Phân tích thực trạng ,đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của côngty in tổng hợp Hà Nội
​A- Mở đầu
Lý do chọn đề tài: trước hết, phải khẳng định vai trò quan trọng hàng đầu của nông nghiệp nước ta trong nền KTQD. Việt Nam là nước có đại đa số dân cư sinh sống và lập nghiệp từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nhưng thực tế cho thấy, sản xuất nông nghiệp của nước ta còn lạc hậu và chưa phát huy được hiệu quả cao trong tăng trưởng và giảm nghèo. Yêu cầu của phát triển ngành trong giai đoạn tới đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả của các chương trình, dự án đầu tư công theo đúng định hướng, mục tiêu đã đề ra.
Mục tiêu nghiên cứu: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vấn đề đặt ra là làm sao hoạt động đầu tư công cộng trong ngành có hiệu quả, đạt được các mục tiêu kinh tế- xã hội và đáp ứng được các yêu cầu của công cuộc phát triển đất nước. Từ sự đối chiếu giữa những mục tiêu, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước với thực trạng đầu tư công trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để có thể đưa ra những đề xuất góp phần cải thiện tình hình trên.
Phương pháp nghiên cứu: Vận dụng một số phương pháp cơ bản sau:
- Khảo sát, thu thập tài liệu về cơ chế, chính sách, các Nghị định của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan về hoạt động đầu tư công trong nông nghiệp.
- Thu thập các thông tin, tài liệu đã công bố cũng như các tài liệu mới.
- Sử dụng các dẫn chứng cụ thể, điển hình: một số dự án, địa phương.
- Phân tích, tổng hợp thông tin, viết báo cáo.
MỤC LỤC

A- Mở đầu 1
Chương I- Cơ sở lý luận của đầu tư công trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2
I- Khái niệm và vai trò của Dự án đầu tư công trong Nông nghiệp 2
1. Các khái niệm cơ bản 2
1.1.1. Hoạt động đầu tư 2
1.1.2. Vốn đầu tư 2
1.2. Dự án đầu tư 3
1.2.1. Khái niệm 3
1.2.2. Đặc điểm 3
1.3. Dự án đầu tư công 3
1.3.1. Khái niệm 3
1.3.2. Đặc điểm 3
1.3.3. Phân loại dự án đầu tư công 3
1.2.4. Chu kỳ dự án đầu tư công 3
2. Vai trò của các Dự án đầu tư công trong phát triển Nông nghiệp nông thôn 3
III- Phương pháp đánh giá hiệu quả của các Dự án đầu tư công 3
1. Quan điểm về hiệu quả và đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư 3
1.1. Quan điểm về hiệu quả 3
1.1.1. Quan điểm chung về hiệu quả 3
1.1.2. Quan điểm về hiệu quả của các dự án đẩu tư công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn 3
1.2. Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công trong Nông nghiệp nông thôn 3
1.2.1. Cơ sở của việc đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công 3
1.2.2. Quan điểm về đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công trong Nông nghiệp nông thôn 3
2. Các lý thuyết vận dụng trong đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư công 3
2.1. Lý thuyết về sự đánh đổi giữa công bằng và hiệu quả 3
2.2. Lý thuyết kinh tế học phúc lợi và hiệu quả Pareto 3
2.3. Lý thuyết tối ưu hóa và đánh giá hiệu quả 3
3. Các phương pháp đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư công trong Nông nghiệp 3
3.1. Tổng quan về các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công 3
3.2. Một số chỉ tiêu cụ thể xác định hiệu quả của các dự án đầu tư công 3
3.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của dự án 3
3.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế của dự án 3
3.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả xã hội- môi trường của dự án 3
IV- Kinh nghiệm quốc tế trong việc áp dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả các Dự án đầu tư công 3
Chương II- Thực trạng về Đầu tư công trong Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ở Việt Nam hiện nay 3
I- Tổng quan về ngành Nông nghiệp Việt Nam 3
1. Vị trí của ngành Nông nghiệp trong nền kinh tế 3
2. Vai trò của nông nghiệp và phát triển nông thôn 3
II- Các nhân tố tác động đến hoạt động đầu tư công trong Nông nghiệp nông thôn Việt Nam 3
1. Các nhân tố tác động đến xu hướng đầu tư công trong nông nghiệp nông thôn 3
1.1. Nhóm nhân tố khách quan và chủ quan 3
1.1.1. Nhân tố khách quan 3
1.1.2.Nhân tố chủ quan 3
1.2. Nhóm nhân tố bên trong và bên ngoài 3
1.2.1. Nhân tố bên ngoài 3
1.2.2. Nhân tố bên trong 3
2. Các nhân tố tác động đến hiệu quả của các dự án đầu tư công trong nông nghiệp nông thôn 3
2.1. Nhân tố thị trường 3
2.2. Nhân tố chất lượng nguồn nhân lực 3
2.3. Nhân tố tổ chức 3
2.4. Sự tham gia của cộng đồng 3
2.5. Hệ thống văn bản pháp lý quy định về hoạt động đầu tư công 3
III- Thực trạng Đầu tư công trong ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam hiện nay 3
1. Mức độ và xu hướng đầu tư công của ngành 3
1.1. Giai đoạn 1988- 1997 3
1.2. Giai đoạn 1997- 2003 3
1.3. Giai đoạn từ 2003 đến nay 3
2. Đầu tư công trong các lĩnh vực( tiểu ngành) 3
2.1. Thủy lợi 3
2.2. Nghiên cứu khoa học 3
2.3. Khuyến nông 3
3. Những tồn tại về hoạt động đầu tư công trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam hiện nay 3
3.1. Tỷ trọng Ngân sách Nhà nước dành cho đầu tư phát triển ngành còn thấp 3
3.2. Mất cân đối trong cơ cấu chi tiêu công của ngành 3
3.3. Phân bổ Ngân sách trong nội bộ ngành chưa hợp lý 3
IV- Đánh giá hiệu quả của các Dự án đầu tư công trong ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam hiện nay 3
1. Đánh giá chung về hiệu quả của các Dự án đầu tư công 3
2. Nghiên cứu điển hình- Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công 3
3. Các vấn đề cần giải quyết 3
3.1. Chưa quan tâm đến đầu ra- tác động của các dự án đầu tư công 3
Chương III- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các Dự án đầu tư công trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 3


Xem Thêm: Phân tích thực trạng ,đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thực trạng ,đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của sẽ giúp ích cho bạn.