Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng Marketing - Mix vào hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy bia Đông Nam Á
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương I: Những vấn đề lý luận về Marketing - Mix và việc ứng dụng Marketing - Mix vào hoạt động kinh doanh. 3
I. Marketing và vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 3
II. Nội dung của hoạt động Marketing - Mix 7
III. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng Marketing - Mix vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 12
Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và việc ứng dụng chiến lược Marketing - Mix và chiến lược thị trường của nhà máy bia Đông Nam Á 23
I. Đặc điểm của thị trường bia ở Việt Nam và thị trường mục tiêu của bia HALIDA 23
1. Quy mô và cơ cấu thị trường bia ở Việt Nam 23
2. Tình hình cung cấp bia trên thị trường 24
3. Thị trường mục tiêu của bia HALIDA 28
II. Thực trạng sản xuất kinh doanh của nhà máy bia Đông Nam Á 30
1. Quá trình hình thành và phát triển 30
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy bia Đông Nam Á 38
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và mục tiêu của Nhà máy bia Đông Nam Á 45
III. Thực trạng việc ứng dụng Marketing - Mix vào hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm HALIDA của Nhà máy Bia Đông Nam Á 50

1. Phân tích các yếu tố tác động đến việc bảo vệ thị phần của Nhà máy bia Đông Nam Á 50
2. Chiến lược thị trường của Nhà máy bia Đông Nam Á 57
3. Thực trạng ứng dụng Marketing - Mix vào hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy bia Đông Nam Á 58
Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng Marketing - Mix vào hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy bia Đông Nam Á 83
I. Chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ của Nhà máy bia Đông Nam Á trong thời gian tới 83
II. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của Nhà máy bia Á khi thực hiện chiến lược phát triển trên thị trường tiêu thụ sản phẩm 87
III. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng Marketing - Mix 90
IV. Tạo lập môi trường và điều kiện tiền đề để thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng Marketing - Mix 96
KẾT LUẬN 99
TÀI LIỆU THAM KHẢO 100


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng Marketing - Mix vào hoạt động phát triển thị trường tiê
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng Marketing - Mix vào hoạt động phát triển thị trường tiê sẽ giúp ích cho bạn.