Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng
LỜI NÓI ĐẦU

Trải qua lịch sử của kinh tế thế giới, chúng ta thấy rằng với bất kỳ nền kinh tế nào, phát triển hay suy thoái đều do tổ chức quản lý quyết định. Ngay sau cách mạng tháng mười Nga năm 1917, LêNin đã khẳng định: “ Tổ chức quản lý là nhiệm vụ chủ yếu và trung tâm của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, trong đó nhiệm vụ nhà nước trên hết và trước hết được quy lại thành nhiệm vụ thuần tuy kinh tế ”11 Lê Nin toàn tập- Tập 36. Sự biến động của nền kinh tế nước ta trong nhiều năm qua cũng đã chứng tỏ tầm quan trọng của tổ chức quản lý.
Là một doanh nghiệp- phần tử có vai trò quyết định mạnh mẽ tới sự phát triển của nền kinh tế nhất định chịu sự chi phôí của quy luật đó. Trong môi trường hội nhập của nền kinh tế nước ta hiện nay vai trò của quản lý trong các doanh nghiệp cần được coi trọng và thức hiện hiệu quả hơn hết. Mọi quyết định quản lý đều được xác định bởi tiêu chuẩn cuối cùng là hiệu quả kinh tế và nó tác động trực tiếp đến lợi ích của từng cá nhân. Chính vì vậy các doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn và không ngừng nâng cao hiệu lực quản lý của mình là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
Xuất phát từ nhận thức trên và sự tìm hiểu sâu sắc về công tác quản lý tại công ty xây lắp – vật liệu xây dựng trong thời gian thực tập vừa qua, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng “ .
Vấn đề quản lý có thể được nhìn nhận dưới nhiều giác độ khác nhau, tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu của chuyên đề thực tập này em xin đề cập tới hiệu lực trong qúa trình quản lý với bốn chức năng cơ bản: Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. Em hy vọng với nội dung trong chuyên đề này sẽ góp phần nhỏ vào sự phát triển của công ty.
Nội dung chuyên đề được thực hiên qua ba phần:
Chương I: Tổng quan về quản lý và hiệu lực quản lý.
Chương II: Thực trạng công tác quản lý và hiệu lực quản lý của công ty xây lắp vật liệu xây dựng.
Chương III: Một số biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý đối với công ty xây lắp vật liệu xây dựng.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Khoa Khoa học quản lý- Đại học KTQD đã trang bị vốn kiến thức cho em trong quá trình học tập tại trường. Đặc biệt là sự tận tình hướng dẫn và giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn để em có thể hoàn thành tốt chuyên đề này.
Xin chân thành cảm ơn các cán bộ thuộc Công ty Xây lắp – Vật liệu xây dựng đã tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian thực tập taị công ty.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ VÀ HIỆU LỰC QUẢN LÝ 3
I. Những khái niệm 3
1. Định nghĩa quản lý 3
1.1. Khái niệm quản lý 3
1.2. Nội dung của quản lý kinh tế 4
1.2.1. Lập kế hoạch 5
1.2.2 Tổ chức 12
1.2.3 Lãnh đạo 16
1.2.4 Kiểm tra 18
2. Đặc điểm 22
3. Chức năng của quản lý 23
4. Vai trò của quản lý 24
5. Các nguyên tắc quản lý 25
5.1. Tập trung dân chủ 25
5.2. Tuân thủ luật pháp và thông lệ xã hội 26
5.3. Phối hợp điều hoà các lợi ích 26
5.4. Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả 27
5.5. Hướng vào khách hàng và thị trường mục tiêu 28
6. Hiệu lực quản lý 28
6.1. Khái niệm hiệu lực quản lý 28
6.2. Các phương diện của hiệu lực quản lý 29
6.2.1 Phương diện kinh tế 29
6.2.2 Phương diện pháp lý 30
6.2.3 Phương diện xã hội 30
II. Tính tất yếu khách quan của nâng cao hiệu Lực quản lý 30
1. Vai trò của quản lý đối với doanh nghiệp 30
2. Sự cần thiết của nâng cao hiệu lực quản lý 31
2.1. Sự biến động của môi trường bên ngoài doanh nghiệp 31
2.2. Sự hoạt động nội tại của doanh nghiệp 32
2.3. Đặc thù ngành nghề sản xuất kinh doanh 32
III. Các hình thức, xu hướng nhằn nâng cao hiệu Lực quản lý nhà nước 33
1. Tổ chức lại doanh nghiệp 33
2. Điều chỉnh cơ cấu trong doanh nghiệp 33
3. Tập trung khâu xung yếu 35
4. Đẩy mạnh chức năng kiểm soát trong doanh nghiệp 35
IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu Lực quản lý 36
1. Cơ cấu tổ chức 36
2. Năng lực sản xuất 36
2.1. Trang thiết bị công nghệ 36
2.2. Đội ngũ cán bộ công nhân viên 36
3. Năng lực của nhà quản lý 37
CHƯƠNG II 38
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HIỆU LỰC QUẢN LÝ Ở TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU- XÂY DỰNG 38
I. Tổng quan về công ty 38
1. Quá trình ra đời 38
2. Chức năng nhiệm vụ 39
3. Tổ chức quản lý của công ty 40
4. Tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 45
II. Một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu Lực quản lý của Công ty 45
1. Trang thiết bị và công nghệ sản xuất 45
2. Đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân viên: 47
2.1. Thực trạng tại Công ty 47
2.1.1 Đội ngũ công nhân viên kỹ thuật 47
2.1.2 Chất lượng cán bộ quản lý và khoa học kỹ thuật 49
3. Mô hình cơ cấu quản lý của Công ty 52
4. Đặc thù nghành nghề sản xuất kinh doanh 53
III. Thực trạng sản xuất kinh doanh 53
1. Một số kết quả đạt được trong ba năm gần đây 53
1.1. Về tài chính 53
1.2. Tình hình thực hiện xây dựng các công trình trong ba năm qua 56
2. Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh 56
2.1. Mặt tích cực 56
2.2. Mặt hạn chế 56
3. Mục tiêu chung của công ty trong các năm tới 57
3.1. Về xây lắp 57
3.2. Về sản xuất công nghiệp 57
3.3. Về tổ chức sản xuất kinh doanh 58
3.4. Đầu tư xây dựng cơ bản 58
3.5. Về tổ chức nhân sự và đào tạo 58
CHƯƠNG III 59
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÔNG TY XÂY LẮP- VẬT LIỆU XÂY DỰNG 59
I. Tổ chức lại Công ty 59
1. Cơ sở lý luận 59
2. Nội dung biện pháp 60
3. Điều kiện thực hiện 60
4. Đánh giá phương án 60
II. Phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây lắp 61
1. Cơ sở lý luận 61
2. Nội dung 61
4. Đánh giá chung 62
III. Nâng cao năng Lực cán bộ quản lý 62
1. Cơ sở lý luận 62
2. Nội dung 62
4. Đánh giá 62
IV. Đẩy mạnh chức năng kiểm soát trong công ty 63
1. Cơ sở lý luận 63
2. Nội dung 63
3. Đánh giá chung 63
KẾT LUẬN 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO 66


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.