Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh
LỜI MỞ ĐẦU

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, quản trị tài chính là công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế cả về mặt vi mô và vĩ mô. Muốn có được lợi nhuận trong cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất. Do đó công tác quản lý chi phí là công việc trọng tâm và luôn được xoay quanh trước các quyết định quản trị tài chính.
Việc doanh nghiệp có tồn tại hay không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có bảo đảm bù đắp được chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh hay không. Điều dó có nghĩa là doanh nghiệp phải tính toán hợp lý chi phí sản xuất và thực hiện quá trình sản xuất theo đúng sự tính toán ấy. Chi phí là chỉ tiêu chất lượng quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Chi phí sản xuất sản phẩm thấp hay cao, giảm hay tăng phản ánh kết quả của việc quản lý, sử dụng vật tư lao động tiền vốn. Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất là mục tiêu quan trọng không những của mọi doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Vì vậy, công tác quản lý chi phí sản xuất là một khâu quan trong đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời chính xác về kết quả hoạt động sản xuất, đáp ứng nhu cầu trong việc ra quyết định quản lý, là yếu tố đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói riêng, tăng trưởng và phát triển nền kinh tế nói chung.
Qua quá trình thực tập tại Trung tâm lưới điện phân phối cùng với kiến thức học ở trường, em đã nhận thức được phần nào vai trò quan trọng của việc quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Em quyết định chọn đề tài: "Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh" cho chuyên đề tốt nghiệp của mình
Chuyên đề được chia thành 3 chương:
Chương 1: Những lý luận chung về chi phí sản xuất kinh doanh và công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của Trung tâm thiết bị lưới điện phân phối.
Chương III: Một số ý kiến đề xuất về tăng cường quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm ở Trung tâm thiết bị lưới điện phân phối.


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 3
Ở DOANH NGHIỆP 3
1. Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 3
1.1. Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất kinh doanh 3
1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 4
1.2.1 Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí 4
1.2.2 Phân loại chi phí theo khoản mục giá thành 5
1.2.3 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với khối lượng sản xuất sản phẩm 6
1.3. Giá thành sản phẩm 7
1.3.1 Khái niệm 7
1.3.2 Nội dung 7
1.3.3 Phân loại giá thành sản phẩm 8
1.3.4 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm 8
2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm và các biện pháp phấn đâú giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm 9
2.1. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm 9
2.1.1 Những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ 9
2.1.2 Tổ chức sản xuất và sử dụng con người 9
2.1.3 Nhân tố tổ chức quản lý tài chính doanh nghiệp 10
2.2. Các phương hướng biện pháp giảm chi phí hạ giá thành 10
2.2.1 Giảm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng trong giá thành sản phẩm 10
2.2.2 Giảm chi phí tiền lương và tiền công trong giá thành sản phẩm 10
2.2.3 Giảm chi phí cố định trong giá thành sản phẩm 11
CHƯƠNG II 12
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ 12
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TRUNG TÂM THIẾT BỊ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CÔNG TY SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN 12

1. Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh của Trung tâm. 12
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm thiết bị lưới điện phân phối 12
1.2. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm 12
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức công tác kế toán ở Trung tâm 13
1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 13
1.3.2 Tổ chức công tác kế toán 14
1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm 15
2. Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của Trung tâm một số năm qua 17
2.1. Những thuận lợi và khó khăn của Trung tâm trong công tác quản lý chi phí 17
2.2. Khái quát về chi phí sản xuất kinh doanh của Trung tâm 18
2.3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ giá thành sản phẩm ở Trung tâm 22
CHƯƠNG III 30
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở TRUNG TÂM THIẾT BỊ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI - CÔNG TY SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN 30
1. Chú trọng hơn tới công tác kế hoạch hoá chi phí hoạt động kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm 31
2. Tiết kiệm tối đa các chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác 32
3. Xây dựng định mức chi tiêu, đề ra các biện pháp tiết kiệm chi phí hành chính 33
4. Trung tâm nên tách chi phí bán hàng ra khỏi chi phí quản lý doanh nghiệp 34
5. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho đội ngũ CBCNV nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, sử dụng MMTB có hiệu quả hơn 34
KẾT LUẬN 35


Xem Thêm: Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.