Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích


  MỤC LỤC Trang
  Danh mục các từ viết tắt . vi
  Danh mục các sơ đồ vii
  Lời mở đầu 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  1.1.Chi phí sản xuất 4
  1.1.1Khái niệm chi phí sản xuất 4
  1.1.2.Phân loại chi phí sản xuất . 4
  1.1.1.2.1 Phân loại chi phí theo nội dung và tính chất kinh tế . 4
  1.1.1.2.2 Phân loại chi phí theo công dụng . 5
  1.1.1.2.3 Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí . 5
  1.2 Giá thành . 6
  1.2.1 Khái niệm giá thành . 6
  1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp . 6
  1.2.2.1 Phân loại giá thành theo thời điểm xác định . 6
  1.2.2.2 Phân loại theo nội dung cấu thành giá thành . 6
  1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành . 7
  1.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 8
  1.3.2 Đối tượng tính giá thành 8
  1.3.3 . Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 8
  1.3.4. Kỳ tính giá thành sản phẩm . 8
  1.4 Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9
  1.4.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 9
  1.4.1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 9
  1.4.1.2 Chi phí nhân công trực tiếp . 12
  1.4.1.3 Chi phí sử dụng máy thi công 14
  1.4.1.4 Chi phí sản xuất chung 17
  1.4.2 Kế toán toång hợp chi phí sản xuất . 20
  1.4.2.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên . 20
  1.4.2.2 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 21
  1.4.3. Đánh giá sản sẩm dở dang cuối kỳ . 23
  1.4.3.1. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 23
  1.4.3.1.1 Theo phương pháp nguyên vật liệu trực tiếp . 23
  1.4.3.1.2 Phương pháp ước lượng hoàn thành tương đương 23
  1.4.3.1.3 Theo giá thành theo định mức 25
  1.4.4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm . 26
  1.4.4.1 Phương pháp giản đơn 26
  1.4.4.2 Phương pháp hệ số 26
  1.4.4.3 Phương pháp tỷ lệ 28
  1.4.4.4 Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ . 29
  1.4.4.5. Phương pháp tính giá thành phân bước . 29
  1.4.4.6. Phương pháp theo đơn đặt hàng . 30
  1.4.5. Đánh giá và điều chỉnh các khoản giảm giá thành 31
  1.4.5.1. Kế toán các khoản thiệt hại trong xây dựng 31
  1.4.5.1 Thiệt hại về sụ cố công trình xây dựng 31
  1.4.5.2 Thiệt hại do ngừng xây dựng . 32
  CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 1
  2.1.Giới thiệu chung về công ty 33
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 33
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 34
  2.1.2.1. Chức năng chính 34
  2.1.2.2. Nhiệm vụ 34



  2.1.3. Cơ cấu tổ chức 35
  2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức 35
  2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban . 35
  2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 37
  2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức . 37
  2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ . 37
  2.1.5. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty . 39
  2.1.5.1 Hệ thống tài khoản áp dụng . 39
  2.1.5.2. Hình thức ghi sổ kế toán 41
  2.1.6. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển . 43
  2.1.6.1. Thuận lợi 43
  2.1.6.2. Khó Khăn 43
  2.1.6.3 Phương hướng phát triển . 44
  2.2. Thực tế về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây lắp tại công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận 1 45
  2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 45
  2.2.2. Đối tượng tính giá thành . 45
  2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất tại công ty . 45
  2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 46
  2.2.3.1.1. Nội dung, đặc điểm 46
  2.2.3.1.2. Chứng từ, tài khoản sử dụng, sổ kế toán . 46
  2.2.3.1.3. Trình tự luân chuyển chứng từ . 47
  2.2.3.1.4. Sơ đồ luân chuyển chứng từ . 48
  2.2.3.1.4. Hạch toán chi phí cho công trình Dinh Thống Nhất . 48
  2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 54
  2.2.3.2.1. Nội dung, đặc điểm . 54
  2.2.3.2.2. Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng, sổ kế toán 54
  2.2.3.2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ 58
  2.2.2.2.4. Hạch toán chi phí nhân công vào công trình Dinh
  Thống Nhất . 59
  2.2.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 63
  2.2.3.3.1. Nội dung và đặc điểm . 63
  2.2.3.3.2. Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng, sổ kế toán . 64
  2.2.3.3.3. Trình tự luân chuyển chứng từ . 64
  2.2.3.3.4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công vào công trình Dinh Thống Nhất 64
  2.2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 67
  2.2.3.4.1. Nội dung và đặc điểm . 68
  2.2.3.4.2. Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng, sổ kế toán 69
  2.2.3.4.3. Chi phí vật liệu, nhiên liệu dùng cho máy móc thiết bị 69
  2.2.3.4.4. Chí phí dụng cụ sản xuất . 70
  2.2.3.4.5. Chi phí khấu hao tài sản cố định 71
  2.2.3.4.6. Chi phí bằng tiền khác 72
  2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành . 77
  2.2.4.1. Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng . 77
  2.2.4.2. Trình tự hạch toán 78
  Chương 3: NHẬN XÉT- KIẾN NGHỊ . 82
  3.1. Nhận xét . 82
  3.1.1. Ưu điểm . 82
  3.1.2. Nhược điểm 84
  3.2. Kiến nghị 85
  3.3. Kết luận 89
  3.3. Tài liệu tham khảo 90
  3.4. Phụ lục 91

