Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH SaiGon Cap năm 2007

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH SaiGon Cap năm 2007


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 05

  PHẦN I- Cơ SỞ LÝ LUẬN VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ắ .,.ệ., 06

  A- KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .07

  I- Khái niệm của việc phân tích tình hình tài chính .07

  n- Mục đích của việc phân tích tình hình tài chính 07

  m- Vai trò của việc phân tích tình hình tài chính .07

  B- TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH .08

  I-Tài liệu phân tích tình hình tài chính 08

  1- Bảng cân đốì kế toán 08

  2- Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 09

  II- Phương pháp phân tích tình hình tài chính .09

  c- NỘI DUNG VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 10

  I- Phân tích tình hình tài chính của công ty qua bảng cân đối kế toán . 10

  1-Phân tích tình hình sử dụng vốn . 10

  1.1- Kết cấu vốn . 10

  1.2- Tình hình sử dụng vốn . 10

  a-Tài sản ngắn hạn . 10

  al - Phân tích tài sản ngắn hạn 10

  a2- Phân tích tình hình dự trữ hàng tồn kho . 11

  a3- Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ 11

  a4- Phân tích tình hình thanh toán 11

  b- Tài sản dài hạn 12

  bl- Phân tích tài sản dài hạn . 12

  b2- Phân tích tình hình trang thiết bị tài sản cô" định . 12

  2- Phân tích khả năng đảm bảo nguồn vốn và cấu trúc nguồn vôn 12
  2.1- Phân tích khả năng đảm bảo nguồn vốn 12

  2.2- Phân tích cấu trúc nguồn vốn . 13

  3- Phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế đôi với nhà nước 13

  II- Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh . 13

  1- Phân tích tình hình doanh thu . 13

  2- Phân tích tình hình lợi nhuận 13

  III- Phân tích tình hình tài chính của Công ty qua các tỷ sô" tài chính . 14

  1 Tỷ số thanh toán 14

  1.1-Tỷ sô" thanh toán hiện hành 14

  1.2- Tỷ sô" thanh toán nhanh . 14

  2- Các tỷ sô" về cơ cấu tài chính . 14

  2.1- Tỷ sô" nợ . 14

  2.2- Tỷ sô" thanh toán lãi vay 15

  3- Tỷ sô" hoạt động 15

  3.1-Vòng quay hàng tồn kho . 15

  3.2- Kỳ thu tiền bình quân 16

  3.3- Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 16

  3.4- Vòng quay tài sản 17

  4- Tỷ scí doanh lợi 17

  4.1- Doanh lợi tiêu thụ (ROS) 17

  4.2- Doanh lợi tài sản (ROA) 17

  4.3- Doanh lợi vôn tự có (ROE) . 18

  PHẦN II- PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH SAIGON CAP NĂM 2007 19

  A- GIỚI THIỆU CHUNG VẺ CÔNG TY TNHH SAIGON CAP .20

  I- Quá trình hình thành và phát triển . 20

  1- Lịch sử hình thành . 20

  2- Giới thiệu về công ty 20

  II- Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty .21

  m- Đối thủ cạnh tranh trên thị trường .23

  IV- Quy trình sản xuất và kinh doanh sản phẩm 24

  1- Quy trình sản xuất sản phẩm 24

  2- Kinh doanh sản phẩm 25

  V- Kết quả hoạt động kinh doanh thời gian gần đây .27

  VI- Định hướng phát triển của công ty 28

  B- PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH SAIGON CAP NĂM 2007 . 29

  I- Phân tích tình hình tài chính của công ty qua bảng cân đối kế toán 29

  1- Phân tích tình hình sử dụng vốn . 29

  1.1- Kết cấu vốn . 29

  1.2- Tình hình sử dụng vốn .31

  a-Tài sản ngắn hạn .31

  al- Phân tích tài sản ngắn hạn 31

  a2- Phân tích tình hình dự trữ hàng tồn kho . 34

  a3- Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ 37

  a4- Phân tích tình hình thanh toán 39

  b- Tài sản dài hạn 45

  bl - Phân tích tài sản dài hạn .45

  b2- Phân tích tình hình trang bị tài sản cố định 48

  2- Phân tích khả năng đảm bảo nguồn vốn, cấu trúc nguồn vốn 50

  2.1- Phân tích khả năng đảm bảo nguồn vốn 50

  2.2- Phân tích cấu trúc nguồn vốn 51

  a- Nợ phải trả . 53

  b- Nguồn vốn chủ sở hữu . 54

  3- Phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước 55

  II- Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh 57

  1- Phân tích tình hình doanh thu .57

  2- Phân tích tình hình lợi nhuận 60
  III- Phân tích tình hình tài chính của Công ty qua các tỷ sô" tài chính .

