QLNN Về thị trường chứng khoán
​LỜI NÓI ĐẦU


Hiện nay, thời đại của chúng ta là thời đại mang xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá. Hoà nhập với không khí này, Việt nam vừa gia nhập và là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Khi được trở thành viên của tổ chức thương mại thế giới thì đồng nghĩa Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn và đồng thời cũng gặt hái được nhiều thành công. Để thu được kết quả tốt từ quá trình hội nhập chúng ta phải đánh giá, nhận định về cơ hội cũng như là thách thức đang đặt ra, chúng ta phải biết đâu là thế mạnh mình phải phát huy và đâu là điểm yếu cần phải khắc phục. Và đặc biệt hơn nữa chúng ta phải nhận định được xu hướng đi chung của Thế giới, những yếu tố nào các nước đang chú trọng.
Chính vì điều đó, mà em thấy rằng thị trường chứng khoán trên thế giới hiện nay là một trường nóng bỏng và có nhiều triển vọng đi lên. Nó không chỉ là một kênh huy động vốn có hiệu quả cho hoạt động đầu tư trong nền kinh tế mà còn là nhân tố thúc đẩy hoạt động của nền kinh tế diễn ra suôn xẻ hơn. Cho nên em chọn đề tài luận văn là “QLNN Về thị trường chứng khoán”.
Đối tượng của đề tài
Vai trò của Nhà nước trong quản lý các hoạt động của TTCK Việt Nam. Vai trò này được biều hiện qua các hoạt động cụ thể của Nhà nước trong quản lý các hoạt động của TTCK
Mục đích nghiên cứu
Hệ thống hoá và làm rõ một số một số nội dung cơ bản về TTCK, và QLNN đối với TTCK.
- Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động QLNN đối với TTCK Việt Nam trong thời gian qua, từ đó chỉ ra các kết quả đạt được và hạn chế.
-Nghiên cứu mô hình cơ quan quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam; đồng thời đề xuất giải pháp để nâng cao vai trò QLNN đối với TTCK Việt Nam.
Phương pháp nghiên cứu
Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận cơ bản về thị trường chứng khoán, nghiên cứu thống kê, phân tích số liệu, nắm bắt thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tìm ra những thành công và những thất bại của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Nội dung của đề tài bao gồm:
Chương I: Tổng quan chung về chứng khoán, thị trường chứng khoán và QLNN đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chương II: Thực trạng QLNN đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN đối với TTCK Việt Nam.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CHỨNG KHOÁN, THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3
I. Tổng quan về chứng khoán 3
1. Khái niệm và đặc điểm của chứng khoán 3
2. Phân loại chứng khoán 3
2.1. Phân loại chứng khoán theo tính chất 3
2.2. Phân loại chứng khoán theo khả năng chuyển nhượng 3
2.3. Phân loại chứng khoán theo thu nhập 3
3.Cổ phiếu 3
4. Trái phiếu 3
II. Thị trường chứng khoán 3
1. Bản chất của thị trường chứng khoán. 3
2. Vị trí và cấu trúc của thị trường chứng khoán 3
2.1. Vị trí của TTCK trong thị trường tài chính 3
2.2. Cấu trúc của thị trường chứng khoán 3
2.3. Các chủ thể trên thị trường chứng khoán 3
2.3.1. Chủ thể phát hành 3
2.3.2. Nhà đầu tư 3
2.3.3. Các tổ chức liên quan đến thị trường chứng khoán 3
2.4. Vai trò của thị trường chứng khoán 3
III. Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán 3
1. Khái niệm 3
2. Mục tiêu quản lý nhà nước đối với TTCK 3
2.1.Đảm bảo sự trung thực của thị trường 3
2.2. Đảm bảo sự công bằng 3
2.3. Đảm bảo hiệu quả 3
3. Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với TTCK 3
4. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý TTCK 3
