Hoàn thiện quản lý ngân quĩ quốc gia tại Kho bạc nhà nước

Từ khi thành lập hệ thống Kho bạc nhà nước, quĩ Ngân sách nhà nước, một số quĩ tài chính nhà nước, tài khoản của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, được quản lý qua Kho bạc nhà nước đã tạo tiền đề cho việc thống nhất quản lý các nguồn lực tài chính của nhà nước và hình thành một nguồn vốn khá lớn trong nền kinh tế.
Ngân quĩ quốc gia tại Kho bạc nhà nước được quản lý theo nguyên tắc tập trung thống nhất trong toàn hệ thống, không phân biệt nguồn hình thành và đối tượng sử dụng, nên một mặt đã góp phần vào việc quản lý an toàn ngân quĩ và đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN và các đơn vị giao dịch trên phạm vi cả nước; mặt khác, tạo ra một lượng vốn tạm thời nhàn rỗi, tạm ứng kịp thời cho ngân sách khi nguồn thu chưa tập trung kịp và hỗ trợ đầu tư hạ tầng cơ sở của một số dự án nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
Tuy nhiên, về cơ bản cơ chế quản lý ngân quĩ và nghiệp vụ quản lý ngân quĩ tại Kho bạc Nhà nước hiện nay vẫn dựa trên tinh thần công văn số 391/KB-KH ngày 15/09/1991 của Cục Kho bạc Nhà nước được ban hành trong thời kỳ đầu mới thành lập ngành - khi mà các hoạt động thu, chi và thanh toán của Kho bạc Nhà nước còn ở mức độ sơ khai. Do vậy, cơ chế và nghiệp vụ thực hiện quản lý ngân quĩ đã bộc lộ một số tồn tại và hạn chế nhất định như: Kho bạc Nhà nước vẫn mở tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng, việc thanh toán bằng tiền mặt vẫn còn được giao dịch nhiều đã làm phân tán ngân quĩ Kho bạc Nhà nước đã làm nguồn lực bị phân tán và thiếu tập trung. Từ đó, đã làm công tác quản lý ngân quĩ chưa hiệu quả.
Xuất phát từ tình hình thực tế nói trên; đồng thời, để từng bước phù hợp với công cuộc cách cách, hiện đại hoá trong ngành tài chính, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu : “Hoàn thiện quản lý ngân quĩ quốc gia tại Kho bạc nhà nước” với mong muốn đưa ra những giải pháp có tính khoa học và thực tiễn nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý ngân quĩ tại Kho bạc nhà nước.Xem Thêm: Hoàn thiện quản lý ngân quĩ quốc gia tại Kho bạc nhà nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản lý ngân quĩ quốc gia tại Kho bạc nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.