Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm kính cường lực Taniglass của công ty Tanicom

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm kính cường lực Taniglass của công ty Tanicom


  LỜI MỞ ĐẦU .1 PHẢN MỚ ĐẦU: 3

  I LỶ DO CHỌN ĐỀ TÀI 3
  II.MỤC TIÊU ĐỀ TÀI .4
  III.PHƯƠNG PHÁP THựC HIỆN .4
  IV. HẠN CHÉ CỦA ĐÈ TÀI .4
  V. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI .4

  PHẢN 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN 6

  I KHÁI NIỆM MARKETING .6
  1. Khái niệm về Marketing .6
  1.1. Marketing truyền thống .6
  1.2. Marketing hiện đại .6
  2. Một số khái niệm liên quan đến Marketing 6
  2.1. Đòi hỏi cấp thiết (Needs) .6
  2.2. Mong muốn (Wants) 7
  2.3.Nhu cầu có khả năng thực hiện (Demands) 7
  2.4.Sản phẩm (Products) .7
  2.5.Trao đổi (Exchange) .7
  2.6.Giao dịch 7
  2.7.Thị trường (Markets) 7

  II. MÔI TRƯỜNG MARKETING 7
  1 ẵ Môi trưòìig Marketing vi mô 8
  1.1. Người cung ứng 8
  1.2. Giới trung gian 9
  1.3. Khách hàng .9
  1.4. Đối thủ cạnh tranh 9
  1.5. Công chúng .9

  2 Môi trường Marketing vĩ mô 9

  2. Môi trường kinh tế .10
  2.2. Môi trường dân số .10
  2.3. Môi trường tự nhiên .10
  2.4 Môi trường kỹ thuật Công Nghệ .10
  2.5. Môi trường Chính trị - Chính phủ .10
  2.6. Môi trường Văn hoá - Xã hội 10

  III. PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 11
  l Người tiêu dùng cá nhân 11
  1.1 Quyết định mua sắm của người tiêu dùng .11
  1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của người tiêu dùng .11
  1.3. Tiến trình quyết định của người mua đối với sản phẩm mới .12
  2. Ngưòi tiêu dùng là đại diện các tỗ chức 12
  2.1. Thị trường hàng tư liệu sản xuất 12
  2.2. Thị trường người mua bán trung gian .14

  IV. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG - XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU .15
  1. Phân khúc thị trường .15
  1.1. Giới thiệu chung về phân khúc thị trường .15
  1.2. Các tiêu thức để phân khúc thị trường .15
  1.3. Phân khúc thị trường hàng tư liệu sản xuất .16

  2 Xác định thị trường mục tiêu 16
  2.1. Đánh giá các phân khúc thị trường 17
  2.2. Xác định phân khúc thị trường mục tiêu .17

  3. Định vị sản phẩm trên thị trường .17
  3.1. Khái niệm 17
  3.2. Các loại định vị 17
  3.3. Các chiến lược định vị sản phẩm .18
  3.4. Tiến trình định vị sản phẩm .18

  V. CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING .18

  Ỉ Khái niệm chiến lược Marketing 18
  2. Các loại chiến lưực Marketing 18
  2.1. Chiến lược sản phẩm .18
  2.2. Chiến lược giá cả .22
  2.3. Chiến lược phân phối .23
  2.4. Chiến lược chiêu thị .24

  VI. THựC HIỆN - KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING .26

  1. Thực hiện các hoạt động Marketing .26
  1.1. Thực hiện Marketing .26
  1.2. Quá trình thực hiện Marketing 26
  2. Kiểm tra và đánh giá hoạt động Marketing .27

  2.1. Kiểm soát kế hoạch hàng năm .28
  2.2. Kiểm soát khả năng lợi nhuận .28
  2.3. Kiểm soát hiệu năng 28
  2.4. Kiểm soát tính chiến lược 28

  PHẰN 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TANICOM 29

  I. GIỚI THIỆU TỎNG QUÁT VÈ TỔNG CÔNG TY TANIMEX .29
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty Tanỉmex 29
  1.1. Lịch sử hình thành .29
  1.2. Quá trình phát triển .30
  2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 31
  2.1. Chức năng 31
  2.2. Nhiệm vụ .31
  3. Cơ cấu tể chức Công ty 32

