Lãi suất là một trong những công cụ rất quan trọng của chính sách tiền tệ quốc gia

Thúc đẩy công nghiệp hóa – hiện đại hoá, đưa đất nước phát triển và hội nhập với cộng đồng quốc tế là tiến trình được ưu tiên hàng đầu của đảng và nhà nước ta hiện nay. Việc mở cửa và tự do hóa thương mại hoàn toàn, tiến tới từng bước tự do hoá tài chính trong khuôn khổ và các chế tài kiểm soát chặt chẽ theo hướng thị trường có sự điều tiết của nhà nước là bước quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa đất nước hoà nhập với sự phát triển chung của khu vực và quốc tế. Do vậy, sử lý bài toán lãi suất và diều hành chính sách lãi suất được xem là vấn đề hết sức nhạy cảm. được hầu hết các nước đang phát triển hết sức quan tâm. Đặc biệt trong bối cảnh nước ta hiện nay, việc sử lý bài toán lãi suất và điều hành chính sách lãi suất đang là vấn đề rất phức tạp, khó khăn và cấp bách nhằm mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Lãi suất vừa là công cụ hết sức quan trọng và nhạy cản trong việc điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, vừa là giá cả sử dụng vốn trong hoạt động tín dụng. Nó có tác động to lớn đối với việc tăng hay giảm khối lượng tiền trong lưu thông, thu hẹp hay mở rông tín dụng, khích lệ hay hạn chế huy động vốn, kích thích hay cản trở đầu tư, tạo thuận lợi hay khó khăn cho hoạt động ngân hàng. Vai trò đó ngày càng quan trọng và phức tạp cùng với quá trình đổi mới hoạt động ngân hàng trong điều kiện kinh tế thị trường ngày càng phát triển sâu sắc.
Như vậy, lãi suất ngân hàng là một phạm trù kinh tế có tính chất hai mặt, Nếu xác định lãi suất hợp lý sẽ là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy sản suất_lưu thôn7g hàng hoá phát triển và ngược lại. Bởi vậy,lãi suất ngân hàng vừa là công cụ quản lý vĩ mô của nhà nước, vừa là công cụ đièu hành vi mô của các ngân hàng thương mại. Như vậy cần có một chính sách lãi suất phù hợp, có hiệu lực cao và được áp dụng nhất quán trong phạm vi cả nước. Song chính sách lãi suất phải dược ngân hàng nhà nước điều chỉnh chặt chẽ, mềm dẻo cho phù hợp với từng thời kỳ, phù hợp với nhu cầu huy động vốn nhàn rỗi trong dân chúng nhằm phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế,đồng thời dảm bảo cho hoạt động của các ngân hàng thương mại thực sự có hiệu quả.


Xem Thêm: Lãi suất là một trong những công cụ rất quan trọng của chính sách tiền tệ quốc gia
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lãi suất là một trong những công cụ rất quan trọng của chính sách tiền tệ quốc gia sẽ giúp ích cho bạn.