Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ xe khách chất lượng cao tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU

Vận tải hành khách bằng ô tô là loại hình sản xuất vật chất đặc biệt mang tính xã hội hoá cao là yêu cầu tất yếu khách quan trong đêi sống kinh tế xã hội. Đáp ứng nhu cầu đi lại của con người làm xích lại khoảng cách giữa thành phố và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi. Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu đi lại ngày càng nhiều hơn và đòi hỏi cao hơn vận tải hành khách nói chung và vận tải hành khách bằng ôtô nói riêng luôn phải có sự phát triển tương ứng để thoả mãn tốt nhu cầu đó.
Bên cạnh đó ngày nay thì bất kể một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển trên thị trường thì đều phải coi trọng hai chữ “chất lượng”. Chất lượng sản phẩm vừa là cái đích để các doanh nghiệp vươn tới vừa là công cụ để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách còng vậy, chính điều đó là nguyên nhân chính cho sự ra đêi của dịch vụ vận tải hành khách bằng xe chất lượng cao.
Xuất phát từ vai trò của vận tải hành khách, vai trò của chất lượng dịch vụ vận tải trong việc đạt được hiệu quả kinh doanh cùng với tình hình thực tế của cụng ty cổ phần xe khách Hà Nội mà em tìm hiểu trong quá trình thực tập em đó chon đề tài : “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ xe khách chất lượng cao tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội”
Nội dung cơ bản và kết cấu của đề tài nghiên cứu gồm 3 chương:
Chương I Lý luận chung về kinh doanh dịch vụ vận tải
Chương II Thực trạng hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe chất lượng cao của công ty cổ phần xe khách Hà Nội
Chương III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe chất lượng cao tại cổ phần xe khách Hà Nội


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI
1.1. Dịch vụ vận tải và vai trò của nú trong nền kinh tế quốc dõn
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của sản phẩm dịch vụ
1.1.1.a Khái niệm về dịch vụ
1.1.1.b Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ
1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ vận tải hành khách
1.1.2.a Khái niệm dịch vụ vận tải
1.1.2.b Khái niệm dịch vụ vận tải hành khách
1.1.2.c Đặc điểm của dịch vụ vận tải hành khách
1.1.3. Phân loại dịch vụ vận tải hành khách
1.1.4. Vai trò của vận tải hành khách trong nền kinh tế quốc dân
1.2. Dịch vụ xe khách chất lượng cao và hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải
1.2.1. Quan niệm về chất lượng dịch vụ vận tải
1.2.2. Quan niệm về xe khách chất lượng cao
1.2.2.a Trên góc độ khách hàng
1.2.2.b Trên góc độ nhà kinh doanh vận tải
1.2.2.c Các loại dịch vụ xe khách chất lượng cao
1.2.2.d Một số văn bản pháp luật liên quan đến vận tải hành khách
1.2.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải
1.3. Nội dung kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô ở doanh nghiệp theo tư tưởng của quản trị chiến lược
1.4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách
1.4.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.4.2. Các chi tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận tải
1.4.2.a Các chi tiêu định lượng
1.4.2.b Các chỉ tiêu định tính
1.4.3. Phương pháp luận để đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách
1.4.3.a Phương pháp dãy số thời gian.
1.4.3.b Phương pháp chỉ số
1.4.4. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với hệu quả kinh doanh dịch vụ này
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh xe khách chất lượng cao
1.5.1. Chính sách quản lý về giá cước vận tải
1.5.2. Sự đồng bộ của hệ thống giao thông
1.5.3. Trình độ quản lý của doanh nghiệp
1.5.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty
1.5.5. Trình độ của người làm dịch vụ vận tải
1.5.6. Sự cạnh tranh của đối thủ cạnh tranh
1.5.7. Sự cạnh tranh của phương thức vận tải khác
Chương II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE CHẤT LƯỢNG CAO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xe khách Hà Nội
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty cổ phần xe khách Hà Nội
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và những lĩnh vực kinh doanh của công ty cổ phần xe khách Hà Nội
2.1.3. Bộ máy tổ chức quản lý và chức năng của các phòng ban của công ty cổ phần xe khách Hà Nội
2.1.3.a Bộ máy tổ chức quản lý
2.1.3.b Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4. Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của công ty
2.1.4.a Đặc điểm về sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh
2.1.4.b Đặc điểm về nguồn lao động
2.1.4.c Đặc điểm về thị trường
2.1.5. Sự ra đời và phát triển của dịch vụ xe khách chất lượng cao tại công ty cổ phần xe khách Hà Nội
2.2. Các kết quả kinh doanh của công ty cổ phần xe khách Hà Nội
2.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh dịch vụ xe khách chất lượng cao
2.4. Đánh giá thực trạng hoạt động và hiệu quả kinh doanh dịch vụ xe chất lượng cao của công ty
2.4.1. Đánh giá thực trạng hoạt động
2.4.1.a Những mặt đạt được
2.4.1b Những tồn tại cần khắc phục
2.4.2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh xe chất lượng cao
2.4.2.a Những mặt đạt được
2.4.2.b Những mặt chưa đạt được
2.4.3. Những nguyên nhân tương ứng
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE CHẤT LƯỢNG CAO TẠI CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI
3.1. Mục tiêu phương hướng phát triển của ngành giao thông vận tải
3.1.1.Kế hoạch phát triển giao thông vận tải Việt Nam của bộ Giao thông vận tải
3.1.2.Kế hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ của sở giao thông công chính Hà Nội giai đoạn 2000-2005
3.1.3. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ xe khách chất lượng cao tại công ty cổ phần xe khách Hà Nội
3.2.1. Quản trị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.2. Đầu tư đối với phương tiện vận tải của tuyến chất lượng cao
3.2.3. Sử dụng một cách có hiệu quả các khoản chi phí
3.2.4. Thành lập bộ phận thực hiện các nghiệp vụ Marketing
3.2.5. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đo lường và theo dõi chất lượng dịch vụ đối với xe chất lượng cao
3.2.6. Vốn và việc huy động vốn đầu tư cho xe chất lượng cao
3.2.7. Tăng cường các hoạt động dịch vụ trước và sau vận tải
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ xe khách chất lượng cao tại Công ty cổ phần xe
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ xe khách chất lượng cao tại Công ty cổ phần xe sẽ giúp ích cho bạn.