4.1. Nguyên tắc thống nhất quản lý về chính trị và kinh tế 3
4.2. Nguyên tắc tập trung dân chủ 3
4.3. Nguyên tắc kết hợp giữa các lợi ích kinh tế 3
4.4. Nguyên tắc hiệu quả 3
5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động QLNN đối với TTCK 3
6. Các biện pháp quản lý nhà nước đối với TTCK 3
6.1. Biện pháp tuyên truyền, giáo dục 3
6.2. Biện pháp hành chính luật pháp 3
6.3. Biện pháp tổ chức 3
6.4. Biện pháp kinh tế 3
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3
I. Chủ thể tham gia thị trường 3
1. Cơ quan quản lý nhà nước. 3
2. Công ty chứng khoán 3
3. Công ty niêm yết 3
4. Nhà đầu tư 3
II. Xu hướng thị trường 3
1.Trên góc độ cung: 3
2.Trên góc độ cầu: 3
III. Thực trạng quản lý nhà nước đối với TTCK Việt Nam 3
1. Mô hình quản lý nhà nước đối với TTCK ở Việt Nam 3
1.1. Mô hình trong giai đoạn ban đầu 3
1.2. Mô hình hiện tại 3
2. Thực tiễn QLNN đối với TTCK Việt Nam trong thời gian vừa qua 3
2.1.Hoạt động phát hành chứng khoán 3
2.1.1.Quản lý đối với việc phát hành TPCP, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và TPCQĐP 3
2.1.2. QLNN đối với hoạt động PHCK của các doanh nghiệp 3
2.2. QLNN đối với hoạt động niêm yết và ĐKGD. 3
2.3. QLNN đối với hoạt động GDCK 3
2.4. QLNN đối với hoạt động CBTT 3
2.5. QLNN đối với hoạt động đăng kí, lưu kí, bù trừ và thanh toán GDCK 3
2.6. Hoạt động tổ chức thị trường GDCK, kinh doanh và đầu tư chứng khoán 3
2.6.1. Hoạt động tổ chức thị trường GDCK 3
2.6.2.Quản lý các hoạt động kinh doanh chứng khoán 3
2.6.3. Quản lý, giám sát đối với các hoạt động ĐTCK 3
IV. Đánh giá hoạt động QLNN đối với TTCK Việt Nam 3
1. Kết quả đạt được 3
2. Những hạn chế: 3
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI TTCK VIỆT NAM. 3
I. Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Năm
(2006-2010). 3
1. Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tới 2010. 3
2. Định hướng phát triển hoạt động đầu tư chứng khoán. 3
II. Cơ hội và thách thức đối với TTCK Việt Nam 3
1.Cơ hội 3
2. Thách thức 3
III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN đối với TTCK Việt Nam 3
1. Các giải pháp chung: 3
1.1. Hoàn thiện khung pháp lý CK & TTCK 3
1.1.1 Nhanh chóng xây dựng và ban hành các văn bản cần thiết: 3
1.1.2. Tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện các văn bản pháp luật : 3
1.2. Hoàn thiện bộ máy QLNN đối với TTCK 3
1.3. Tuyên truyền phổ biến kiến thức về chứng khoán và TTCK 3
1.4. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK 3
1.5. Thúc đẩy việc đầu tư, áp dụng công nghệ thông tin trong ngành chứng khoán 3
2. Các giải pháp riêng 3
2.1. Giải pháp đối với hoạt động phát hành ra công chúng 3
2.2. Đối với hoạt động niêm yết và GDCK 3
2.3. Đối với hoạt động CBTT 3
2.4. Giải pháp đối với hoạt động đăng kí, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán 3
2.5. Giải pháp đối với các hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán 3
3. Các giải pháp thuộc về hệ thống chính sách của Nhà nước trong quản lý TTCK: 3
3.1 Chính sách Thuế: 3
3.2 Ngân sách nhà nước cho hoạt động của thị trường chứng khoán: 3
3.3 Nhà nước sử dụng các chính sách tiền tệ để quản lý thị trường chứng khoán. 3
3.4 Những giải pháp khắc phục tình trạng "xuống dốc" của TTCK nước ta hiện nay: 3
KẾT LUẬN 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO 3


Xem Thêm: QLNN Về thị trường chứng khoán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu QLNN Về thị trường chứng khoán sẽ giúp ích cho bạn.