Các giải pháp chuyển đổi tổng công ty chè VN theo mô hình
công ty mẹ - công ty con


mục lục
Lời nói đầu 1
chương 1. Khái quát chung về Tổng công ty chè Việt Nam và mô hình công ty mẹ - công ty con 2
1.1. Khái quát chung về Tổng công ty chè Việt Nam 2
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty chè Việt Nam 2
1.1.1.1. Giai đoạn từ khi thành lập 1974 đến năm 1995 2
1.1.1.2. Từ năm 1995 đến nay 3
1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty chè Việt Nam 4
1.1.3. Về cơ cấu tổ chức 7
1.2. Khái quát chung về mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con 9
1.2.1. Khái niệm 9
1.2.2. Thực chất mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con 9
1.2.2.1. Đặc điểm 9
1.2.2.2 Bản chất của mô hình Công ty mẹ- Công ty con 10
1.2.3 Sự cần thiết và tính khách quan của mô hình 11
1.2.4 Quá trình phát triển nó trên thế giới. 13
Chương 2. Thực trạng của Tổng công ty chè Việt Nam trong quá trình chuyển đổi 17
2.1. Tình hình Tổng công ty chè hiện nay 17
2.2. Những tồn tại chủ yếu 22
2.3 .Thực trạng trong việc chuyển đổi Công ty mẹ - Công ty con 23
2.3.1. Thực trạng trong việc chuyển đổi Tổng công ty chè thành Công ty Mẹ - Công ty Con 23
2.3.2 Phương án sắp xếp 25
2.3.2.1. Yêu cầu sắp xếp: 25
2.3.2.2 Nội dung sắp xếp: 26
2.3.2.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty 29
2.4. Việc sắp xếp, đổi mới tổ chức của Tổng công ty nhà nước ở Việt Nam hiện nay 32
2.5. Thuận lợi và khó khăn trong việc Tổng công ty chè Việt Nam tổ chức lại theo mô hình công ty mẹ - công ty con 38
2.5.1 Thuận lợi 38
2.5.2 Hạn chế 39
Chương 3. Các giải pháp chuyển đổi tổng công ty chè VN theo mô hình công ty mẹ - công ty con 41
3.1.Từ một số tổng công ty lớn trong nước và trên thế giới - bài học kinh nghiệm 41
3.1.1.Từ một số tổng công ty lớn trong nước và trên thế giới 41
3.1.1.1. Công ty Xây lắp điện 3 41
3.1.1.2 Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 43
3.1.1.4 Một số Công ty mẹ- Công ty con trên thế giới 44
3.1.2. Những bài học kinh nghiệm 45
3.2. Các giải pháp đối với Tổng công ty chè Việt Nam 47
3.2.1.Độc lập và tự chủ hơn nữa trong sản xuất kinh doanh. 47
3.2.2. Phát triển nguồn nhân lực, công nghệ sản xuất và chế biến. 48
3. 2.3. Nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào. 48
3.2.4.Phát triển cơ sở hạ tầng . 49
3.2.5. Sử dụng Marketing mix và xúc tiến hỗn hợp để phát triển thị trường. 49
3.2.6. Nâng cao công tác nghiên cứu và dự báo thị trường. 49
3.2.7. Xây dựng cơ sở chế biến 50
Kết luận 51
Danh mục tài liệu tham khảo 52


Xem Thêm: Các giải pháp chuyển đổi tổng công ty chè Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp chuyển đổi tổng công ty chè Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con sẽ giúp ích cho bạn.