Những vấn đề về tổ chức, quản lý và sử dụng nhân lực ở phạm vi vi mô, tức là Doanh nghiệp cụ thể, ở đây là Tổng công ty tư vấn xây dung Việt Nam

Trong những năm qua tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã có những chuyển biến sâu sắc và toàn diện. Từ một nền kinh tế kế hoạch hoá chúng ta đang chuyển vào giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá với tốc độ nhanh chưa từng có.
Với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đang đặt ra những yêu cầu mới và cao đối với tư vấn thiết kế trong việc tổ chức môi trường, không gian cho các quá trình sống của con người. Vì vậy việc xác định chiến lược mục tiêu tư vấn thiết kế xây dựng phải xuất phát từ những cơ sở khoa học về sự phát triển của kinh tế - xã hội nói chung cũng như dự đoán về sự phát triển của tư vấn thiết kế.
Tuy nhiên để có thể duy trì được tốc độ phát triển và nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thế giới và trong nước nói chung, ngành tư vấn xây dựng nói riêng có nhiều biến động cũng như khắc phục những tồn tại khách quan và chủ quan đòi hỏi công ty phải tiếp tục nghiên cứu đổi mới hơn nữa công tác quản trị nhân lực của mình.
Việc tìm hiểu những vấn đề về quản trị nhân lực trong kinh doanh tư vấn xây dựng liên hệ cụ thể với Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam giúp cho Doanh nghiệp rút ra những tồn tại, bài học kinh nghiệm và kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực trong Tổng công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là : Nhân lực và vấn đề quản trị nhân lực trong kinh doanh tư vấn xây dựng, các đặc điểm và giải pháp tại Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.
chuyên đề thực tập được bố cục thành 3 chương :
Chương I : Giới thiệu chung về Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam
Chương II : Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam.
Chương III : Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam.
Xem Thêm: Những vấn đề về tổ chức, quản lý và sử dụng nhân lực ở phạm vi vi mô, tức là Doanh nghiệp cụ thể, ở
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những vấn đề về tổ chức, quản lý và sử dụng nhân lực ở phạm vi vi mô, tức là Doanh nghiệp cụ thể, ở sẽ giúp ích cho bạn.