Quản trị marketing của công ty vận tải, xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
LỜI MỞ ĐẦU

Xã hội càng phát triển thì hoạt động sản xuất, kinh doanh càng giữ vai trò quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Công tác nghiên cứu, phân tích và đánh giá các mặt của hoạt động sản xuất và kinh doanh vì thế mà ngày càng được quan tâm trong các doanh nghiệp sản xuất. Thông qua phân tích các hoạt động kinh doanh một cách toàn diện sẽ giúp cho Công ty đánh giá đầy đủ và sâu sắc các hoạt động kinh tế của mình, tìm ra các mặt mạnh và mặt yếu trong công tác quản lý của Công ty. Mặt khác qua phân tích kinh doanh sẽ giúp cho các Công ty tìm ra các biện pháp tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý Công ty nhằm huy động mọi khả năng tiềm tàng về tiền vốn, lao động, đất đai . của Công ty vào quá trình sản xuất kinh doanh.
Được sự hướng dẫn của cô giáo trực tiếp hướng dẫn và sự giúp đỡ của Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà em đã cố gắng hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp của mình. Qua Báo cáo này, em đã có được cái nhìn tổng quan về các mặt của quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Điều này giúp em có định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn “Chuyên đề thực tập tốt nghiệp” của mình. Song, do thời gian thực tập còn hạn chế nên em chưa thể đi sâu vào phân tích từng vấn đề cụ thể của Công ty. Đồng thời, không thể tránh khỏi những sai sót trong bài báo cáo của mình, em rất mong nhận được sự đóng góp của Thầy Cô.


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần I: 2
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG 2
VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ 2

I. Giới thiệu chung về công ty 2
II. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2
III. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 4
IV. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua 5
Phần II: 9
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 9
I. Đặc điểm về công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty 9
II. Đánh giá trình độ công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty 12
Phần III: 14
CƠ CẤU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG 14
VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ 14
I. Đặc điểm về cơ cấu sản xuất của công ty 14
II. Đánh giá về cơ cấu sản xuất của công ty 14
Phần IV: 16
BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 16
I. Đặc điểm bộ máy tổ chức và quản lý của công ty 16
II. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty 16
Phần V: 20
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TY 20
I. Ảnh hưởng của các nhân tố đến công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển doanh nghiệp 20
1. Môi trường kinh tế và môi trường ngành 20
1.1. Môi trường kinh tế quốc dân 20
1.1.1. Môi trường kinh tế 20
1.1.2. Môi trường văn hoá xã hội, dân cư 20
1.1.3. Môi trường pháp lý 21
1.1.4. Môi trường khoa học công nghệ 21
1.2. Môi trường ngành 22
1.2.1. Tình hình cạnh tranh trên thị trường của Công ty 22
1.2.2. Khách hàng 23
2. Phân tích và dự báo nội bộ Công ty 25
2.1. Phân tích và dự báo nguồn nhân lực 25
2.2. Phân tích khả năng tổ chức 27
2.3. Phân tích nguồn lực vật chất và tài chính 27
II. Công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển của công ty 29
1. Phân tích môi trường cạnh tranh của Công ty 29
1.1. Tác động của những yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 29
1.2. Tác động của môi trường vi mô 31
2. Hoạch định chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà trong thời gian tới 32
2.1. Căn cứ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 32
2.2. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch 34
Phần VI: 37
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, 37
XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ 37

I. Phân tích công việc 38
II. Tổ chức tuyển chọn nhân viên 39
1. Dự báo nhu cầu nhân viên trong Công ty 40
1.1. Các yếu tố liên quan đến dự báo nhân viên của Công ty 40
1.2. Các phương pháp dự báo nhu cầu nhân viên 40
2. Tuyển dụng nhân viên 40
2.1. Công tác chuẩn bị tổ chức tuyển chọn 40
2.2. Thông báo tuyển dụng 40
III. Những nội dung chính về tuyển chọn lao động trong Công ty Vận tải, Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà 41
1. Yêu cầu tuyển chọn nhân viên của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà 41
2. Những căn cứ để tuyển chọn lao động của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà 42
3. Các bước tuyển chọn lao động của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà 42
IV. Định mức lao động và năng suất lao động 43
1. Năng suất lao động 43
2. Mức lao động và định mức lao động 44
V. Tính hình lao động và tiền lương tại công ty 45
1. Đặc điểm về lao động của Công ty 45
2. Đặc điểm về tiền lương của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà 47
2.1. Phương pháp xây dựng mức thời gian lao động tại Công ty 47
2.2. Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương của Công ty 48
2.3. Cách thức trả lương của Công ty 49
VI. Các hình thức kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động trong công ty 50
1. Kích thích về vật chất 50
2. Kích thích về tinh thần 51
Phần VII: 53
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, 53
XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ 53

I. Quản trị chất lượng 53
1. Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm 53
2. Những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm trong Công ty 54
II. Quản trị chất lượng ở Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà 55
1. Chất lượng sản phẩm sữa đậu nành 55
2. Chất lượng sản phẩm bia 55
3. Chất lượng sản phẩm gạo 56
4. Đánh giá chất lượng sản phẩm của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà 56
4.1. Ưu điểm 56
4.2. Nhược điểm 57
III. Quản trị máy móc thiết bị 59
1. Tình hình máy móc thiết bị của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà 59
2. Công tác chuẩn bị kỹ thuật sản xuất trong Công ty 59
Phần VIII: 61
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY 61
VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ 61
I. Quản trị vốn cố định, vốn lưu động 61
1. Vốn cố định 61
2. Vốn lưu động 63
3. Cơ cấu vốn của Công ty 64
II. Doanh thu, lợi nhuận 65
1. Doanh thu 65
2. Lợi nhuận 65
III. Nguồn tài trợ công ty 66
IV. Phân tích báo cáo tài chính công ty 67
Phần IX: 76
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VẬT TƯ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ 76
I. Công tác mua sắm, dự trữ vật tư kỹ thuật 76
II. Công tác cấp phát và sử dụng vật tư trong sản xuất của công ty 77
Phần X: 78
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP TRONG 78
CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ 78
I. Đặc điểm công tác quản trị sản xuất và tác nghiệp của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà 78
II. Mục tiêu của công tác quản trị sản xuất và tác nghiệp trong công ty 79
III. Nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất và tác nghiệp trong công ty 79
2. Bố trí sản xuất trong Công ty 80
3. Lập kế hoạch các nguồn lực 81
4. Điều độ sản xuất 82
5. Kiểm soát hệ thống sản xuất 82
Phần XI: 85
QUẢN TRỊ MARKETING CỦA CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG 85
VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ
85
I. Thị trường và công tác nghiên cứu thị trường của công ty 85
II. Công tác marketing của công ty 86
1. Công tác lập kế hoạch tiêu thụ 86
1.1. Chính sách sản phẩm 86
1.2. Chính sách giá cả 87
1.3. Chính sách phân phối và tiêu thụ 89
1.4. Chính sách xúc tiến bán hàng và phục vụ hậu mãi. 90
2. Đánh giá chung về công tác Marketing của Công ty 91
Phần XII: 94
KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 94
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ 94

I. Về cơ cấu tổ chức 94
II. Về hoạch định chiến lược 94
III. Về quản trị nhân lực 95
IV. Về quản trị kỹ thuật 95
V. Về quản trị tài chính 96
VI. Về quản trị vật tư kỹ thuật 96
VII. Về quản trị tác nghiệp 96
KẾT LUẬN 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO 98


Xem Thêm: Quản trị marketing của công ty vận tải, xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị marketing của công ty vận tải, xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà sẽ giúp ích cho bạn.