Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH NAM NHẬT TIẾN

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH NAM NHẬT TIẾN


   MỤC LỤC
  TRANG
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 :
  CƠ SỞ LÝ LUẬN
  1.1 HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ HÀNG HÓA . . 1.1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm. .3
  1.1.2 Vai trò của tiêu thụ sản phẩm. .3
  1.1.2.1 Đối với doanh nghiệp . .3
  1.1.2.2 Đối với xã hội . .4
  3
  1.2 THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ HÀNG HÓA . . 4
  1.2.1 Khái niệm về thị trường tiêu thụ hàng hóa. .4
  1.2.2 Các chức năng chủ yếu của thị trường tiêu thụ hàng hóa. .5
  1.3 QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP . 5
  1.3.1 Nghiên cứu thị trường. . 6
  1.3.2 Chiến lược sản phẩm. .7
  1.3.3 Chiến lược giá cả. .8
  1.3.4 Chiến lược phân phối. . 10
  1.3.5 Chiến lược giao tiếp khuếch trương. 11
  1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH
  NGHIỆP . . 12
  1.4.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp. .12
  1.4.1.1 Giá cả hàng hóa. 1 2
  1.4.1.2 Chất lượng sản phẩm. .12
  1.4.1.3 Cơ cấu mặt hàng . .13
  1.4.1.4 Các biện pháp quảng cáo . . 13
  1.4.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp . 1 3
  1.4.2.1 Các yếu tố kinh tế. .13
  1.4.2.2 Số lượng các đối thủ cạnh tranh . 1 4
  1.4.2.3 Thị hiếu của người tiêu dùng. .14
  v
  CHƯƠNG 2 :
  THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY TNHH NAM NHẬT TIÊN
  2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY . .1 5
  2.1.1 Lịch sử hình thành . .1 5
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức . 15
  2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức . 15
  2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban . 1 6
  2.1.3 Đặc điểm . 17
  2.1.3.1 Đặc điểm về lao động . 17
  2.1.3.2 Đặc điểm về sản phẩm . 17
  2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM . 18
  2.2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo cơ cấu sản phẩm giai đoạn 2008 - 2010 . .18
  2.2.2 Tình hình doanh thu tiêu thụ theo sản phẩm giai đoạn 2008 - 2010 . .2 1
  2.2.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo hình thức bán giai đoạn 2008 - 2010 . 23
  2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty giai đoạn 2008 - 2010 . 25
  2.2.4.1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty . 25
  2.2.4.2 Những thành tựu đạt được của công ty . 27
  2.2.4.3 Những tồn tại và nguyên nhân . 28
  vi
  CHƯƠNG 3 :
  GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NAM
  NHẬT TIÊN
  3.1 DỰ BÁO NHU CẦU SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY NĂM 2011 . 29
  3.2 GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH
  NAM NHẬT TIÊN . .29
  3.2.1 Các biện pháp công ty đã và đang áp dụng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng
  hóa. 29
  3.2.1.1 Tập trung công tác nghiên cứu thị trường . 29
  3.2.1.2 Bán hàng trả chậm và bán hàng với giá ưu đãI . .30
  3.2.1.3 Đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo lòng tin cho khách hàng . .31
  3.2.1.4 Đảm bảo dịch vụ trong và sau bán hang . 31
  3.2.2 Một số giải pháp đề xuất để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty . 32
  3.2.2.1 Lý do đưa ra giải phỏp . 32
  3.2.2.2 Nội dung của giải phỏp . 32
  3.2.2.3 Các giải pháp cụ thể . 33
  3.2.2.3.1 Tăng cường hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm
  33
  3.2.2.3.2 Cần đa dạng hóa sản phẩm . 34
  3.2.2.3.3 Hoàn thiện khâu cung ứng hàng hóa . 34
  3.2.2.3.4 Thiết lập cửa hàng chuyên bán hàng hóa của công ty . 35
  KẾT LUẬN . 36
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 37

  LỜI MỞ ĐẦU
  1) LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI:
  Ngày nay, khi nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh giữa các doanh
  nghiệp diễn ra gay gắt hơn bao giờ hết. Đối với một doanh nghiệp ngoài quốc doanh có qui
  mô vừa và nhỏ thì việc duy trì hoạt động và kinh doanh có lãi là vô cùng khó khăn.
  Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả là do không tìm được
  đầu ra hay còn hạn chế trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Những yếu kém
  trong việc tiêu thụ sản phẩm không những ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh
  nghiệp, mà còn làm gián đoạn quá trình lưu thông hàng hoá, ảnh hưởng tới việc sản xuất
  hàng hoá, kìm hãm sự phát triển kinh tế đất nước.
  Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt đó, công ty TNHH NAM NHẬT TIấN cũng gặp
  rất nhiều khó khăn để có thể tồn tại và phát triển. Tuy hàng năm doanh thu của công ty tăng
  nhưng vẫn còn một số hạn chế trong việc tiêu thụ sản phẩm. Qỳa trỡnh tiờu thụ sản phẩm là
  khâu cuối cùng của chu kỳ sản xuất kinh doanh và là khâu giúp nâng cao hiệu quả sản xuất
  kinh doanh và lưu thông hàng hóa, gióp c«ng ty có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế thị
  trường.
  Vậy làm thế nào để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm? Đây là câu hỏi đặt ra cho các
  nhà quản trị công ty cũng như sinh viên khoa Quản trị kinh doanh. Do đó em đã chọn đề
  tài:
  Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH NAM NHẬT TIẾN“ làm khúa luận tốt nghiệp.
  Em hy vọng với đề tài này sẽ đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào việc thúc đẩy
  công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
  2) MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
  ư Hệ thống cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm và công tác Marketing của
  doanh nghiệp.
  ư Tìm hiểu và đánh giá thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty.
  ư Trên cơ sở thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp đề xuất một số
  giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm cho công ty TNHH NAM NHẬT TIÊN.
  3) ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
  9 Đối tượng nghiên cứu: các chính sách tiêu thụ sản phẩm của công ty trong đó chủ yếu
  nghiên cứu các chính sách về quảng cáo, khuyến mãi, bán hàng trực tiếp và PR.
  9 Phạm vi nghiên cứu: nội dung khóa luận được nghiên cứu xung quanh các vấn đề thuộc
  bộ phận kinh doanh của công ty trong giai đoạn từ 2008 đến nay đối với thị trường tiêu thụ
  nội địa.
  4) BỐ CỤC KHÓA LUẬN: khóa luận được chia làm 3 chương
  Chương 1 : Cơ sở lý luận.
  Chương 2 : Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH NAM NHẬT
  TIÊN.
  Chương 3 : giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm cho công ty TNHH NAM
  NHẬT TIÊN.
  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH NAM NHẬT TIẾN
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH NAM NHẬT TIẾN sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status