Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Hoa Phá

Có thể nói trong nền kinh tế thị trường để có thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì cần phải có tối thiểu ba yếu tố, đó là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và con người. Trong đó, tư liệu lao động bao gồm nhiều yếu tố nhưng quan trọng hơn hết là tài sản cố định. Trong một doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng thì tài sản cố định nó có vai trò vô cùng to lớn và nó cũng là một nhân tố góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, làm cho doanh nghiệp có thể tối đa hoá lợi nhuận của mình.
Việc hạch toán độc lập về kinh tế thúc đẩy các doanh nghiệp phải tự bảo toàn, tự phát triển vốn của mình để cho sản xuất kinh doanh được tiến hành một cách liên tục, phát triển vốn nhằm đổi mới các tư liệu lao động, mỏ rộng quy trình sản xuất, tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy việc quản lý và sử dụng vốn hay các tư liệu lao động phải hợp lý, có hiệu quả. Nếu căn cứ vào công dụng kinh tế thì vốn bao gồm vốn cố định và vốn lưu động. Mà dưới hình thức biểu hiện vật chất là tài sản cố định và tài sản lưu động. Thông thường trong các doanh nghiệp công nghiệp thì vốn cố định nói chung, tài sản cố định nói riêng chiếm một tỷ trọng lớn trong nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của chuyên đề gồm ba chương sau:
Chương 1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp.
Chương 2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Hoa Phát.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Hoa Phát.


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông sẽ giúp ích cho bạn.