Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông


  MỤC LỤC Trang Danh mục các từ viết tắt 1 Danh mục các bảng . 1 Danh mục biểu đồ, đồ thị, sơ đồ 1 LỜI NÓI ĐẦU . 2
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 4
  1.1.1.1. Nguồn nhân lực . 4
  1.1.1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4
  1.1.2. Nguyên tắc của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 5
  1.1.3. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 6
  1.2. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
  1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển . 6
  1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo . 8
  1.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo . 8
  1.2.4. Xây dựng và lựa chọn phương pháp đào tạo . 9
  1.2.5. Dự tính về kinh phí đào tạo . 9
  1.2.6. Lựa chọn nhà đào tạo 10
  1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
  1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp . 10
  1.3.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp . 11
  1.4. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
  1.4.1. Các công ty nước ngoài 13
  1.4.1.1. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 13
  1.4.1.2. Kinh nghiệm của Nhật Bản . 14
  1.4.2. Các công ty ở trong nước 16
  1.4.3. Đánh giá chung việc đào tạo và phát triển nhân lực . 17

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG
  2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 19
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức 21
  2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận trong công ty . 21
  2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty . 23
  2.1.5. Phương hướng phát triển của công ty trong tương lai 24
  2.2. THỰC TRẠNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG
  2.2.1. Tình hình nhân sự . 25
  2.2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Đông Dương 26
  2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG
  2.3.1. Những ưu điểm . 32
  2.3.2. Những nhược điểm . 33
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG
  3.1. GIẢI PHÁP CẢI TIẾN PHƯƠNG THỨC HUẤN LUYỆN NGUỒN NHÂN LỰC 34
  3.1.1. Đối với nhân viên quản lý . 37
  3.1.2. Đối với nhân viên văn phòng 40
  3.1.3. Đối với công nhân làm việc tại công trình, phân xưởng 41
  3.2. GIẢI PHÁP DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
  3.2.1.Thu hút nhân viên giỏi và giữ người tài cho doanh nghiệp . 42
  3.2.2. Một số giải pháp khác 43
  3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP . 48
  KẾT LUẬN CHUNG . 50
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 51
  PHỤ LỤC . 56
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


  CNTT: Công nghệ thông tin
  NCKH: Nghiên cứu khoa học
  TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
  ĐT & PTNNL: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  ĐT/KT: Đào tạo/ kiểm tra
  HĐQT: Hội đồng quản trị
  QĐ: Quyết định
  NHCT: Ngân hàng Công Thương

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang

  Bảng 2.1. Bảng tình hình phân bổ nhân sự 25
  Bảng 2.2. Bảng câu hỏi thăm dò về nhu cầu đào tạo . 29

  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ

  Biểu đồ 2.1. Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận . 23
  Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 21
  Sơ đồ 2.2. Sơ đồ xây dựng kế hoạch đào tạo/ kiểm tra kỹ năng . 26
  Sơ đồ 2.3. Sơ đồ thực hiện đào tạo/ kiểm tra kỹ năng . 27


  LỜI NÓI ĐẦU
  Đặt vấn đề
  Nguồn nhân lực là tài nguyên quí giá nhất so với tất cả các tài nguyên khác của doanh nghiệp, là nhân tố cơ bản quyết định đến sự phát triển và thành bại của doanh nghiệp. Làm thế nào để giúp các doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà cụ thể là việc tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả, đang là vấn đề được các doanh nghiệp hết sức quan tâm. Thành Phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước. Mỗi ngày, có nhiều công ty ra đời nhưng cũng có nhiều công ty phải đóng cửa. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả trên nhưng có một nhân tố đóng vai trò rất quan trọng, đó chính là nhân tố con người.
  Xuất phát từ tầm quan trọng của nhân tố con người trong việc điều hành và quản lý doanh nghiệp nên tôi chọn đề tài: “ Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương” để thực hiện luận văn tốt nghiệp của mình.

  Mục tiêu nghiên cứu
  Nghiên cứu và vận dụng những cơ sở lý luận cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phân tích và đánh giá thực trạng nguồn nhân lực nhằm xác định những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn tại công ty Đông Dương, từ đó đề ra giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.
  Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  Đề tài phân tích, đánh giá dựa trên ý kiến của các nhà quản lí trực tiếp hoặc liên quan quan đến việc phát triển nguồn nhân lực mà cụ thể là công tác tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân sự trong doanh nghiệp. Đối tượng được quan tâm trong nội dung bài là những người lao động trong doanh nghiệp có độ tuổi từ 20 - 45 tuổi vì độ tuổi này rất năng động, sáng tạo và có nhiều tiềm năng để phát triển. Đồng thời, độ tuổi này dễ luân chuyển từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác.
  Phương pháp nghiên cứu
  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển nguồn nhân lực: tuyển dụng và sử dụng lao động. Đề tài được thực hiện nhờ quá trình thực tập tại công ty và qua trao đổi trực tiếp với trưởng phòng nhân sự và những người có liên quan tại công ty. Bên cạnh đó tôi cũng tham khảo thêm những tư liệu bên ngoài.
  Kết cấu của đề tài
  Đề tài gồm 3 chương, trong đó:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về ĐT & PTNNL trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng ĐT & PTNNL ở công ty Đông Dương.
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện việc ĐT & PTNNL ở công ty Đông Dương.


  Xem Thêm: Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status