MỤC LỤC
Nội dung Trang

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . ii DANH MỤC CÁC BẢNG . ii DANH MỤC CÁC ðỒ THỊ . ii PHẦN MỞ ðẦU 1
Chương 1: Tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực CNTT 4

1.1. ðặc ñiểm ngành CNTT . 4

1.2. ðặc ñiểm nguồn nhân lực CNTT 6

1.3. Tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực CNTT . 9

1.4. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực CNTT của một số nước .10

Kết luận .16

Chương 2: Thực trạng ñào tạo và phát triển nhân lực CNTT tại thành phố HCM .17

2.1. Vị trí của ngành CNTT ñối với kinh tế xã hội thành phố .17

2.2. Tình hình ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT thành phố 23

Kết luận .43

Chương 3: Phát triển nguồn nhân lực CNTT thành phố HCM ñến năm 2020 44

3.1. Quan ñiểm .44

3.2. Mục tiêu 45

3.3. Nhu cầu nhân lực CNTT ñến năm 2010 và ñịnh hướng phát triển nhân lực
CNTT ñến năm 2020 .46

3.4. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT .48

3.5. Các chương trình ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT 54

3.6. Nguồn vốn phục vụ ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT .58

3.7. Kiến nghị .62

Kết luận .64

PHẦN KẾT LUẬN 65

Phụ lục 1: Hệ thống chuyên ngành ñào tạo CNTT tại Mỹ và Việt Nam iii Phụ lục 2: Nhu cầu lao ñộng CNTT thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 2010 iv Phụ lục 3: Chương trình ñào tạo CNTT của Việt Nam và Úc v TÀI LIỆU THAM KHẢO . x


ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1. FDI: Foreign direct investment

2. UN: United Nations

3. BGD&ðT: Bộ Giáo dục và ðào tạo

4. BTT&TT: Bộ Thông tin và Truyền thông

5. CNTT: Công nghệ thông tin

6. CNTT-TT: Công nghệ thông tin – truyền thông

7. SBCVT TPHCM: Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh


DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1. ðầu tư của chính phủ Hàn Quốc cho phát triển nhân lực CNTT .10

Bảng 2. Ước tính số lao ñộng CNTT ñược ñào tạo ñến năm 2008 .11

Bảng 3. ðào tạo CNTT tại thành phố giai ñoạn 2001 – 2007 18

Bảng 4. Cung và cầu lao ñộng CNTT ngành CNTT-TT giai ñoạn 2001- 2006 27

Bảng 5. Hệ thống giáo dục và ñào tạo CNTT thành phố Hồ Chí Minh 32

Bảng 6. Ước tính chi phí ñào tạo CNTT trong quản lý nhà nước giai ñoạn 2008-

2010 56

Bảng 7. Ước tính kinh phí phát triển nhân lực CNTT giai ñoạn 2008-2010 .57

Bảng 8. Tổng vốn ñầu tư ñào tạo nhân lực CNTT giai ñoạn 2008-2010 59


DANH MỤC CÁC ðỒ THỊ

Biểu ñồ 1. Nhu cầu nhân lực CNTT cho ngành CNTT và truyền thông của Hàn

Quốc giai ñoạn 1998-2010 9

Biểu ñồ 2. Số lượng doanh nghiệp CNTT trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2001-

2007 17

Biểu ñồ 3. Trình ñộ CNTT trong quản lý nhà nước 21

Biểu ñồ 4. Trình ñộ nhân lực CNTT trong các doanh nghiệp .22

Biểu ñồ 5. Nhân lực CNTT ñến năm 2010 trong lĩnh vực CNTT-TT .32

Biểu ñồ 6. Nhu cầu nhân lực CNTT ñến năm 2010 44
PHẦN MỞ ðẦU


1. ðặt vấn ñề

Nhằm phát triển ngành CNTT của ñất nước, ngày 6/10/2005 Thủ tướng Chính phủ ñã phê duyệt chiến lược phát triển CNTT-TT Việt Nam ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 (Quyết ñịnh số 246/2005/Qð-TTg) trong ñó “phát triển nguồn nhân lực CNTT và truyền thông là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết ñịnh ñối với việc phát triển và ứng dụng CNTT - TT. Phát triển nguồn nhân lực CNTT - TT phải ñảm bảo chất lượng ñồng bộ, chuyển dịch nhanh về cơ cấu theo hướng tăng nhanh tỷ lệ nguồn nhân lực có trình ñộ cao, tăng cường năng lực CNTT - TT quốc gia”.

