Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao lợi nhuận ở Công ty Vận tải ô tô số 2LỜI MỞ ĐẦU
Bất cứ một tổ chức kinh doanh ở trong hình thái kinh tế xã hội nào cũng đều quan tâm tới vấn đề năng suất- chất lượng- hiệu quả là những chỉ tiêu quan trọng hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nó chính thức là thước đo trình độ phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế quốc dân nói chung. Lợi nhuận là mục đích của sản xuất kinh doanh, là động cơ chủ yếu của các nhà đầu tư, vì vậy lợi nhuận là tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp.
Phấn đấu có lợi nhuận và tối đa hoá lợi nhuận là mối quan tâm hàng đầu của các đơn vị sản xuất kinh doanh, nó có tính chất quyết định tới sự sống còn và phát triển của mọi doanh nghiệp, vì vậy việc nghiên cứu tìm hiểu nguồn gốc và các nhân tố ảnh hưởng các định hướng giải pháp tăng lợi nhuận đối với các doanh nghiệp là vô cùng quan trọng và cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trong quá trình thực tập được sự giúp đỡ của thầy giáo và các cán bộ trong công ty Vận tải ôtô số 2 em xin mạnh dạn đi sâu vào vấn đề lợi nhuận với đề tài: “Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao lợi nhuận ở Công ty Vận tải ô tô số 2”.
Nội dung của đề tài gồm 3 chương:
Chương I: Một số nội dung cơ bản về lợi nhuận doanh nghiệp
Chương II: Tình hình thực hiện lợi nhuận ở Công ty Vận tải ôtô số 2
Chương III: Một số đề suất và giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của Công ty Vận tải ôtô số 2
Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng do trình độ hiểu biết còn nhiều hạn chế nên không thể tránh được những thiếu sót trong quá trình hoàn thành. Kính mong được sự góp ý của các thầy cô trong bộ môn. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn và toàn thể cán bộ Công ty Vận tải ôtô số 2 đã giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I. NHỮNG LÝ THUYẾT CĂN BẢN VỀ LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP 2
I. LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 2
1. Khái niệm về lợi nhuận: 2
2. Vai trò và ý nghĩa của lợi nhuận doanh nghiệp: 2
2.1. Vai trò của lợi nhuận đối với bản thân doanh nghiệp 2
2.2. Vai trò của lợi nhuận đối với xã hội 3
II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP. 3
1. Phương pháp xác định lợi nhuận: 3
1.1. Phương pháp trực tiếp 3
1.1.1. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ 3
1. 1.2. Lợi nhuận hoạt động tài chính 6
1.1.3. Lợi nhuận hoạt động bất thường 6
1.2. Phương pháp xác định lợi nhuận qua bước trung gian 7
2. Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp 8
2.1. Tỷ suất lợi nhuận vốn : 8
2.2. Tỷ suất lợi nhuận giá vốn hàng bán: 9
2.3. Tỷ suất lợi nhuận doanh thu bán hàng: 9
2.4. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu: 9
III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 10
1. Nhóm nhân tố khách quan: 10
1.1. Môi trường kinh tế: 10
1.2. Thị trường và sự cạnh tranh: 11
1.3.Môi trường pháp lý: 11
2. Nhóm nhân tố chủ quan: 13
2.1. Nhân tố con người: 13
2.2. Nhân tố về khả năng vốn: 13
2.3. Nhân tố về chi phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: 14
2.4. Nhân tố về hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hóa: 15
2.5. Nhân tố về tổ chức quản lý các hoạt động kinh tế vi mô của doanh nghiệp: 17
CHƯƠNG II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN Ở 17
CÔNG TY VẬN TẢI SỐ ÔTÔ SỐ 2 18

I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH TẠI CÔNG TY: 18
1. Quá trình hình thành và phát triển: 18
2. Cơ cấu tổ chức quản lý: 18
3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty. 21
II.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 2 GIA LÂM – HÀ NỘI 22
1. Phân tích chung về tình hình lợi nhuận Công ty vận tải ô tô số 2 22
1.1. Cơ cấu lợi nhuận công ty 22
1.2. Phân tích tình hình lợi nhuận ở công ty vận tải ôtô số 2 23
Chỉ tiêu 24
1.2.1. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động tài chính 25
1.2.2. Lợi nhuận hoạt động bất thường 26
2. Phân tích tỷ suất lợi nhuận của Công ty Vận tải ôtô số 2 27
2.1.Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 28
2.2. Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh: 28
2.3. Tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động: 29
2.4. Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định: 30
2.5. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu: 30
2.6. Tỷ suất lợi nhuận chi phí kinh doanh: 30
2.7. Tỷ suất lợi nhuận giá vốn hàng bán: 30
III. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY 31
1.Những thành tích: 31
2.Những mặt hạn chế và nguyên nhân 32
CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2 - GIA LÂM – HÀ NỘI 34
I. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 34
2.1. Hạ thấp giá thành sản phẩm, giảm chi phí 34
2.2. Tăng số lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ: 35
2.3. Tăng cường công tác quản lý tài chính doanh nghiệp: 36
2.3.1 Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn: 37
II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2 - GIA LÂM – HÀ NỘI 39
1.Định hướng phát triển kinh doanh của công ty trong thời gian tới 39
2. Một số biện pháp góp phần nâng cao lợi nhuận tại Công ty vận tải ô tô số 2 39
2.1. Mở rộng phạm vi, lĩnh vực kinh doanh. 39
2.2. Tăng cường mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá. 40
2.3. Tiếp tục đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. 40
2.4. Sử dụng tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh 41
2.5. Xây dựng cơ cấu vốn tối ưu, tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 41
KẾT LUẬN 43
PHỤ LỤC 44
BIỂU SỐ 1 : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2002 - 2003 45
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 46
BIỂU SỐ 2 : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 47
BẢNG SỐ 3 : TỶ SUẤT LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO 50


Xem Thêm: Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao lợi nhuận ở Công ty Vận tải ô tô số 2
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao lợi nhuận ở Công ty Vận tải ô tô số 2 sẽ giúp ích cho bạn.