Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thái Bình Dương

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thái Bình Dương


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU .Trang 1

  1./ Lý do chọn đề tài 1

  2./ Ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận .2

  3./ Mục tiêu nghiên cứu .2

  4./ Phương pháp nghiên cứu 3

  5./ Phạm vi nghiên cứu 3

  CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN CHƯNG VÈ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH . 4

  1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích tài chính 4

  1.1) Khái niệm về phân tích tài chính 4

  1.2) Ý nghĩa của phân tích tài chính .4

  2. Vai trò, mục đích của phân tích tình hình tài chính .5

  2.1) Mục đích của phân tích tài chính 5

  2.2) Vai trò của tài chính đối với doanh nghiệp .5

  3. Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính và mối liên hệ giữa chúng .6

  3.1) Hệ thống báo cáo tài chính 6

  3.2) Mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính 8

  4. Tài liệu và phương pháp phân tích 9

  4.1) Phương pháp phân tích 9

  4.1 .a) Lựa chọn tiêu chuẩn để so sánh 9

  4.1 .b) Điều kiện so sánh được 9

  4.1 .c) Kỹ thuật so sánh .9

  4.2) Tài liệu phân tích .11

  5. Các chỉ tiêu dùng trong phân tích tài chính .12

  5.1) Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn 12

  5.1 .a) Đánh giá khái quát tài sản và nguồn vốn .12

  5.1 .b) Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồnvốn 12

  5.1 .c) Phân tích kết cấu tài sản và nguồnvốn của doanh nghiệp 16

  5.1 .c. 1) Phân tích kết cấu tài sản .16

  5.1 .C.2) Phân tích kết cấu nguồn vốn 17

  5.2) Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 18

  5.3) Phân tích các tỷ số tài chính 19

  5.3.a) Tỷ số về khả năng thanh toán 19
  5.3.a.l) Khả năng thanh toán hiện thời (K) 19

  5.3.a.2) Tỷ số thanh toán nhanh (KN) .20

  5.3.b) Tỷ số về cơ cấu tài chính .20

  5.3.b.l) Hệ số nợ .20

  5.3.b.2) Hệ sổ thanh toán lãi vay 21

  5.3.c) Tỷ số về tình hình hoạt động .2Ỉ

  5.3.C.1) Số vòng quay tồn kho .21

  5.3.C.2) Kỳ thu tiền bình quân 22

  5.3.C.3) Hiệu suất sử dụng vốn cố định 22

  5.3.C.4) Hiệu suất luân chuyển vốn lưu động .23

  5.3.C.5) Hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản .23

  5.3.d) Tỷ số về tình hình doanh lợi 23

  5.3.d.l) Doanh lợi tiêu thụ 23

  5.3.d.2) Doanh lợi tài sản 24

  5.3.d.3) Doanh lợi vốn tự có .24

  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CTY CP THÁI BÌNH DƯƠNG 25

  1. Giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển .25

  1.1) Giới thiệu về Công ty 25

  1.2) Lịch sử hình thành .26

  1.3) Phạm vi hoạt động .27

  2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của công ty 27

  2.1) Chức năng và nhiệm vụ 27

  2.2) Quyền hạn và trách nhiệm của công ty .27

  3. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban 28

  3.1) Cơ cấu tổ chức 28

  3.2) Sơ đồ bộ máy quản lý và nhiệm vụ các phòng ban 29

  4. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban 32

  4.1) Bảng cân đối kế toán năm 2005,2006,2007 32

  4.2) Bảng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005,2006,2007 .35

  5. Phân tích chung tình hình hoạt động của công ty .36

  5.1) Phân tích chung tình hình hoạt động của công ty .36

  5.2) Những thuận lợi 37

  5.3) Những khó khăn 37
  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỒ PHẦN THÁI BÌNH DƯƠNG ! Ểẽ Ể„ .38

  1. Phân tích chung tình hình tài chính của công ty .38

  2. Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản và nguồn vốn .39

  2.1) Phân tích khái quát sự biến động về tài sản 39

  2.2) Phân tích khái quát sự biến động về nguồn vốn .41

  3. Phân tích mối quan hệ cân đối tài sản và nguồn vốn .46

  4. Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp .49

  4.1) Phân tích kểt cấu và biến động tài sản 49

  4.2) Phân tích kết cấu và biến động của nguồn vốn 52

  5. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các tỷ số .55

  5.1) Phân tích tình hình thanh toán của công ty .55

  5.2) Phân tích các tỷ số nợ ngắn hạn .59

  5.2.a) Hệ sổ khả năng thanh toán hiện hành 59

  5.2.b) Hệ số khả năng thanh toán nhanh 60

  5.2.c) Hệ số khả năng thanh toán bàng tiền .61

  5.3) Phân tích tỷ số hoạt động .62

  5.3.a) Số vòng quay hàng tồn kho 62

  5.3.b) Hệ số quay vòng các khoản phải thu .63

  5.3.c)Tỷ số khả năng thanh toán lãi .64

  5.4) Phân tích tỷ số nợ .65

  5.5) Phân tích hiệu quả sử dụng vốn .66

  5.5.a) Hiệu quả sử dụng tổng số vốn 66

  5.5.b) Hiệu quả sử dụng vốn lưu động .67

  5.5.c) Hiệu quả sử dụng vốn cố định .68

  5.6) Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động .69

  5.7) Phân tích các tỷ số phản ánh hiệu quả và khả năng sinh lời của hoạt động sản xuất kinh doanh .71

