Huy động và sử dụng vốn tại công ty xây dựng và phát triển nhà số 6
LỜI MỞ ĐẦU

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh hay trong lĩnh vực sản xuất nào thì vốn là một nhu cầu tất yếu. Nó là một thứ mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải có một lượng vốn nhất định, đó là một tiền đề cần thiết.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì nhu cầu vốn đối với các doanh nghiệp càng trở nên quan trọng và bức xúc hơn một mặt vì; Các doanh nghiệp phải đối mặt trực tiếp với sự biến động của thị trường, cùng với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, cũng như bạn hàng ngoài nước nên đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng sao cho hợp lý nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thêm sức cạnh tranh của mình. Mặt khác, để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều phải tìm mọi cách để tăng cường nguồn vốn, do vậy sự cạnh tranh ngay cả trên thị trường vốn cũng trở nên gay gắt và quyết liệt hơn.
Xuất phát từ thực tế và những vấn đề bức xúc đã đặt ra trên đây và xuất phát từ bản thân trong việc tìm hiểu và làm sáng tỏ vấn đề này, tôi đã chọn đề tài:
“Huy động và sử dụng vốn tại công ty xây dựng và phát triển nhà số 6 “làm đề tài cho luận văn tốt nghệp của mình với hy vọng góp một phần nhỏ bé vào việc phân tích, thảo luận và rút ra một số giải pháp, kiến nghị và phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn tại công ty đầu tư và phát triển nhà số 6.
Xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn và cán bộ phòng kế toán công ty kinh doanh nhà số 6 đã giúp đỡ tôi hoàn thành bản chuyên dề thực tập này
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 2
VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG 2
CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 2

1. Vốn và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp 2
1.1. Khái niệm 2
1.2. Phân loại vốn 3
1.2.1 Phân loại vốn theo nguồn hình thành 3
1.2.1.1. Vốn chủ sở hữu 3
1.2.1.2 Vốn huy động của doanh nghiệp 4
1.2.2 Phân loại vốn theo hình thức chu chuyển 7
1.2.2.1 Vốn cố định 7
1.2.2.2. Vốn lưu động 9
2. Hiệu quả sử dung vốn 12
2.1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn 12
2.2. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 15
2.2.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 16
2.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 17
3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp và ý nghĩa của việc nâng cao hiêụ quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 20
3.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 20
3.1.1 Chu kỳ sản xuất 20
3.1.2 Kỹ thuật sản xuất 20
3.1.3 Đặc điểm của sản phẩm 21
3.1.4 Tác động của thị trường 21
3.1.5 Trình độ đội ngũ cán bộ và công nhân viên 21
3.1.6 Hoạt động tổ chức kinh doanh 22
3.1.7 Các nhân tố tác động vào hoạt động sản xuất kinh doanh 22
3.2. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 23
CHƯƠNG II 25
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI 25
CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6
25
1. Tổng quan về công ty xây dựng và phát triển nhà số 6 25
1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty 25
1.2. đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 26
1.3. Nguồn nhân lực của công ty 30
1.4. Thị trường và lĩnh vực kinh doanh 31
2. Thực trạng huy động và sử dụng vốn tại Công ty Sông Đà 11 31
2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong vài năm gần đây 31
2.2. Tình hình huy động vốn 35
2.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty Sông Đà 11 37
2.3.1 Cơ cấu tài sản cố định của công ty Sông Đà 11 37
2.3.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty Sông Đà 11 1
2.4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 3
2.4.1 Cơ cấu tài sản lưu động của công ty sông đà 11 3
2.4.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Sông Đà 11 4
3. Những hạn chế và vấn đề cần đặt ra 1
CHƯƠNG III 3
NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 3
1. Hoàn cảnh lịch sử 3
2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 4
2.1. Những thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới 4
2 2. Kế hoạch sản suất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới 5
3. Giải pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn tại Cty Sông Đà 11 9
3.1. Doanh nghiệp 9
3.1.1 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 9
3.1.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 11
3.2. Về phía Nhà Nước 13
KẾT LUẬN 15
TÀI LIỆU THAM KHẢO 17


Xem Thêm: Huy động và sử dụng vốn tại công ty xây dựng và phát triển nhà số 6
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Huy động và sử dụng vốn tại công ty xây dựng và phát triển nhà số 6 sẽ giúp ích cho bạn.