Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại Công ty cao su Sao VàngLỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cần thiết của đề tài
Nền kinh tế chuyển sang giai đoạn phát triển mới từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Đó là đại hội của tinh thần đổi mới tư duy và đổi mới mọi hoạt động của Đảng, toàn dân trong sự phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ tổ quốc. Mấu chốt của quá trình đổi mới này chính là cuộc cách mạng về cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang quản lý kinh tế. Đó là quá trình chuyển hoá từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước theo định hướng XHCN. Trong cơ chế của nền kinh tế tất cả các doanh nghiệp đều có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Muốn tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp phải có phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế.
Một quy luật tất yếu trong nền sản xuất kinh tế thị trường đó là quy luật cạnh tranh: Làm thế nào để đứng vững trên thị trường? Làm thế nào để có thể đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng với sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ? Đây là những câu hỏi luôn đặt ra cho mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy mà doanh nghiệp sản xuất cần phải có phương án sản xuất ngay từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng của quá trình sản xuất. Tức là từ khi tìm nguồn nguyên vật liệu để thu mua đến khi tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo thu hồi nhanh đồng vốn lưu động và tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, mở rộng sản xuất, cải thiện đời sống cho người lao động tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp có điều kiện tích luỹ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, điều đó có ý nghĩa quyết định cho các doanh nghiệp đững vững và phát triển trong nền kinh tế thị trường nói chung và công ty nói riêng.
Để thực hiện được điều này, các nhà doanh nghiệp phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý mọi yếu tố liên quan đến sản xuất kinh doanh. Quản lý tốt công tác cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư trong doanh nghiệp cũng là một phương án góp phần giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đem lợi nhuận, tiết kiệm lao động cho doanh nghiệp. Do vậy, việc thực hiện quản lý vật tư trong doanh nghiệp cần phải được hoàn thiện từ khâu tổ chức cung ứng dự trữ đến việc tính toán chính xác chi phí vật tư làm sao cho hợp lý tiết kiệm và có hiệu quả thì mới đáp ứng được mục tiêu hạ giá thành sản phẩm.
Sau thời gian học tập lý thuyết ở trường em được về thực tâp tại Công ty cao su sao vàng. Trong quá trình thực tập, được tiếp xúc với thực tiễn công tác quản lý tai công ty kết hợp với những kiến thức lý luận cơ bản về công tác quản lý vật tư, em nhận thấy công tác cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư là phần quân trọng trong công tác quản lý kinh tế nói chung và công tác cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư nói riêng tại công ty, vì vậy em xin được đi sâu nghiên cứu đề tài: "Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại Công ty cao su sao vàng".
2.Đối tượng phạm vi đề tài
a.Đối tượng.
Phân tích tình hình thực tế công tác cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư của Công ty cao su sao vàng nhằm tìm ra những điểm yếu, điểm mạnh, vấn đề cần khắc phục, điểm cần phát huy thông qua số lượng thực tế do công ty cung cấp.
b. Phạm vi.
Đồ án giới hạn trong phạm vi là phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư, trên cơ sở đó xây dựng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vật tư được tốt hơn tại Công ty cao su sao vàng.
3.Phương pháp nghiên cứu.
Sử dụng các phương pháp phân tích so sánh, thay thế liên hoàn kết hợp với tìm hiểu tình hình thực tế ở các phòng ban, bộ phận trong công ty kết hợp với các tài liệu, sách lý thuyết, và dưới sự hướng dẫn của cô giáo Lê Thị Hồng Phương. Cuối cùng đưa ra một số biện pháp khắc phục nhược điểm.
