Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao hiệu quả công tác giao nhận hàng rời bằng đường biển tại SOWATCO

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả công tác giao nhận hàng rời bằng đường biển tại SOWATCO


  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . . i
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIAO NHẬN HÀNG RỜI BẰNG
  ĐƯỜNG BIỂN . . 3
  1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO NHẬN . . 3
  1.1.1 Định nghĩa về giao nhận và người giao nhận (freight forwarding and
  freight forwarder): . . 3
  1.1.1.1 Định nghĩa về giao nhận . 3
  1.1.1.2 Định nghĩa về người giao nhận . . 3
  1.1.2 Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người giao nhận. . 4
  1.1.2.1 Quyền hạn và nghĩa vụ của người giao nhận . . 4
  1.1.2.2 Trách nhiệm của người giao nhận . 4
  1.1.3 Nội dung cơ bản của nghiệp vụ giao nhận . 6
  1.1.3.1 Nghiệp vụ giao nhận truyền thống . 6
  1.1.3.2 Nghiệp vụ giao nhận quốc tế . . 7
  1.1.3.3 Một số yêu cầu đối với giao nhận hàng hóa XNK . 7
  1.1.4 Lợi ích của giao nhận hàng XNK . . 8
  1.1.4.1 Đối với người XK . . 8
  1.1.4.2 Đối với người NK . . 8
  1.1.5 Phạm vi hoạt động của dịch vụ giao nhận . . 9
  1.1.5.1 Thay mặt người gửi hàng (người xuất khẩu) (consignor/ exporter) . . 9
  1.1.5.2 Thay mặt người nhận hàng hay người nhập khẩu (on behalf of the
  consignee or importer) . . 10
  1.1.5.3 Các dịch vụ khác . . 10
  1.1.5.4 Các loại hàng đặc biệt . . 11
  1.2 GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK TẠI CẢNG BIỂN . . 11
  1.2.1 Cơ sở pháp lý, nguyên tắc giao nhận hàng hóa XNK tại cảng . . 11
  1.2.1.1 Cơ sở pháp lý . 11
  1.2.1.2 Nguyên tắc giao nhận hàng hóa XNK tại cảng . 12
  1.2.2 Nhiệm vụ các bên tham gia quá trình giao nhận hàng hóa XNK . 12
  1.2.2.1 Nhiệm vụ cảng . . 12
  1.2.2.2 Nhiệm vụ của chủ hàng . 13
  1.2.2.3 Nhiệm vụ hải quan . . 14
  1.2.3 Quy trình giao nhận hàng hóa XNK tại cảng biển . . 14
  1.2.3.1 Đối với hàng XK . . 14

  1.2.3.2 Đối với hàng NK . . 16
  1.3 CÁC CHỨNG TỪ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN
  HÀNG HÓA XNK . . 19
  1.3.1 Chứng từ dùng trong giao nhận hàng XK . . 19
  1.3.1.1 Chứng từ hải quan . . 19
  1.3.1.2 Chứng từ với cảng và tàu . 20
  1.3.1.3 Các chứng từ khác . . 22
  1.3.2 Chứng từ dùng trong giao hàng XK . . 23
  1.3.2.1 Biên bản kết toán nhận hàng với tàu . 23
  1.3.2.2 Biên bản kê khai hàng thừa thiếu . . 23
  1.3.2.3 Biên bản hư hỏng đổ vỡ . . 24
  1.3.2.4 Biên bản giám định phẩm chất . 24
  1.3.2.5 Biên bản giám định số lượng/ trọng lượng . 24
  1.3.2.6 Biên bản giám định của công ty bảo hiểm . . 24
  1.3.2.7 Thư khiếu nại . 24
  1.3.2.8 Thư dự kháng . 24
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC GIAO NHẬN HÀNG
  HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI SOWATCO . . 25
  2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY . 25
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . . 25
  2.1.2 Phạm vi hoạt động . . 28
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty . . 29
  2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức . . 29
  2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban . . 29
  2.1.4 Những khách hàng chủ yếu . 30
  2.1.5 Đối thủ cạnh tranh . . 30
  2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY (2007-2009) . . 31
  2.2.1 Khái quát tình hình hoạt động của công ty . . 31
  2.2.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty . . 33
  2.2.2.1 Đánh giá khả năng quản lý chi phí và lợi nhuận của công ty . . 33
  2.2.2.2 Đánh giá khả năng quản lý tài sản và lợi nhuận của công ty . . 35
  2.2.3 Tầm quan trọng hoạt động giao nhận hàng trong 3 năm gần đây . . 36
  2.3 QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA
  XNK . 40
  2.3.1 Giao hàng rời XK . 40
  2.3.1.1 Giới thiệu chung . . 40