  1- Tỷ sô' thanh toán

  1.1- Khả năng thanh toán hiện hành

  1.2- Khả năng thanh toán nhanh

  2- Các tỷ scí về cơ cấu tài chính .

  2.1- Tỷ sô" nợ .

  2.2- Tỷ sô" thanh toán lãi vay

  3- Tỷ sô' hoạt động

  3.1- Vòng quay hàng tồn kho .

  3.2- Kỳ thu tiền bình quân

  3.3- Hiệu suất sử dụng tài sản ccí định

  3ể4- Vòng quay tài sản

  4- Tỷ số doanh lợi

  4.1- Doanh lợi tiêu thụ (ROS)

  4.2- Doanh lợi tài sản (ROA) .

  4.3- Doanh lợi vốn tự có (ROE) .

  PHẦN III- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP .

  I- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

  1- Đối với tài sản ngắn hạn .

  a- Đối với khoản phải thu khách hàng .

  b- Đối với hàng tồn kho

  2- Đối với tài sản dài hạn .

  II- Tăng cường doanh thu .

  III- Tích cực tìm mọi biện pháp để tăng lợi nhuận

  IV- Nâng cao công tác quản lý

  PHẦN KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO .

  LỜI MỞ ĐẦU


  Tài chính là một vân đề quan trọng và nổi bật nhất, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Vì thế việc quản lý tài chính là một vấn đề hết sức khó khăn và phức tạp đối với mọi doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay, vấn đề khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp gặp phải là sự thiếu vốn phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh, trong khi đó các hoạt động sản xuất kinh doanh lại trải rộng khắp mọi ngành nghề kinh tế, các mối quan hệ này đan xen nhau với sự cạnh tranh gay gắt đang diễn ra trên thị trường. Do đó vân đề đặt ra đối với các nhà quản lý là làm sao phải quản lý vốn cho tốt và đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ngày càng đứng vững trên thị trường, đây là điều mà các nhà quản lý phải quan tâm.

  Vì vậy muôn thực hiện tốt vấn đề này thì cần phải thường xuyên xem xét phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp mình, có phân tích mới thấy được việc sử dụng phân phôi nguồn vốn và sử dụng vốn có hợp lý hay không, xem xét mức độ đảm bảo vốn cho việc sản xuất kinh doanh thừa thiếu như thế nào, hiệu quả sử dụng vồn ra sao, khả năng thanh toán cũng như các chỉ sô" sinh lợi cao hay thấp, từ đó giúp cho nhà quản lý thấy được thực trạng tài chính của doanh nghiệp mình, xác định được nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng các nhân tô" đến tình hình tài chính để có những biện pháp và chiến lược cụ thể hữu hiệu ổn định hay tăng cường tình hình tài chính, nâng cao chất lượng sản xuất và hiệu quả kinh doanh cũng như mạnh dạn đưa ra quyết định đầu tư hay không. Mặt khác đó cũng là cơ sở cho các nhà đầu tư, ngân hàng, tổ chức tài chính ra quyết định đầu tư hay không. Vì vậy việc phân tích tình hình tài chính là một công cụ không thể thiếu được trong công tác quản lý.

  Nhận thức tầm quan trọng của tài chính trong doanh nghiệp nên em chọn cho mình đề tài “Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty TNHH SaiGon Cap”. Em hy vọng có thể mang lại những hữu ích cho riêng mình cũng như góp phần xây dựng đơn vị ngày một tốt hơn.

  Để hoàn thành bài luận văn này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em còn nhận được sự giúp đỡ chân thành của Gia đình, Quý thầy cô, Quý công ty và các Bạn học. Với kiến thức còn hạn hẹp và cách nhìn nhận còn mang tính chủ quan chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự cảm thông và chỉ bảo từ Quý thầy cô, Ban lãnh đạo và các anh chị công ty TNHH Saigon Cap để bài luận văn của em mang tính hiện thực và đạt hiệu quả cao hơn.


  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH SaiGon Cap năm 2007
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH SaiGon Cap năm 2007 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status