4.Nội dung đồ án
Đồ án gồm những phần sau:
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CUNG ỨNG, DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
CHƯƠNG IV: CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CUNG ỨNG, DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 4
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cao Su Sao Vàng 4
II.Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiêp 7
III.Công nghệ sản xuất và kết cấu sản xuất của công ty. 8
IV.Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất 10
V. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 12
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CUNG ỨNG, DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ 15
I.Khái niệm vật tư 15
1.Khái niệm vật tư 15
2. Phân loại 15
3. Quản lý vật tư 17
II. Định mức tiêu hao vật tư 18
1.Định mức tiêu hao vật tư là gì 18
2.Các phương pháp xây dung định mức tiêu hao vật tư 18
III.Lập kế hoạch cung ứng vật tư 19
IV.Xác định nhu cầu vật tư. 21
V. Dự trữ vật tư 23
1.khái niệm và vai trò của dự trữ 23
2.Hệ thống quản lý dự trữ 25
a. Hệ thống điểm đặt hàng 26
b.Hệ thống tái tạo chu kỳ( hệ thống dự trữ định kỳ) 28
c.Dự trữ bảo hiểm. 31
3. Lựa chọn nguồn cung cấp. 31
VI.Tổ chức kho để dự trữ 32
1.Khái niệm và phân loại kho. 32
a.Khái niệm 32
b.Phân loại kho 32
2.Nhiệm vụ và nội dung của quản lý kho 32
a.Nhiệm vụ 32
Đảm bảo thuận tiện cho việc nhập, xuất chấp hành ngiêm chỉnh chế độ và thủ tục quy định để hạ thấp chi phí bảo quản thì công tác tổ chức kho phải hợp lý 33
b. Nội dung chủ yếu của quản lý kho 33
VII.Phân tích tình hình cung ứng và dự trữ vật tư ở doanh nghiệp 34
1.Phân tích tình hình cung ứng vật tư 34
a.Phân tích cung ứng vật tư theo số lượng 34
b.Phân tích cung ứng nguyên vật liệu theo chủng loại 35
c.Phân tích cung ứng vật tư về đồng bộ. 36
d.Phân tích cung ứng vật tư về chất lượng. 36
e.Phân tích kịp thời của việc cung ứng vật tư. 37
g.Phân tích tiến độ và nhịp điệu cung ứng nguyên vật liệu. 37
2.Phân tích tình hình dự trữ nguyên vật liệu. 38
VIII.Phân tích tình hình sử dụng vật tư ở doanh nghiệp. 40
1.Phân tích tình hình sử dụng khối lượng nguyên vật liệu vào sản xuất sản phẩm. 40
2.Phân tích mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản phẩm 42
3.Phân tích tình hình biến động tổng mức chi phí nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm 44
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CUNG ỨNG, DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ Ở CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG 48
I.Tình hình cung ứng vật tư ở Công ty Cao Su Sao Vàng 48
1.Công tác lập kế hoạch cung ứng vật tư. 49
2.Phân tích tình hình cung ứng vật tư 53
a.Cung ứng theo số lượng 53
Bảng 2: Tình hình thực hiện kế hoạch mua vật tư năm 2001 53
b.Cung ứng theo chất lượng. 54
c.Cung ứng theo chủng loại 54
Bảng 3:Tình hình thực hiện cung ứng vật tư chủ yếu năm 2001 55
d.Cung ứng vật tư về mặt đồng bộ. 56
e.Tính chất kịp thời của việc cung ứng nguyên vật liệu. 57
h.Tiến độ cung ứng. 57
II.Thực trạng tình hình dự trữ vật tư. 58
III.Phân tích tình hình sử dụng vật tư ở công ty. 60
1.Phân tích tình hình sử dụng khối lượng nguyên vật liệu vào sản xuất sản phẩm. 61
2.Phân tích mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản phẩm đối với lốp xe đạp 37- 584. 65
CHƯƠNG IV: CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 68
I.Đánh giá về những ưu, nhược điểm trong công tác quản lý vật tư ở Công ty Cao Su Sao Vàng 68
1.Những ưu điểm. 68
2. Những tồn tại. 69
3. Những khó khăn. 69
II. Đề xuất biện pháp giảm chi phí vật tư trong sản xuất. 70
1.Ổn định nguồn cung ứng nguyên vật liệu chính 70
2. Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để giảm được hao phí nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất . 72
KẾT LUẬN CHUNG 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO 75


Xem Thêm: Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứ sẽ giúp ích cho bạn.