Các biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Hoá chất MỏLỜI NÓI ĐẦU

Thực tế đã chứng minh, không một quốc gia, một cá nhân nào tồn tại tách biệt với thế giới bên ngoài mà vẫn đảm bảo được điều kiện vật chất để phát triển. Các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều phải tham gia vào sự phân công lao động quốc tế. Thông qua hoạt động kinh tế đối ngoại mà các nước có thể phát huy những lợi thế tuyệt đối cũng như tương đối của mình.
Mỗi doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dù ở dưới hình thức, quy mô lĩnh vực nào và sản xuất bất kỳ sản phẩm hàng hoá gì cũng cần một số vốn nhất định. Có thể nói vốn là điều kiện tiền đề để các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Mục tiêu của doanh nghiệp là thu được lợi nhuận tối đa và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Lợi nhuận thu được là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp cuối cùng phản ánh kết quả toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư là mục tiêu phấn đấu lâu dài của mỗi doanh nghiệp.
Để đưa ra những biện pháp hữu hiệu, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, bản thân doanh nghiệp phải biết kết hợp giữa lý luận với điều kiện thực tế của công ty mình, cũng như điều kiện kinh tế xã hội và các quy định của Nhà nước trong việc sử dụng vốn lưu động.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, nhu cầu về vốn kinh doanh của doanh nghiệp cũng ngày một tăng. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp sử dụng đồng vốn đưa vào sao cho có hiệu quả cao nhất. Đối với nguồn lưu động bởi nó phục vụ trực tiếp cho quá trình luân chuyển hàng hoá, do vậy hiệu quả sử dụng vốn lưu động sẽ góp phần đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững trên thương trường.
Nhận thức được tầm quan trọng của hiệu quả sử dụng vốn lưu động đối với doanh nghiệp và qua thực tế nghiên cứu tìm hiểu tại Công ty Hoá chất Mỏ em đã đi sâu và hoàn thành báo cáo quản lý với đề tài: “Các biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Hoá chất Mỏ”.


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ 3
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ. 3
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ: 4
* Chức năng: 4
* Nhiệm vụ: 4
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ. 5
* Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban: 7
IV. ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 8
PHẦN II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ. 10
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ NGUỒN VỐN. 10
Nguồn báo cáo tài chính năm 2001- 2002 của công ty hoá chất mỏ 12
II. VỐN VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY. 13
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY. 14
I. NHẬN XÉT VỀ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 14
1. Ưu điểm: 14
2. Nhược điểm: 14
II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ. 15
1. Công tác quản lý và sử dụng vốn. 15
2. Giải quyết nhanh chóng lượng hàng tồn kho nhằm đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động. 15
3. Tăng cường thu hồi công nợ, chú trọng đặc biệt vào khách hàng có số nợ lớn. 16
4. Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí: 17
KẾT LUẬN 18


Xem Thêm: Các biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Hoá chất Mỏ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Hoá chất Mỏ sẽ giúp ích cho bạn.