  3.1. Sơ đồ tổ chức 32
  3.2. Chức năng .33

  II. TỎNG QUAN VỀ CÔNG TY TANICOM 35

  l. Giới thiệu chung về Công ty Tanỉcom .35
  2. Ngành nghề kinh doanh 35
  3. Cơ cấu nhân sự 36
  3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty Tanicom .36
  3.2. Chức năng của các phòng ban 37
  4. Mục tiêu hoạt động và nhiệm vụ của Công ty 38
  4.1. Mục tiêu hoạt động .38
  4.2. Nhiệm vụ của Công ty 38

  III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TANICOM 39
  1. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 39
  2. Tình hình nhập khẩu 41
  2.1. Tình hình nhập khẩu theo mặt hàng .41
  2.2. Tình hình nhập khẩu theo thị trường 42
  3. Kết quả hoạt động kỉnh doanh năm 2007 43

  IV. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TANICOM 48

  1. Những thuận lọi 48
  2. Những khó khăn .49
  V. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI 50

  PHẰN 3; TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING PHÁT TRIẺN SẢN PHẨM KÍNH TANIGLASS TẠI CÔNG TY TANICOM 52

  I. GIỚI THIỆU CHUNG VÈ SẢN PHẨM KÍNH CƯỜNG Lực TANIGLASS 52
  1. Kính cường lực 52
  2. Sản phẩm kính cường lực Taniglass .53
  2.1. Kính cường lực Taniglass 53
  2.2. Đặc tính của kính cường lực Taniglass .53
  2.3. ứng dụng .54

  II. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG KÍNH HIỆN NAY 54
  1. Tiềm năng phát triển của ngành sản xuất kính cường lực .54
  1.1. Xu hướng chung 54
  1.2. ứng dụng trong các không gian sống 55
  2. Các đối thủ cạnh tranh trên thị trường kính hiện nay .56
  III. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TANICOM 58

  ỉ. Công tác xác định khách hàng mục tiêu .58
  2. Công tác nghiên cứu đối thủ cạnh tranh 59
  3. Công tác lựa chọn thị trường mục tiêu .60

  IV. NHẬN XÉT 63

  1. Điểm mạnh 63
  2. Điểm yếu 64

  PHẰN 4: MỐT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING PHÁT TRIỀN THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM KÍNH CƯỜNG Lực TANIGLASS 65

  I. TÌNH HÌNH CHUNG .65
  II. CÁC GIẢI PHÁP 66
  1. Giải pháp 1: Thành lập bộ phận Marketing 66

  l.l. Lý do thành lập bộ phận Marketing 66
  1.2. Sơ đồ tổ chức .67
  1.3. Nhiệm vụ .67
  1.4. Nhân sự bộ phận Marketing 69
  2. Giải pháp 2: Đào tạo đội ngũ làm công tác Marketing cho Công ty 71

  2.1. Đào tạo nhân sự thành lập phòng Marketing .71
  2.2. Đào tạo lực lượng dự phòng cho phòng Marketing .71
  2.3. Học giới thiệu mặt hàng mới sản xuất của Công ty 72
  3. Giải pháp 3: Mở chiến dịch PR cho sản phẩm kính cường lực 72
  3.1. Lý do thực hiện 72
  3.2. Kế hoạch thực hiện chi tiết 73
  3.3. Chi phí thực hiện .75

  3.4. Hiệu quả đạt được 76
  4. Giải pháp 4: Tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm kính cường lực Tanỉgỉass .77
  4.1. Lý do tổ chức .77
  4.2. Kế hoạch chi tiết 77
  4.3. Chi phí thực hiện .80
  4.4. Hiệu quả đạt được 84
  5. Glảỉ pháp 5: Cung cấp sổ Tay Tiêu Dùng cho khách hàng .84
  5.1. Hình thức sổ tay tiêu dùng .84
  5.2. Lý do thực hiện 84
  5.3. Triển khai công tác thực hiện 85
  5.4. Hiệu quả đạt được 88

  KỂT LUẬN 89

  TÀI LIỆU THAM KHẢO .90

  LỜI MỞ ĐẦU

  -----------

  Từ nữa cuối thể kỷ XX đến nay, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tổ quốc tế đã và đang trở thành xu thế mạnh mẽ. Ầu thế nàỵ cuốn hút tẩt cẵ các nước, từ lớn đén nhỏ, kém phát triển cũng như đang phát triổn hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra cơ hội phát triổn cho tất cẫ các nước trên thổ giới nói chun3 và Việt Nam nói riêng.

