Nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng
PHẦN I: MỞ ĐẦU


Việt Nam đã có những bư¬ớc phát triển vư¬ợt bậc và thu đư¬ợc những thành tựu to lớn kể từ sau thời kỳ đổi mới. Kinh tế phát triển đã kéo theo sự phát triển của những ngành khác. Trong đó, xây dựng là một trong những ngành trọng tâm cần được chú ý trong quá trình phát triển. Trong công cuộc phát triển và xây dựng đất nước, hạ tầng cơ sở luôn là vấn đề cơ bản, các công trình xây dựng liên tiếp mọc lên nhằm đáp ứng nhu cầu của cả xã hội. Việc đào tạo và nâng cao kiến thức trong xây dựng cho các cán bộ ngành xây dựng được xem như vấn đề cốt lõi nhằm tạo những bước đi vững chắc cho ngành xây dựng nói riêng và nền kinh tế nói chung.
Qua thời gian thực tập tại: Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng em đã được bổ sung kiến thức về quá trình đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ tại trường. Qua tình hình thực tế và những gì em thu lượm được trong quá trình thực tập em chọn đề tài : “Nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng “. Mong rằng đề tài này sẽ góp một phần nhỏ vào quá trình cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo tại trường.


LỜI CÁM ƠN:
Em xin cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Thiềng đã hư¬ớng dẫn, chỉ bảo tận tình trong suốt quá trình thực tập giúp em hoàn thành đ¬ược báo cáo này.
Em cũng xin cảm ơn phòng hành chính tổng hợp và các cán bộ nhân viên của Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng đã tạo điều kiện giúp đỡ em về tài liệu trong quá trình thực tập tại trường.
Em xin cam kết không sao chép bất kỳ báo cáo nào của ngư¬ời khác vào báo cáo thực tập này.

MỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1
LỜI CÁM ƠN: 2
1. Lý do chọn đề tài 3
2. Mục tiêu nghiên cứu. 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
4. Nội dung nghiên cứu 3
5. Phương pháp nghiên cứu. 3
6. Nguồn số liệu, tài liệu 3
PHẦN II: NỘI DUNG 3
Chương I: Cơ sở lý thuyết 3
I. Cơ sở lý luận của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức. 3
1. Một số khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3
1.1. Đào tạo . 3
1.2 Giáo dục . 3
1.3 Phát triển : 3
1.4. Bồi dưỡng: 3
1.5 Đặc thù của đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. 3
1.6. Chất lượng đào tạo và bồi dưỡng: 3
1.7. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đào tạo. 3
1.8. Các yếu tố quyết định chất lượng đào tạo và bồi dưỡng. 3
2.Vai trò và mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 3
1. Đào tạo trong công việc: 3
1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc 3
1.2. Đào tạo theo kiểu học nghề. 3
1.3. Kèm cặp và chỉ bảo 3
1.4. Luân chuyển và thuyên chuyển công việc . 3
2. Đào tạo ngoài công việc : 3
2.1.Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp 3
2.2.Cử đi học ở các trường chính quy 3
2.3.Các bài giảng các hội nghị hoặc các hội thảo 3
2.4.Đào tạo theo kiểu chương trình hoá, với sự trợ giúp của máy tính 3
2.5.Đào tạo theo phương pháp từ xa 3
2.6.Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm 3
2.7.Mô hình hành vi 3
2.8.Đào tạo kỹ năng xữ lý công văn giấy tờ 3
III. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và phát triển. 3
1.Các vấn đề chiến lược. 3
1.1.Tạo sao tổ chức cần phải đầu tư cho đào tạo và phát triển ? 3
1.2.Phải tiến hành phân loại chương trình đào tạo và phát triển nào? 3
1.3.Ai cần đào tạo ? 3
1.4.Ai sẽ là người cung cấp chương trình đào tạo và phát triển ? 3
1.5.Làm thế nào để đánh giá chương trình đào tạo và phát triển ? 3
2.Trình tự xây dụng một chương trình đào tạo và phát triển : 3
2.1.Xác định nhu cầu đào tạo. 3
2.2.Xác định mục tiêu đào tạo 3
2.3.Lựa chọn đối tượng đào tạo 3
2.4.Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. 3
2.5.Dự tính chi phí đào tạo. 3
2.6.Lựa chọn và đào tạo giáo viên 3
2.7.Đánh giá chương trình đào tạo 3
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÀNH XÂY DỰNG. 3
I. Đặc điểm tình hình của đơn vị. 3
1.Tên đơn vị: 3
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường: 3
3. Chức năng, nhiệm vụ của Trường: 3
4.Tình hình hoạt động 3
5. Tính chất đặc thù của trường Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng 3
II.Thực trạng chất lượng đào tạo bồi dưỡng tại Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng 3
1. Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức: 3
2. Đánh gía chất lượng đội ngũ giáo viên 3
3.Đánh gía chất lượng giáo trình: 3
4.Đánh gía cơ sở vật chất đào tạo. 3
4.1. Công tác tổ chức hành chính – phục vụ 3
4.2 Về công tác Quản trị thiết bị: 3
4.3. Công tác quản lý tài chính: 3
4.4. Công tác Trung tâm tư vấn Đào tạo và Thông tin kinh tế: 3
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO. 3
I. Chiến lược phát triển. 3
1. Những nhiệm vụ trọng tâm: 3
II. Khó khăn và thuận lợi 3
1. Thuận lợi: 3
2. Khó khăn: 3
3. Những nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế trong đào tạo tại trường bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng. 3
III. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo. 3
PHẦN KẾT LUẬN: 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO: 3


Xem Thêm: Nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.