Bên cạnh ñó, phát triển các dịch vụ và công nghiệp CNTT là một trong những trọng tâm của Kế hoạch triển khai Chương trình hành ñộng thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai ñoạn 2006-2010 thành phố Hồ Chí Minh trong ñó “ñào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là ưu tiên số một” (Quyết ñịnh số 115/2006/Qð-UBND, ngày 21/7/2006).

Như vậy, ñịnh hướng của thành phố nói riêng và cả nước nói chung, việc phát triển nguồn nhân lực CNTT ñược xem là một trong những trọng tâm hàng ñầu, vì vậy tôi ñã chọn ñề tài “ðào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT của thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 2020” làm ñề tài tốt nghiệp cao học ngành Kinh tế phát triển.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài tập trung vào các vấn ñề sau:

Thứ nhất, tìm hiểu thực trạng nhu cầu nguồn nhân lực CNTT của thành phố

Hồ Chí Minh trong thời ñiểm hiện tại, dự kiến ñến năm 2010.

Thứ hai, ñánh giá khả năng ñào tạo nguồn nhân lực CNTT của thành phố ñến năm 2010.Thứ ba, phân tích những vấn ñề còn tồn ñọng trong việc phát triển và ñào tạo

nguồn nhân lực CNTT.

2020.

Thứ tư, ñịnh hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT ñến năm
3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu

phố.

Thứ nhất, các ñơn vị có sử dụng nguồn nhân lực CNTT trên ñịa bàn thànhThứ hai, các ñơn vị ñào tạo CNTT trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


4. Phương pháp nghiên cứu

ðề tài ñã sử dụng tổng hợp các phương pháp như phân tích số liệu thống kê miêu tả.

Số liệu thứ cấp ñược lấy từ các sở ngành có liên quan trên ñịa bàn thành phố như Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở kế hoạch và ñầu tư, Cục thống kê và các cơ sở ñào tạo CNTT.

Số liệu sơ cấp ñược thu thập thông qua các bài phát biểu của các chuyên gia ñầu ngành trong lĩnh vực CNTT.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài

ðề tài mong muốn cung cấp một cái nhìn tổng quát nhất về việc phát triển và ñào tạo CNTT tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, ñề tài cũng tìm hiểu và xác ñịnh một số chính sách ñể thành phố có kế hoạch hỗ trợ nhằm ñảm bảo cung cấp nguồn nhân lực CNTT có chất lượng phục vụ phát triển ngành CNTT.
6. Kết cấu của ñề tài

Kết cấu ñề tài gồm 3 phần:

Chương 1: Tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực CNTT.

Trong chương này, ñề cập ñến tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực CNTT. Ngoài ra, chương này còn cung cấp thông tin về kinh nghiệm ñào tạo và phát triền nhân lực CNTT tại một số quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Ấn ñộ, Hàn Quốc và Mỹ.

Chương 2: Thực trạng ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong chương này trình bày sự phát triển và ñào tạo nhân lực CNTT tại thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua, hiện tại, dự kiến ñến năm 2010. Bên cạnh ñó, chương này còn phân tích những vấn ñề tồn ñọng trong việc phát triển và ñào tạo nhân lực CNTT tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 3: Phát triển nguồn nhân lực CNTT thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 2020.

Chương này có hai chủ ñề chính là ñịnh hướng phát triển nguồn nhân lực CNTT ñến năm 2020 của thành phố ñồng thời ñề xuất một số chính sách và kiến nghị ñối với các bên liên quan trong việc phát triển nguồn nhân lực CNTT ñến năm
2020.


Xem Thêm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin của TP.HCM đến năm 2020
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin của TP.HCM đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.