  2.3.1.2 Sơ đồ quy trình giao nhận . . 40
  2.3.1.3 Chi tiết các bước trong quy trình . 40
  2.3.2 Nhận hàng rời NK . 47
  2.3.2.1 Giới thiệu chung . . 47
  2.3.2.2 Sơ đồ quy trình giao nhận . . 48
  2.3.2.3 Chi tiết các bước trong quy trình . 48
  2.3.3 Phân tích SWOT . . 51
  2.3.3.1 Điểm mạnh . . 51
  2.3.3.2 Điểm yếu . . 52
  2.3.3.3 Cơ hội . 53
  2.3.3.4 Thách thức . . 54
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO
  HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIAO NHẬN HÀNG RỜI BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
  TẠI SOWATCO . . 56
  3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY . 56
  3.1.1 Định hướng: . 56
  3.1.2 Chiến lược . 56
  3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ . . 57
  3.3 KIẾN NGHỊ . . 61
  KẾT LUẬN . . 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 64
  PHỤ LỤC . . 65  LỜI NÓI ĐẦU
  Ngày nay nền kinh tế toàn thế giới đang bước sang giai đoạn hội nhập đa dạng
  và xu hướng hội nhập hết sức mạnh mẽ. Trong tình hình chung đó, Việt Nam đã đạt
  được những thành tựu rất đáng kể. Trong đó đáng kể nhất là gia nhập tổ chức thương
  mại thế giới (WTO) vào tháng 11 năm 2006. Việc này có ý nghĩa hết sức to lớn đối với
  nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là hoạt động ngoại thương.
  Mục đích nghiên cứu
  Trong bối cảnh chung của nền kinh tế cả nước, Tổng công ty đường sông
  Miền Nam (SOWATCO) cũng đang từng bước tham gia vào tiến trình hội nhập đó
  ngay từ những hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng như các công
  ty thành viên. Một trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới hoạt động ngoại
  thương đó là lĩnh vực giao nhận ngoại thương bao gồm: giao nhận hàng bằng
  container và bằng tàu biển. Vì vậy sau một thời gian thực tập và công tác tại Tổng
  công ty tôi quyết định chọn giao nhận ngoại thương làm chuyên đề cho khóa luận
  tốt nghiệp của mình nhằm hệ thống lại quy trình giao nhận ngoại thương tại Tổng
  công ty, tìm ra những ưu nhược điểm của hoạt động thông qua đó cũng muốn đưa ra
  những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này tại công ty.
  Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi nghiên cứu chủ yếu là hoạt động giao nhận ngoại thương tại Tổng
  công ty bao gồm nhận hàng rời từ tàu biển.
  Phương pháp nghiên cứu
  Dựa vào những lý thuyết cơ bản và những học thuyết về ngoại thương cũng
  như lý thuyết tổng hợp khác về kinh tế để xem xét mức độ vận dụng tại đơn vị như
  thế nào, tìm ra những ưu điểm để tiếp tục phát huy và những hạn chế để khắc phục.
  Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp hợp lý nhất cho hoạt động giao nhận ngoại
  thương tại Tổng công ty để nâng cao hiệu quả hơn trong thời gian tới. Sự kết hợp
  giữa lý luận và thực tế, xem xét mức độ vận dụng lý thuyết vào thực tiễn. Đó chính
  là phương pháp nghiên cứu của chuyên đề này.
  Kết cấu đề tài
  Đề tài cơ bản gồm có 3 chương
  - Chương 1: Lý luận cơ bản về giao nhận hàng rời bằng tàu biển.
  - Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
  tại SOWATCO
  - Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác
  giao nhận hàng rời bằng đường biển tại SOWATCO

  - Kết luận


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả công tác giao nhận hàng rời bằng đường biển tại SOWATCO
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả công tác giao nhận hàng rời bằng đường biển tại SOWATCO sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status