài:
  Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH
  EVERWIN”.
  Mục đích cần đạt được là vận dụng những kiến thức hoạt động kinh doanh,
  tài chính và các môn học liên quan khác để phân tích, nhận dạng những điểm
  mạnh, điểm yếu, thuận lợi cũng như khó khăn về thực trạng của Công ty TNHH
  EVERWIN. Tìm hiểu giải thích nguyên nhân đứng sau thực trạng đó và đề xuất
  những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty.
  Ngoài phẩn mở đầu và kết luận, chuyên đề được trình bày với những nội
  dung sau:
  Phần 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Phần 2: Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh
  doanh của Công ty TNHH EVERWIN.
  Phần 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của
  công ty TNHH EVERWIN.
  Với trình độ hiểu biết và thời gian nghiên cứu thực tế có hạn nên bài làm của
  em không tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được sự góp ý của các thầy cô
  giáo, các nhân viên trong công ty để khóa luận của em được hoàn thiện hơn.
  Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, em xin cám ơn sự hướng dẫn của
  thầy giáo - Tiến sĩ Nghiêm Sỹ Thương là người trực tiếp hướng dẫn và các thầy cô
  giáo trong khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Dân lập Hải Phòng cùng tập
  thể lãnh đạo công ty TNHH EVERWIN đã chỉ dẫn, tạo điều kiện và giúp đỡ em
  trong quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp.


  Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH EVERWIN
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH EVERWIN sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status