Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu


  MỤC LỤC
  LÔØI MÔÛ ÑAÀU 6

  1. Lý do chọn đề tài . 7
  2. Mục tiêu 7
  3. Nhiệm vụ . 8
  4. Phạm vi nghiên cứu 8
  5. Phương pháp nghiên cứu . 8
  6. Thời gian nghiên cứu . 9
  7. Kết cấu đề tài . 9

  CHÖÔNG 1:
  LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

  1.1. Khaùi nieäm, vai troø vaø chöùc naêng cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc . 11
  1.1.1. Khaùi nieäm quaûn trò nguoàn nhaân löïc 11
  1.1.2. Vai troø quaûn trò nguoàn nhaân löïc . 11
  1.1.3. Chöùc naêng quaûn trò nguoàn nhaân löïc 11
  1.2. Hoaït ñoäng quaûn trò nguoàn nhaân löïc . 13
  1.2.1. Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc: . 13
  1.2.1.1. Khaùi nieäm hoaïch ñònh 13
  1.2.1.2. Quaù trình hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc . 13
  1.2.1.3. Lôïi ích cuûa vieäc hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc . 13
  1.2.2. Phaân tích coâng vieäc 14
  1.2.2.1. Khaùi nieäm 14
  1.2.2.2. YÙ nghóa 14
  1.2.2.3. Noäi dung, trình töï phaân tích coâng vieäc 14
  1.2.3. Quaù trình tuyeån duïng . 16
  1.2.3.1. Tuyeån duïng 16
  1.2.3.2. Nguoàn öùng vieân . 16
  1.2.3.3. Trình töï cuûa quaù trình tuyeån duïng . 19
  1.2.4. Sử dụng và đánh giá thực hiện công việc . 21
  1.2.5. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguồn nhân lực . 33
  1.2.4.1. Khaùi nieäm 33
  1.2.4.2. Caùc hình thöùc ñaøo taïo . 33

  CHÖÔNG 2:
  THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU

  2.1. Khaùi quaùt veà coâng ty: . 36
  2.1.1. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån 36
  2.1.2. Chöùc naêng, nhieäm vuï . 37
  2.1.3. Cô caáu toå chöùc . 37
  2.2. Sơ lược về tình hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty : 39
  2.2.1. Tình hình hoaït ñoäng 39
  2.2.2. Keát quaû hoaït ñoäng 40
  2.3. Phaân tích hoaït ñoäng quaûn trò nguoàn nhaân löïc . 41
  2.3.1. Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc 41
  2.3.2. Phaân tích coâng vieäc 44
  2.3.3. Quaù trình tuyeån duïng taïi coâng ty . 46
  2.3.4. Sử dụng và đánh giá thực hiện công việc 50
  2.3.5. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguồn nhân lực 64
  2.4. Ñaùnh giaù chung 65  CHÖÔNG 3:
  GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU

  3.1. Caùc giaûi phaùp: 67
  3.2. Kieán nghò: 74
  Keát luaän 45
  Taøi lieäu tham khaûo . 76

  LỜI MỞ ĐẦU

  Ngày nay các quốc gia trên thế giới đang lao vào cuộc chạy đua kinh tế. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu không ngừng phát triển. Trong cuộc chiến đó, sự thành công của một công ty bất kỳ do nhiều yếu tố tạo nên, các yếu tố đó bao gồm: Đội ngũ quản lý giỏi, thị trường tiêu thụ rông khắp, chất lượng phục vụ khách hàng tốt, sản phẩm có chất lượng tốt và được người tiêu dùng ưa chuộng, có nguồn tài chính dồi dào Trong các yếu tố này thì con người đóng vai trò quyết định và chi phối các yếu tố khác đối với sự thành công của công ty. Con người không chỉ là đơn thuần như một yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh mà là nguồn tài sản quý báu của công ty. Các công ty chuyển từ tình trạng tiết kiệm chi phí lao động để giảm giá thành sang đầu tư vào nguồn nhân lực để có lợi thế cạnh tranh cao hơn, có lợi nhuận và hiệu quả cao hơn.
  Việc phân tích, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với những biện pháp về quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp đánh giá cụ thể hơn việc đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình.
  Nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực giúp cho nhà quản lý học được cách giao dịch với khách hàng, biết tìm ra ngôn ngữ chung và biết cách nhạy cảm với nhu cầu của nhân viên, biết đánh giá nhân viên chính xác, biết lôi kéo nhân viên say mê với công việc, tránh được những sai lầm trong tuyển chọn. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tìm ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, nhà quản trị doanh nghiệp nhận ra những điểm yếu cần khắc phục, những điểm mạnh cần phát huy để xây dựng cho doanh nghiệp các chiến lược phù hợp với tình hình thực tiễn.
  Trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Truyền hình cáp Sông Thu. Toâi đã có điều kiện nghiên cứu về tình hình thực tế và thực trạng trong quản trị nguồn nhân lực tại công ty và xin đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Truyền hình cáp Sông Thu.


