Các giải phâp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện tử Sao Mai

​LỜI MỞ ĐẦU

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), cơ chế quản lý kinh tế nước ta có sự biển đổi sâu sắc, Nhà nước đã chuyển đổi cơ chế từ một nền kinh tế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.
Chính sự đổi mới đó đã tác động rất lớn tới kinh tế xã hội của đất nước, làm cho kinh tế nước ta ngày càng phát triển ổn định với tốc độ nhanh. Đất nước đang bước vào thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hóa theo định hướng XHCN, thì những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chiếm một vị trí hết sức quan trọng, nhất là đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Điện tử - điện dân dụng. Tuy nhiên các mặt hàng đó hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng điện tử - điện dân dụng muốn làm ăn có lãi và không ngừng phát triển thì phải biết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình bằng những biện pháp đồng bộ và phù hợp.
Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề này, sau một thời gian thực tập và tìm hiểu tại Công ty Điện tử Sao Mai em đã chọn đề tài “Các giải phâp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện tử Sao Mai” làm đề tài thực tập tốt nghiệp.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo thực tập tốt nghiệp của em gồm 3 chương:
- Chương I: Những vấn đề chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh
- Chương II: Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện tử Sao Mai những năm gần đây
- Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất KINH DOANH của Công ty Điện tử Sao Mai.MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 2
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2

I. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh 2
1. Quan điểm cơ bản về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp 2
2. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh 3
3. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh 4
II. Một số chỉ tiêu xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh 4
1. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế tổng hợp 5
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh 6
2.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động 6
2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định 6
2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 7
CHƯƠNG II 9
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAO MAI NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 9

I. Khái quát về Công ty Điện tử Sao Mai 9
1. Quá trình hình thành và phát triển 9
2. Mô hình sản xuất kinh doanh của Công ty 10
2.1. Các ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu 10
2.2. Mô hình tổ chức 10
2.3. Các phòng ban chức năng gồm có: 10
2.4. Các đơn vị hạch toán đôc lập 11
2.5. Các đơn vị trực thuộc 11
II. Môi trường kinh doanh của công ty 11
1. Về khách hàng 11
2. Về đối thủ cạnh tranh 11
3. Nhà cung cấp 12
III. Tình hình sản xuất KINH DOANH của Công ty trong thời gian qua 13
1. Những mặt hàng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 13
2. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 13
2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 13
2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 15
2.3. Tình hình lao động 17
2.4. Về tiền lương 18
2.5. Hiệu quả sản xuất kinh doanh 20
IV. Đánh giá tổng hợp hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty điện tử Sao Mai 21
CHƯƠNG III 23
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT 23
KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAO MAI 23

I. Nâng cao hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp 23
II. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 24
III. Xây dựng duy trì hệ thống thông tin kịp thời, hiệu quả 25
IV. Tổ chức nghiên cứu thị trường, dự đoán xu hướng biến động của thị trường 26
V. Hoàn thiện hoạt động quảng cáo 27
VI. Nâng cao chất lượng lao động 28
KẾT LUẬN 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO 31


Xem Thêm: Các giải phâp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện tử Sao Mai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải phâp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện tử Sao Mai sẽ giúp ích cho bạn.