Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Định hướng chiến lược cạnh tranh vào một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Ngâ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định hướng chiến lược cạnh tranh vào một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Ngâ


  ?MỤC LỤC
  Trang
  Lời mở đầu
  Chương I : Một số vấn đề về cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh
  I.1. Tổng quan về cạnh tranh . 1
  I.1.1. Một số lý luận về cạnh tranh . .1
  I.1.2. Năng lực cạnh tranh . 2
  I.1.3. Lợi thế cạnh tranh . 3
  I.2. Chiến lược cạnh tranh . .4
  I.2.1. Các bước xây dựng chiến lược cạnh tranh . .6
  I.2.1.1. Nhận ra chiến lược hiện tại . .6
  I.2.1.2. Xem xét diễn biến của môi trường hoạt động . .7
  I.2.1.3. Xây dựng chiến lược . .7
  I.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và lựa chọn chiến lược cạnh
  tranh . .7
  I.2.2.1. Môi trường bên ngoài .
  a/ Môi trường vĩ mô . .8
  b/ Môi trường vi mô . .8
  I.2.2.2. Môi trường nội bộ . .10
  I.2.3. Công cụ xác định và lựa chọn chiến lược cạnh tranh . .10
  I.2.3.1. Xác định chiến lược . .10
  I.2.3.2. Lựa chọn chiến lược . .11
  I.2.4. Các chiến lược cạnh tranh tổng quát . .11
  I.2.4.1. Chiến lược nhấn mạnh chi phí . 11
  I.2.4.2. Chiến lược khác biệt hóa . .11
  2
  I.2.4.3. Chiến lược trọng tâm hóa . .12
  Chương II : Đánh gía thực trạng và khả năng cạnh tranh của CN NHCT
  KCN Biên Hòa . .13
  II.1. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai . .13
  II.1.1. Đặc điểm tự nhiên . .13
  II.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội . 13
  II.1.3. Triển vọng kinh tế - xã hội đến năm 2010 . 14
  II.2. Tổng quan về CN NHCT KCN Biên Hòa . 15
  II.2.1. Giới thiệu về CN NHCT KCN Biên Hòa . 15
  II.2.1.1. Mạng lưới tổ chức và lao động qua các năm . .15
  II.2.1.2. Kết quả kinh doanh tại CN NHCT KCN Biên Hòa . 17
  II.3.Thực trạng năng lực cạnh tranh của CN NHCT KCN Biên Hòa . 18
  II.3.1. Phân tích môi trường hoạt động của CN NHCT KCN Biên Hòa 18
  II.3.1.1. Môi trường bên ngoài . 18
  a/ Môi trường vĩ mô . .18
  b/ Môi trường vi mô . .22
  II.3.1.2. Môi trường nội bộ . 25
  a/ Tình hình kinh doanh . 25
  b/ Tình hình tài chính . 29
  c/ Công tác Marketing . .31
  d/ Công tác nghiên cứu và phát triển . 32
  e/ Nguồn nhân lực . .32
  II.3.1.3. Đánh gía năng lực, vị thế cạnh tranh của CN NHCT KCN
  Biên Hòa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai . .33
  a/ Sự đa dạng các sản phẩm dịch vụ . .33
  b/ Chất lượng sản phẩm dịch vụ . .35
  3
  c/ Uy tín, danh tiếng của thương hiệu . .39
  Chương III: Định hướng chiến lược cạnh tranh và một số giải pháp nâng cao
  năng lực cạnh tranh của CN NHCT KCN Biên Hòa
  đến năm 2010 . .41
  III.1. Định hướng chiến lược cạnh tranh cho CN NHCT KCN Biên Hòa . 41
  III.1.1. Xây dựng chiến lược . 41
  III.1.2. Lựa chọn chiến lược . .45
  III.2. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của CN NHCT KCN
  Biên Hòa . .47
  III.2.1. Sử dụng tốt các công cụ cạnh tranh . .47
  III.2.2. Xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế . 51
  III.2.3. Thực hiện tốt công tác marketing . .53
  III.2.4. Quan tâm đến công tác nguồn nhân lực . 56
  III.3. Kiến nghị . .57
  III.3.1. NHCTVN . .57
  III.3.2. Chính phủ và các bộ ngành chức năng . .58
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục
  4
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Trong những năm gần đây, quốc tế hóa đang trở thành một xu thế của thời
  đại và diễn ra mạnh mẽ ở mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội.
