Các hình thức trả lương tại Công ty công trình giao thông III - Hà Nội
LỜI NÓI ĐẦU

I. Lý do chọn đề tài
Từ khi nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường với việc chuyển giao quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp đều phải xác định mục tiêu sống còn là sản xuất kinh doanh có lãi và phát triển. Tuỳ thuộc vào từng đặc điểm khác nhau mà mỗi doanh nghiệp đưa ra các chiến lược và đường lối cụ thể để phát triển của mình.
Ngày nay trong nền kinh tế thị trường với sự thu hút đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam thì việc công nhân phải được đào tạo như thế nào để đảm bảo họ làm được tốt công việc được giao. Do vậy việc đầu tư vào con người được cho là một lĩnh vực đầu tư có hiệu quả cao nhất, phải biết phát huy triệt để nhân tố con người để khai thác tiềm năng trong mỗi người lao động.
Thu nhập từ việc làm và đặc trưng xã hội - nghề nghiệp - kỹ năng của việc làm là mối quan tâm hàng đầu của người lao động và cũng là vấn đề trọng tâm chương trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam khi chuyển sang giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Tiền lương là một phần quan trọng giúp đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình người lao động. Nếu lựa chọn cách trả lương hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động thực hiện tốt công việc, nhiệt tình và và phát huy hết khả năng của mình để làm việc. Còn ngược lại, người lao động sẽ thờ ơ với công việc của mình, họ chỉ làm cho xong bổn phận bởi vì tiền lương sẽ không đảm bảo cuộc sống của họ và gia đình họ. Họ sẽ quan tâm đến thu nhập ngoài tiền lương hơn là quan tâm đến tiền lương họ nhận được. Khi đó tiền lương không kích thích được họ làm việc hăng say.
Trong thời gian thực tập tại công ty công trình giao thông III Hà Nội. Em thấy công tác trả lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty vẫn còn hạn chế, em đã chọn đề tài "Các hình thức trả lương tại Công ty công trình giao thông III - Hà Nội" làm chuyên đề tốt nghiệp.
II. Kết cấu của chuyên đề
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung của luận văn được chia làm ba chương:
Chương I: Những lý luận chung về tiền lương
Chương II: Phân tích thực trạng các hình thức trả lương tại công ty công trình giao thông III - Hà Nội
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty công trình giao thông III.


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
II. KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ 1
CHƯƠNG I 3
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3
I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3
1. Khái niệm về tiền lương 3
2. Bản chất của tiền lương 4
3. Chức năng của tiền lương 5
4. Vai trò của tiền lương 6
II. CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CẤP BẬC 7
1. Chế độ tiền lương cấp bậc 7
1.1. Khái niệm 7
1.2. Ý nghĩa của việc áp dụng chế độ tiền lương cấp bậc 7
1.3. Nội dung của chế độ tiền lương cấp bậc 8
1.3.2. Mức tiền lương 11
1.3.3. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật 12
2. Chế độ tiền lương chức vụ 17
2.1. Khái niệm và điều kiện áp dụng 17
2.2. Xây dựng chế độ tiền lương chức vụ 18
2.2.1. Xây dựng chức danh của lao động quản lý 19
2.2.2. Đánh giá sự phức tạp của lao động trong từng chức danh 19
2.2.3. Xác định bội số và số bậc trong một bảng lương hay ngạch lương 19
2.2.4. Xác định mức lương bậc một và các mức lương khác trong bảng lương 20
III. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG 21
1. Hình thức trả lương theo thời gian 21
1.1. Chế độ trả lương theo thời gian đơn giản 21
1.2. Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng 21
2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 22
2.1. Ý nghĩa và điều kiện của trả lương theo sản phẩm 22
2.2. Các chế độ trả lương theo sản phẩm 23
IV. HÌNH THỨC TIỀN THƯỞNG 33
1. Khái niệm tiền thưởng 33
1.1. Khái niệm 33
1.2. Nội dung của tổ chức tiền thưởng 34
2. Các hình thức tiền thưởng 34
III. CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CHỨC VỤ 35
1. Khái niệm 35
2. Điều kiện áp dụng 35
V. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG VIỆC TRẢ LƯƠNG 36
1. Các yếu tố bên ngoài 36
2. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp 36
VI. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG 38
CHƯƠNG II 40
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG III - HÀ NỘI 40
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG III 40
1. Lịch sử phát triển 40
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 41
3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 41
4. Đặc điểm về thị trường 42
5. Kết quả sản xuất kinh doanh 42
6. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 43
6.1. Phòng Tổ chức - Hành chính - Y tế 44
6.2. Phòng vật tư 47
6.3. Phòng Kế toán thống kê 47
6.4. Phòng Bảo vệ quân sự 48
6.5. Phòng quản lý 49
6.6. Phòng quản lý xe - máy 50
6.7. Ban quản lý dự án 50
7. Đặc điểm lao động 50
II. THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG III - HÀ NỘI 53
1. Nguyên tắc trả lương của Công ty Công trình Giao thông III - Hà Nội
2. Các hình thức trả lương tại Công ty Công trình Giao thông III - Hà Nội 54
HỌ VÀ TÊN 61
3. Các khoản trích theo lương ở Công ty công trình giao thông III 62
4. Các khoản phụ cấp 65
Hệ Số MứC LƯƠNG 65
5. Các hình thức tiền thưởng 66
III. ĐÁNH GIÁ CỒG TÁC TRẢ LƯƠNG CUẢ CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG III- HÀ NỘI 67
CHƯƠNG III 69
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG III - HÀ NỘI 69
I. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG 69
1. Đào tạo công nhân kỹ thuật 70
2. Tăng cường công tác quản lý, công tác kỷ luật lao động và định mức lao động 70
3. Tăng cường công tác quản lý lao động 72
3.1. Khuyến khích lợi ích vật chất 72
3.2. Tạo động lực về tinh thần cho người lao động 72
3.2.1. Tạo môi trường tâm - sinh lý thuận lợi cho quá trình lao động
3.2.2. Xây dựng các hình thức khuyến khích về mặt tinh thần 73
3.2.3. Tạo trách nhiệm trong công việc 73
4. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực 73
5. Giải quyết tốt và triệt để những bất bình của người lao động phát sinh trong quá trình thực hiện công việc 74
6. Xây dựng các quy chế 74
KẾT LUẬN 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO 79


Xem Thêm: Các hình thức trả lương tại Công ty công trình giao thông III - Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các hình thức trả lương tại Công ty công trình giao thông III - Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.