  5.7.a) Tỷ lệ lãi gộp .72

  5.7.b) Doanh lợi tiêu thụ 72

  5.7.c) Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn sử dụng .73

  5.7.d) Tỷ lệ sinh lời vốn cố định 74

  5.7.e) Tỷ lệ sinh lời vốn lun động 74

  5.7.f) Doanh lợi vốn tự có 75

  6. Nhận xét chung về tình hình tài chính của công ty 76

  CHƯƠNG 4: KIÉN NGHỊ MỘT VÀI GIẢI PHÁP ĐÉ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NÓI CHUNG .! .78

  1. Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty cp Thái Bình Dương 78

  1.1) về tình hình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh .78

  1.2) về tình hình công nợ và thanh toán 79

  1.3) về hiệu quả hoạt động kinh doanh: 79

  1.4) Hạ thấp chi phí kinh doanh .80

  1.5) Tăng cường công tác quản lý lao động 80

  2. Kiến nghị .81

  3. Kết luận 83

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

  PHỤ LỤC BÁO CÁO CÔNG TY TÀI CHÍNH TRONG 3 NĂM 2005,2006,2007

  LỜI MỞ ĐÀU

  Ịệ/ Lv do chon đề tải

  Để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải có một lượng vốn nhất định bao gồm: vốn lưu động, vốn cố định và vốn chuyên dùng khác. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải tổ chức, huy động và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc về tài chính, tín dụng và chấp hành luật pháp. Vì vậy đế kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra, doanh nghiệp phải phân tích hoạt động kinh doanh của minh, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, vạch ra chiến lược phù hợp. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các nhà doanh nghiệp thấy rõ thực trạng tài chính hiện tại, xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính. Từ đó có giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chínhỗ

  Phân tích tình hình tài chính là công cụ cung cấp thông tin cho các nhà quản trị, nhà đầu tư, nhà cho vay . mỗi đối tượng quan tâm đến tài chính doanh nghiệp trên góc độ khác nhau để phục vụ cho lĩnh vực quản lý, đầu tư của họ. Hơn nữa, trong bối cảnh của nền kinh tế hiện nay, để kinh doanh ngày càng hiệu quả, tồn tại bền vững và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường thì mồi doanh nghiệp phải xây dựng phương hướng, chiến lược kinh doanh và mục tiêu trong tương lai. Đứng trước hàng loạt những chiến lược được đặt ra đồng thời doanh nghiệp phải đối diện YỚi những rủi ro. Do đó để lựa chọn những chiến lược phù họp với nguồn lực của mình và hạn chế những rủi ro thì tự bản thân doanh nghiệp phải thấy được những biến động về tài chính trong tương lai của doanh nghiệp mình, trên cơ sở đó tiến hành hoạch định ngân sách tạo nguồn vốn cần thiết cho quá trình hoạt động kinh doanh.

  Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là công việc làm thường xuyên không thể thiếu trong quản lý tài chính doanh nghiệp, nó có ý nghĩa thực tiễn và là chiến lược lâu dài. Chính vì tầm quan trọng đó em chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính của công ty CP Thái Bình Dương” để làm đề tài tốt nghiệp .
  2./ Ý nghĩa của vỉẻc phân tích lơi nhuân:

  Hoạt động tài chính có mối liên hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác dụng thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy cần phải thường xuyên theo dõi kịp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp, trong đó công tác phân tích tình hình tài chính giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa sau:

  ❖ Qua phân tích hình hình tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn và nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

  ♦> Phân tích tình hình tài chính là công cụ không thể thiếu phục vụ công tác quản lý của cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như: đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính của nhà nước, xem xét việc cho vay vốn .

  3ể/ Muc tiêu nghiên cửu:

  Bất kỳ hoạt động kinh doanh trong các điều kiện khác nhau như thế nào đi nữa cũng còn tiềm ẩn những khả năng tiềm tàng chưa phát hiện được, chỉ thông qua phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp mới có thể phát hiện để kinh doanh có hiệu quả.

  Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu là nhằm làm rõ thực trạng tài chính tại doanh nghiệp, để từ đó chỉ ra những điểm mạnh cũng như những bất ổn của công ty. Đồng thời giúp doanh nghiệp nhìn thấy trước những biến động tình hình tài chính trong tương lai của mình mà có biện pháp đối phó thích hợp. Bao gồm những nội dung cụ thể như sau:

  - Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty.

  - Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

  - Lập kế hoạch tài chính cho những năm sau.

  - Đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

  4Ề/ Phương nhán nghiên cửu:

  - Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu qua các báo cáo và tài liệu của cơ quan thực tập.

  - Phương pháp xử lý số liệu:.Phương pháp so sánh là chủ yếu, ngoài ra còn dùng các phương pháp khác như: phân tích xu hướng (theo phương pháp hồi quy tuyến tính), phân tích theo tỷ tệ chung, phương pháp liên hệ cân đối và thay thế liên hoàn. Lý luận cơ bản là chủ yếu sau đó tiến hành phân tích các số liệu thực tế thông qua các báo cáo, tài liệu của cơ quan thực tập. So sánh, phân tích, tổng hợp các biến số biến động qua các năm, qua đó có thể thấy thực trạng doanh nghiệp trong những năm qua, trong hiện tại và cả những định hướng trong tương lai

  5ề/ Pham vi nghiên cửu:

  ❖ Đối tượng nghiên cứu:

  Từ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các báo biểu kế toán, sẽ tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh các số liệu để đạt được mục tiêu nghiên cứu.

  ❖ Phạm vi nghiên cứu:

  Phân tích các báo cáo tài chính của công ty trong ba năm: 2005, 2006, 2007 để đánh giá thực trạng tài chính hiện tại và xu hướng phát triển của công ty.


  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thái Bình Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thái Bình Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status