  Việt Nam chúng ta cũng đã chủ động hội nhập xu thế đó.
  Trong gần 20 năm trở lại đây, kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới, đưa
  đất nước từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh
  tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với chủ trương đa dạng hoá và đa
  phương hóa các quan hệ kinh tế và quan hệ đối ngoại, nền kinh tế - xã hội của
  nước ta đã có nhiều biến chuyển theo hướng tích cực. Chúng ta đã đạt được một
  số thành tựu nhất định trong kinh tế - xã hội, góp phần đưa đất nước thoát khỏi
  tình trạng khó khăn và tiến đến tăng trưởng, phát triển. Tuy nhiên, khi thực hiện
  chính sách trên chúng ta đã đương đầu với không ít rủi ro và thách thức.
  Ngân hàng, một tế bào của nền kinh tế cũng không thể không hoà mình
  vào tiến trình chung đó của đất nước. Để có thể trụ vững trong dòng chảy tự do
  với sự cạnh tranh bình đẳng, các ngân hàng thương mại cần phải xây dựng cho
  mình một hướng đi thích hợp với khả năng của mình.
  Đặc biệt trong giai đoạn sắp tới, năm 2008, khi hiệp định thương mại song
  phương Việt nam - Hoa Kỳ có hiệu lực hoàn toàn, các ngân hàng Mỹ sẽ không
  bỏ qua thị trường Việt Nam đầy tiềm năng. Để có thể tồn tại và phát triển các
  ngân hàng thương mại trong nước chúng ta cần chuẩn bị cho mình chiến lược
  cạnh tranh để từ đó đề ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh.
  5
  Với suy nghĩ trên và mong muốn có thể đóng góp phần nào cho sự nghiệp
  đổi mới và phát triển của Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Khu Công
  Nghiệp Biên Hòa, tôi xin chọn đề tài “Định hướng chiến lược cạnh tranh và
  một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi Nhánh Ngân Hàng
  Công Thương Khu Công Nghiệp Biên Hòa đến năm 2010”, làm luận văn tốt
  nghiệp cao học kinh tế ngành Quản trị kinh doanh.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Đề tài nghiên cứu giải quyết các vấn đề cơ bản sau:
  (1) Làm sáng tỏ một số khái niệm liên quan đến vấn đề cạnh tranh và
  chiến lược để có cơ sở xác định được hướng đi đúng trong quá trình hoạt động
  của CN NHCT KCN Biên Hòa.
  (2) Phân tích môi trường hoạt động của CN NHCT KCN Biên Hòa để thấy
  được những cơ hội cũng như nguy cơ từ bên ngoài sẽ tác động đến hoạt động của
  chi nhánh, đồng thời nhận thức được đầy đủ những điểm mạnh và điểm yếu của
  chính chi nhánh, cũng như đánh giá đúng năng lực cạnh tranh của chi nhánh.
  (3) Định hướng chiến lược cạnh tranh trên cơ sở tận dụng những cơ hội từ
  bên ngoài để phát huy những điểm mạnh hạn chế những đểm yếu, khắc phục
  những nguy cơ và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của
  CN NHCT KCN Biên Hòa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, phục vụ một cách tốt
  nhất cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà
  6
  3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  (1) Đối tượng nghiên cứu: CN NHCT KCN Biên Hòa.
  (2) Phạm vi nghiên cứu: các hoạt động kinh doanh của CN NHCT KCN
  Biên Hòa và một số ngân hàng thương mại khác đóng trên địa bàn tỉnh Đồng
  Nai.
  (3) Phương pháp nghiên cứu: đề tài sử dụng một số các phương pháp như
  phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp phân tích thống
  kê, phương pháp chuyên gia, phương pháp điều tra khảo sát,.
  4. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn được chia thành 03
  chương như sau:
  Chương I: Một số vấn đề về cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh
  Chương II: Đánh giá thực trạng và khả năng cạnh tranh của CN NHCT
  KCN Biên Hòa
  Chương III: Định hướng chiến lược cạnh tranh và một số giải pháp nâng
  cao năng lực cạnh tranh của CN NHCT KCN Biên Hòa đến năm 2010


  Xem Thêm: Định hướng chiến lược cạnh tranh vào một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Ngâ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng chiến lược cạnh tranh vào một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Ngâ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status