Chất lượng sản phẩm và quản trị chất lượng sản phẩm tại Công ty Cao Su Sao Vàng
LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, trên thế giới chất lượng hàng hoá và quản trị chất lượng hàng hoá đang là vấn đề trở nên rất quan trọng. ở mức độ nào đó, chúng ta có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của thị trường về hàng hoá và dịch vụ. Các khối thương mại chính đang được phát triển ở Châu á Thái Bình Dương và Bắc Mỹ. Các nước Châu âu đều hướng tới mục tiêu hoà hợp về kinh tế. Giữa các khối thương mại và chính trong nội bộ các khối này, trong các quốc gia và ở mọi cấp độ công ty, sự đòi hỏi về chất lượngđã không ngừng tăng lên. Chất lượng đã trở thành vấn đề sống còn, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chất lượng là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại trên thế giới.
Trong hơn mười năm tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế xã hội, vấn đề chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm ở nước ta hiện nay có nhiều chuyển biến đáng kể. Không những người tiêu dùng coi trọng chất lượng hàng hoá,dịch vụ mà các doanh nghiệp cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng. Chính vì vậy, các nhà quản lý cũng đã coi chất lượng và quản trị chất lượng trở thành một vấn đề cấp bách.
Hiện nay cùng với quá trình mở cửa. Việt Nam gia nhập các nước ASEAN, trở thành thành viên của tổ chức APEC . đã tạo ra thời cơ cho sự phát triển của đất nước, nhưng đồng thời cũng tạo ra những thách thức to lớn, đó là việc loại bỏ hàng rào thuế quan, hàng hoá của các nước sẽ tự do lưu thông trong các quốc gia thuộc hiệp hội. Thực trạng này đã đặt các doanh nghiệp Việt Nam trước những thách thức khó khăn mới: sự cạnh tranh trên thị trường sẽ ngày càng gay gắt, quyết liệt, sức ép của hàng nhập, yêu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước về chất lượng hàng hoá, dịch vụ ngày càng cao . Bởi vậy các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã và đang đặt vấn đề chất lượng và quản trị chất lượng ở vị trí trọng tâm trong quá trình quản lý của doanh nghiệp.
Công ty Cao Su Sao Vàng là một doanh nghiệp đang đứng trước những thử thách lớn lao đó. Bằng kinh nghiệm thực tế, công ty Cao Su Sao Vàng cũng đã nhận thấy rằng, chất lượng và quản trị chất lượng là một thứ vũ khí cạnh tranh đem lại hiệu quả cao nhất. Công ty muốn tồn tại và phát triển bền vững thì không gì hơn là phải liên tục đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng.
Để học tập và phần nào đóng góp cho công cuộc phát triển của công ty Cao Su Sao Vàng, trong thời gian thực tập, tôi đã nghiên cứu và viết đề tài:
“Chất lượng sản phẩm và quản trị chất lượng sản phẩm tại Công ty Cao Su Sao Vàng”
Kết cấu của chuyên đề tốt nghiệp, ngoài lời nói đầu, kết luận bao gồm 3 phần.
Phần I: Một số vấn đề lý luận về chất lượng sản phẩm và quản trị chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp.
Phần II: Thực trạng chất lượng sản phẩm và quản trị chất lượng sản phẩm ở công ty Cao Su Sao Vàng.
Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và quản trị chất lượng sản phẩm tại công ty Cao Su Sao Vàng.MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
I. Chất lượng sản phẩm
1. Các khái niệm về chất lượng sản phẩm
2. Phân loại chất lượng sản phẩm
2.1. Chất lượng thiết kế
2.2. Chất lượng tiêu chuẩn
2.3. Chất lượng thực tế
2.4. Chất lượng cho phép
2.5. Chất lượng tối ưu
3. Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm
4. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm
4.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
4.1.1. Nhu cầu thị trường
4.1.2. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật
4.1.3. Cơ chế quản lý
4.1.4. Nhân tố khách hàng
4.1.5. Các yếu tố về phong tục tập quán thói quen tiêu dùng
4.1.6. Môi trường cảnh quan
4.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp
4.2.1. Nhóm yếu tố nguyên vật liệu sản xuất
4.2.2. Nhóm yếu tố về kỹ thuật – công nghệ – Thiết bị
4.2.3. Nhóm yếu tố về phương pháp tổ chức quản lý
4.2.4. Nhóm yếu tố con người
5. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sản phẩm
II. Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp
1. Các khái niệm về quản trị chất lượng
2. Thực chất của quản trị chất lượng
3. Chức năng của quản trị chất lượng
4. Nội dung của quản trị chất lượng sản phẩm
4.1. Quản trị chất lượng sản phẩm trong khâu thiết kế
4.2. Quản trị chất lượng ở khâu cung ứng
4.3. Quản trị chất lượng trong khâu sản xuất
4.4. Quản trị chất lượng trong và sau khi bán hàng
5. Các nguyên tắc của quản trị chất lượng
PHẦN II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1. Sự ra đời và các giai đoạn phát triển của công ty
2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong mấy năm gần đây
3. Phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới
II. Một số đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của công ty có liên quan đến công tác quản lý chất lượng sản phẩm
1. Đặc điểm về quy trình sản xuất
2. Đặc điểm về trang thiết bị
3. Đặc điểm về lao động
4. Đặc điểm về bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất
5. Đặc điểm về nguyên vật liệu sử dụng
6. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ
7. Đặc điểm về tài chính
III. Thực trạng về chất lượng sản phẩm và công tác quản trị chất lượng của công ty
1. Thực trạng về chất lượng sản phẩm của công ty Cao Su Sao Vàng mấy năm gần đây
2. Thực trạng quản trị chất lượng ở công ty Cao Su Sao Vàng
2.1. Mục tiêu, phương hướng về quản trị chất lượng
2.2. Chính sách chất lượng
2.3. Hệ thống quản trị chất lượng
2.4. Việc sử dụng các công cụ quản trị chất lượng
2.5. Sử dụng công cụ đòn bẩy áp dụng cho mục tiêu chất lượng sản phẩm
IV. Đánh giá chung về chất lượng sản phẩm và quản trị chất lượng sản phẩm tại công ty Cao Su Sao Vàng
1. Những thành tích đạt được
2. Những tồn tại
3. Nguyên nhân cuả những tồn tại trên
PHẦN III: MỘT SỐ QIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG HÀ NỘI
I. Nhóm biện pháp về tổ chức quản lý
1. Duy trì áp dụng quản lý chất lượng, tiến tới chất lượng đồng bộ
2. Về công tác tổ chức bảo quản nguyên vật liệu
II. Nhóm biện pháp cải tiến và đổi mới tiến bộ kỹ thuật sản xuất và phát huy sáng kiến
1. Không ngừng đổi mới trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
2. Thúc đẩy việc phát huy sáng kiến
III. Nhóm biện pháp về chính sách sản phẩm
1. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm
2. Đa dạng hoá sản phẩm
IV. Nhóm biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
V. Một số kiến nghị về chính sách vĩ mô
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Chất lượng sản phẩm và quản trị chất lượng sản phẩm tại Công ty Cao Su Sao Vàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chất lượng sản phẩm và quản trị chất lượng sản phẩm tại Công ty Cao Su Sao Vàng sẽ giúp ích cho bạn.