  Nhìn chung trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có bước chu/ổn biến đáng kể và ngày càng phát triổn. Kéo theo đó là nhu cầu của con người ngày càng tăng cao cả vổ vật chất lẫn tinh thần. Nhu cầu ngày càng đa dạng và số lượng cũng tăng nhanh. Và tất nhiên, số lượng các doanh nghiệp hoại động kinh doanh trên thị trường cũng tăng thêm khá nhiều.

  Ngành nghề nào cũng có nhiều doanh nghiệp cùng hoại động, và đương nhiên doanh nghiệp nào cũng muốn chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ, thu hút được nhiều khách hàng. Do đó, sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường hiện naỵ ngày càng gaỵ gắt, không chỉ giữa những doanh nghiệp trong nước mồ cả những nhà sẫn xuất, các doanh nghiệp nước ngoài cũng vào cuộc.

  Vì vậy, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triổn trên thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay thi cần phỗi có các chính sách, chiến lược phát triển hiệu quẫ đổ phát triển SỖÍ1 phẩm, đáp ứng tốt nhẩt nhu cầu của khách hảng.

  Tuy nhiên, có bao giờ bạn lẩy làm lạ khi biết rằng cùng một loại ôỗn phẩm vồ có cùng công dụng mà người ta thích sản phẩm này hơn sẵn phẩm khác? Có khi nào bạn tự hỏi làm thế nào đổ doanh nghiệp biết được khách hàng muốn thaỵ thế sản phẩm hiện tại họ đang sử dụng bởi một sản phẩm trong tương lai có công dụng nhiều hơn, chất lượng tốt hơn? . Và một trong những công cụ chính để phát hiện nhu cầu và sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng, qua đó trỗ lời những câu hỏi được đặt ra ỏ trên là thực hiện công tác marketing.

  Bản chất của hoạt động marketing trong doanh nghiệp là nhấn mạnh sự nhận dạng vả thỏa mãn nhu cầu khách hàng thông qua quá trình trao dổi, đổ xác định nhu cầu của khách hảng, qua đó xâỵ dựng và thực hiện các chiến lược, các chương trình marketing nhằm thỏa mãn những nhu cầu đó của khách hàng.

  Như vậỵ có thể nói: hoạt động marketing giúp doanh nghiệp có thêm nhiều thông tin về thị trường, thị hiếu khách hàng, .từ đó phối hợp, phát huy những điổm mạnh, khắc phục những điổm ỵếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có những chiến lược phát triổn phù hợp.

  Tuy nhiên, do những thay đổi nhanh chóng vé sở thích của người tiêu dùng, cũng như những thay đổi vẻ công nghẹ và cạnh tranh nên doanh nghiệp không thổ lúc nào cũng dựa trên sẫn phẩm kinh doanh hiện tại mà phải luôn luôn cải tiến sản phẩm hoặc thiết kế những sỗn phẩm mới. CÔ115 tỵ Tanicom cũng vậy, công tỵ chuẩn bị mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh của mình khi tham gia vào thị trường sản xuất và cung cấp kính cường lực.

  Vấn đề là làm thế nào để có thể làm tốt công tác tung sẵn phẩm mới của công ty tham gia vào thị trường một cách hiệu quẫ nhất. Chính vì vậy mà em chọn đề tài: “Chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm kính cường lực của công tỵ Tanicom”. Với những kiến thức đã được tiếp thu được, liên hộ thực tiễn công ty, em muốn đóng góp những ý kiến mà công ty có khẫ năng thực hiện để góp phần thực hiện tốt công tác marketing cho sản phẩm kính cường lực Taniglass của công tỵ.

  Tuy nhiên, do vẫn còn hạn chế vẻ thời gian và kiến thức bản thân nên bải luận văn cũng không tránh khỏi những thiểu sót. Kính mong được <sự giúp đỡ đóng góp ỷ kiến của quý Thầy Cô.


  Xem Thêm: Chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm kính cường lực Taniglass của công ty Tanicom
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm kính cường lực Taniglass của công ty Tanicom sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status