Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính

MỤC LỤC
CHƯƠNG I- CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH -
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ
HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH QUA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH. .3
I- CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 3
1. Khái niệm, đối tượng phân tích tài chính. .3
1.1. Khái niệm. 3
1.2. Đối tượng của phân tích tài chính. .3
2. Mục đích, ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính. 5
3. Tổ chức công tác phân tích tài chính .6
4. Các loại hình phân tích tài chính. 7
4.1. Căn cứ theo thời điểm kinh doanh. 7
4.2. Căn cứ theo thời điểm lập báo cáo. 8
4.3. Căn cứ theo nội dung phân tích . .8
II. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH. . 9
1. Các bước trong quá trình tiến hành phân tích tài chính. .9
1.1. Thu nhập thông tin . .9
1.2. Xử lý thông tin . .9
1.3. Dự đoán và ra quyết định. 10
1.4. Các thông tin cơ sở để phân tích hoạt động tài chính. .10
2. Phương pháp phân tích tài chính. 11
2.1. Phương pháp so sánh . .11
2.2. Phương pháp tỷ lệ .12
2.3. Phương pháp Dupont 12
III- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH QUA PHÂN TÍCH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH. . 13
86
1. Tình hình tài chính qua phân tích báo cáo cáo tài chính. 13
1.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính qua phân tích báo cáo cáo
tài chính. 13
1.2. Khái quát tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất
kinh doanh qua phân tích Bảng cân đối kế toán 15
1.3. Khái quát tình hình tài chính qua Báo cáo kết quả kinh doanh 18
1.4. Hệ thống các nhóm chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính .19
2. Hiệu quả kinh doanh qua phân tích báo cáo tài chính .29
2.1. Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 29
2.2. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp qua phân tích báo cáo tài
chính. .30
CHƯƠNG II- THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN
XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
THIẾT BỊ. .35
I- ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH
DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ. 35
1. Quá trình hình thành và phát triển . 35
2. Đặc điểm mặt bằng sản xuất kinh doanh của Công ty Xây Lắp và Kinh
Doanh Vật Tư Thiết Bị 39
2.1. Chức năng . 39
2.2. Đặc điểm mặt hàng sản xuất kinh doanh . .39
2.3. Kết cấu sản xuất kinh doanh của công ty. 41
3. Cơ chế quản lý và biên chế của công ty. .42
3.1. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban .42
3.2. Số lượng và chất lượng lao động . .45
II- THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ
KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ 45
87
1. Đánh giá chung . .45
2- Thực trạng tình hình tài chính qua phân tích báo cáo tài chính 48
2.1. Thực trạng tình hình tài chính qua phân tích mối quan hệ và tình
hình biến động của các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán. 48
2.2. Thực trạng tình hình tài chính qua phân tích mối quan hệ và tình
hình biến động của các khoản mục trong Báo cáo kết quả kinh doanh. .52
2.3. Hiệu quả tài chính qua phân tích hiệu quả kinh doanh. .56
CHƯƠNG III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HƠN
NỮA NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH
VẬT TƯ THIẾT BỊ 66
1. Một số kiến nghị với nhà nước . .66
2. Một số kiến nghị và giải pháp đối với hoạt động tài chính của công ty. 67
2.1. Kiến nghị về phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của
công ty. 67
2.2. Kiến nghị về phương hướng nâng cao năng lực tài chính cho công
ty. .68
2.2.1. Xác định chính sách tài trợ, xây dựng cơ cấu vốn hợp lý. 68
2.2.2. Quản lý dự trữ và quay vòng vốn . .72
2.2.3. Sử dụng hợp lý chính sách bán chịu để tăng doanh thu 74
2.2.4. Quản lý thanh toán . 76
2.2.5. Đầu tư đổi mới công nghệ. 78
2.2.6. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động. 80
Kết luận 84


Xem Thêm: Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính sẽ giúp ích cho bạn.