Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại Tổng công ty chè Việt Nam

​LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay và thực hiện nền kinh tế mở, cụ thể là Đại hội Đảng VI là cái mốc đánh dấu sự đổi mới nền kinh tế Việt nam. Sự chuyển mình sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Có thể nói, kế hoạch hoá là một công cụ để doanh nghiệp xác định chiến lược phát triển riêng cho mình và mang đặc trưng riêng. Gần đây công tác kế hoạch và lập kế hoạch có sự đổi mới là một thuận lợi cho các doanh nghiệp. Tuy vậy, sau một thời gian thực hiện đổi mới công tác kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch hoá doanh nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề cần đề cập tới và tiếp tục hoàn thiện trên phương diện nhận thức của người làm kế hoạch về phương pháp và nội dung làm kế hoạch.
Trong thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại Tổng công ty chè Việt Nam tôi đã tìm hiểu về công tác kế hoạch để thực hiện bài báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại Tổng công ty chè Việt Nam” trong thời gian thực tập và hoàn thiện đề tài của mình, tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thiện đề tài này cùng các thầy cô trong khoa quản lý doanh nghiệp đã cung cấp cho tôi những kiến thức quý báu để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp. Đồng thời tôi xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ công nhân viên, các phòng ban trong toàn Tổng công ty chè Việt Nam đã tận tình, tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập.
Vì thời gian cũng như nhận thức còn hạn chế nên luận không thể tránh khỏi sự sai sót mong sự góp ý của các thầy cô trong khoa Quản lý và Tổng công ty chè Việt Nam cùng các bạn đọc để bài viết được hoàn thiện hơn.MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 2
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TỔNG CÔNG TY CHÈ 2
VIỆT NAM 2

I. Khái quát chung về tổng công ty chè Việt Nam 2
1. Quá trình hình thành và phát triển Tổng công ty chè Việt Nam 2
2. Chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty 4
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm(2001 – 2003) 6
II. Thực trạng công tác lập kế hoạch tại Tổng công ty chè Việt Nam 7
1. Những đặc điểm ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch của Tổng công ty 7
2. Những thuận lợi và khó khăn 8
2.1. Thuận lợi 8
2.2. Khó khăn và tồn tại 8
3. Các loại kế hoạch của Tổng công ty và vi trò của nó trong kinh doanh 10
4. Trình tự và phương pháp lập kế hoạch 10
5. Ưu nhược điểm của việc lập kế hoạch và nguyên nhân của tồn tại 11
CHƯƠNG II 14
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TRONG 14
GIAI ĐOẠN HIỆN NAY CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 14

I. Phương hướng và nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty chè Việt Nam từ nay đến năm 2010 14
1. Mục tiêu và Phương hướng của tổng công ty chè việt nam đến năm (2010) 14
2. Những thuận lợi và khó khăn 15
2.1. Thuận lợi 15
2.2. Khó khăn 16
II. Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch của tổng công ty 16
1. Tạo các căn cứ cần thiết cho việc lập kế hoạch 16
1.1. Căn cứ môi trường bên ngoài 16
1.2. Căn cứ môi trường bên trong 17
1.3. Nghiên cứu thị trường và dự báo thị trường 17
1.3.1. Phương pháp nghiên cứu 18
1.3.2. Các bước khi nghiên cứu thị trường 19
1.3.3. Tăng cường nghiên cứu thị trường đầu vào 19
1.3.4. Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường 20
1.4. T ạo nguồn nguyên liệu ổn định vững chắc 21
1.5. Xây dựng cơ sở chế biến 22
1.6. Hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật 23
2. Chấn chỉnh tổ chức bộ máy lập kế hoạch 23
3. Hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch 24
4. Nâng cao trình độ lập kế hoạch cho cán bộ quản lý 27
5. Phát huy vai trò lãnh đạo của Tổng công ty, sự tham gia của Công đoàn và cán bộ công nhân viên chức trong quá trình lập kế hoạch 27
KẾT LUẬN 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại Tổng công ty chè Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại Tổng công ty chè Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.