  1. Lý do chọn đề tài
  Con người là trung tâm của mọi hoạt động xã hội, tác động đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. Từ những thập niên 70 của thế kỷ trước cho đến nay con người không chỉ đơn thuần là một yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh mà còn là nguồn tài sản quý báu của doanh nghiệp. Và rõ ràng trong nền kinh tế thị trường luôn cạnh tranh và biến động như hiện nay, nhân lực vẫn là nguồn tài nguyên quan trọng nhất, sinh động và phức tạp nhất. Nó phải đầu tư, sử dụng, duy trì và phát triển sao cho luôn đáp ứng được những yêu cầu được đặt ra vào bất cứ thời điểm hay hoàn cảnh nào của một tổ chứa hay doanh nghiệp.
  Vậy Doanh nghiệp làm thế nào để quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả nhất?
  Có rất nhiều quan điểm khác nhau trong việc quản lý nguồn nhân lực và quan điểm nào cũng có những cơ sở lý luận và thực tiễn rất có thuyết phục. Vì vậy, nếu vận dụng một quan điểm nào đó vào một Doanh nghiệp một cách cứng nhắc có thể sẽ là một sai lầm đưa đến những tổn thất cho Doanh nghiệp. Các nhà quản trị cần phải phân tích một cách kỹ lưỡng những điều kiện cũng như môi trường, tình hình thực tế trong Doanh nghiệp để có thể đưa ra những giải pháp thích hợp cho việc quản lý thành công nguồn nhân lực.
  Công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu là một trong những Doanh nghiệp luôn coi trọng và quan tâm đến nguồn nhân lực của mình. Vì vậy, toâi chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu” để có thêm những kinh nghiệm quý báu giúp toâi trong việc quản trị nguồn nhân lực trong tương lai.

  2. Mục tiêu đề tài
  Đề tài sẽ đi vào phân tích và thiết lập chương trình đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty dựa trên 2 yếu tố bảng mô tả công việc và bảng tiêu chuẩn công việc. Trong đó bảng mô tả công việc sẽ chỉ rõ ra những chủ điểm chính, những chỉ tiêu cần đánh giá; mức độ quan trọng của các chỉ tiêu nhằm giúp người lao động nhận thức rõ ràng những yêu cầu, mục tiêu của công việc cần phải hoàn thành từ đó có sự phân bổ đúng mức năng lực của bản thân trong việc thực hiện công việc. Bảng tiêu chuẩn công việc mô tả các chuẩn mực về năng lực thực hiện công việc bao gồm: Kiến thức – Học vấn – Kinh ngiệm – Kỹ năng – Sự linh hoạt – Mức độ hợp tác – Thái độ Bảng tiêu chuẩn công việc sẽ giúp người lao động và người quản lý có sự nhìn nhận đúng mức về kết quả thực hiện công việc của từng cá nhân. Từ đó có các biện pháp khuyến khích, động viên đúng mức, kịp thời và công bằng tạo sự hưng phấn cho người lao động hoàn thành tốt công việc của mình. Ngoài ra còn giúp nhà Quản lý hoạch định các chương trình đào tạo, huấn luyện cho phù hợp với tình hình thực tế.
  3. Nhiệm vụ
  - Tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân sự.
  - Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.
  - Phân tích, đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực trong tổ chức
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1.Đối tượng
  - Tất cả toàn bộ công nhân viên trong công ty cổ phần Truyền hình cáp Sông Thu
  - Không giới hạn độ tuổi, giới tính, chức danh
  4.2.Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu việc hoạch định và phân bổ nguồn nhân lực trong công ty dựa vào những số liệu do công ty cung cấp, và việc thu thập thông tin thưc tế để có sự nhìn nhận một cách khách quan. Từ đó phân tích đánh giá và so sánh giữa lý thuyết đã học và thực tế trong việc quản lý và điều hành nguồn nhân lực.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  5.1. Phương pháp thu thập tài liệu
  Thu thập và tìm kiếm các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phân bổ nguồn nhân lực của công ty. Tìm hiểu mối liên hệ và sự hợp tác của các Phòng, Ban trong việc thực hiện công viêc tại công ty.
  5.2. Phỏng vấn trực tiếp
  Thu thập thông tin nghiên cứu tại các Phòng, Ban bằng phương pháp thảo luận nhóm, đưa ra những câu hỏi, những tiêu chí đánh giá khái quát. Từ đó nắm được thực trạng hoạt động và tính hiệu quả của việc phân bổ nguồn lực trong công ty.
  5.3. Phương pháp nghiên cứu
  Từ những thông tin trên tiến hành phân tích xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc cho mỗi chức danh của các phòng ban trong công ty.

  6. Thời gian nghiên cứu
  - Giai đoạn chuẩn bị : Từ 01/10/2010 đến 07/10/2010
  - Giai đoạn thực hiện:Từ 07/10/2010 đến 25/12/2010
  - Hoàn thành : Từ 25/12/2010 đến 28/12/2010
  7. Kết cấu đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 chương:

  · Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

  · Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU

  · Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU


  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status