Giải pháp quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Từ năm 1986, đất nước bước vào thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bước chuyển đó đã mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội. Song song với quá trình này nền hành chính Nhà nước cũng có những đổi mới. Cải cách nền hành chính Nhà nước được đặt ra như một đòi hỏi khách quan của thực tiễn, của quy luật phù hợp giữa kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng.
Tuy nhiên, nhìn chung trong thời gian qua cải cách hành chính vẫn chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, nhất là đổi mới kinh tế. Nền hành chính Nhà nước về cơ bản vẫn mang nặng những dấu ấn của nền hành chính được thiết lập trong cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp. Bộ máy hành chính Nhà nước vẫn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều bất cập.
Đánh giá công tác cải cách hành chính trong nhiều lĩnh vực là một việc làm cần thiết. Vì thời gian có hạn nên em xin trình bày một trong những lĩnh vực quan trọng cần cải cách là : “Cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực”.
Kết cấu đề tài:
I - thực trạng nguồn nhân lực
II - một số kết quả đạt được trong việc tạo nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực
III - những mặt còn hạn chế trong việc tạo nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực
IV- nguyên nhân tồn tại
V - phương hướng giải pháp quản lý và phát triển nguồn nhân lực
Xem Thêm: Giải pháp quản lý và phát triển nguồn nhân lực
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp quản lý và phát triển nguồn nhân lực sẽ giúp ích cho bạn.