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  BHXH: Bảo hiểm xã hội
  BHYT: Bảo hiểm y tế
  BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp
  CNSX: Công nhân sản xuất
  CP: Chi phí
  DTN: Dinh Thống Nhất
  GĐ: Giai đoạn
  GTGT : Giá trị gia tăng
  HĐ: Hóa đơn
  KPCĐ: Kinh phí công đoàn
  MTV: Một thành viên
  NCTT: Nhân công trực tiếp
  NVLTT: Nguyên vật liệu trực tiếp
  PB: Phân bổ
  PC: Phiếu chi
  PX: Phiếu xuất
  SP: Sản phẩm
  SXC: Sản xuất chung
  SXDD: Sản xuất dở dang
  SXKD: Sản xuất kinh doanh
  TK: Tài Khoản
  TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
  TSCĐ: Tài sản cố định
  XL: Xây lắp

  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
  Sơ đồ 1.3.1: Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
  Sơ đồ 1.3.2: Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
  Sơ đồ 1.3.3: Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
  Sơ đồ 1.2.3: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung
  Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung theo phương pháp kê khai thường xuyên.
  Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1
  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy kế toán
  Sơ đồ 2.3: Sơ đồ trình tự ghi số

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của công việc kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm có thể được hiểu một cách đơn giản qua ví dụ sau đây. Một người bán hàng rong với gánh chè đậu trên lưng rảo khắp đường phố suốt cả ngày. Giá bán 2.000 đồng/ chén chè của người bán hàng ấy hẳn nhien không phải tự nhiên người ấy muốn thích bán giá đó, mà nó bị ảnh hưởng của giá mua đường, đậu, than củi, Với chất lượng chè như vậy với giá bán 2.000 đồng/ chén liệu người tiêu dùng có chấp nhận hay không. Chỉ với những ghi chép đơn giản cho giá mua và các thứ cần thiết để nấu, người bán đã có thể biết được giá bỏ ra và tính giá bán, rồi ước lượng xem mình sẽ thu được bao nhiêu tiền, số tiền ấy sao khi bù đắp khoản chi phí đã bỏ ra thì có phần lãi để có thể tiếp tục mưu sinh. Có thể nói đây là kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đơn giản nhất nhưng không kém phần quan trọng và không thể thiếu được, cho dù đây chỉ là buôn bán dạo.
  Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý và điều tiết của nhà nước hiện nay, sự cạnh canh giữa các doanh nghiệp ngày càng gây gắt hơn nên vấn đề giá bán ngày càng giữ vai trò quan trọng vì nó chính là công cụ cạnh tranh sắc bén của doanh nghiệp. trong suốt thời gian học tập, được tiếp thu nhiều kiến thức về kế toán như: quản trị, chi phí , giá thành, trong đó lĩnh vực em thấy rất hay và hấp dẫn là kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Và em rất muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này để thấy được sự khác nhau giữa lý thuyết và thực tế cho nên em chọn đề tài “ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Quận 1”.
  2. Giá thành là chỉ tiêu quan trọng và có nhiều ý nghĩa trong công tác quản lí doanh ngiệp đối với cả hệ thống kế toán quản trị và hệ thống kế toán tài chính. đối với hệ thống kế toán tài chính thì kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ xác định giá trị hàng tồn kho, xác định giá vốn bán ra để tính lãi lỗ, định giá bán của sản phẩm, dịch vụ. Còn với kế toán quản trị thì hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phẩn ánh chất lượng hoạt động sản xuất, phản ánh kết quả sự dụng các loại tài sản cũng như các giải pháp kinh tế kỹ thuật mà đơn vị đã thực hiện nhằm đạt mục đích sản xuất ra lượng sản phẩm nhiều nhất với chi phí thấp nhất.
  Mỗi hệ thống kế toán có cách quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành khác nhau có các mục đích khác nhau trong lĩnh vực chi phí. Tuy nhiên quản lý hạch toán kế toán nào cũng cần phải đạt đến mục tiêu cao nhất là tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, tăng lợi nhuận. Vì vậy việc hạch toán giá thành một cách chính xác kịp thời và đày đủ sẽ có giá trị vô cùng to lớn đối với nhà quản lí trong doanh nghiệp để có thể đưa ra những biện pháp tổ chức quản lí phù hợp.
  Với những suy nghĩ như vậy, em đã cố gắng thực hiện và hoàn thành đề tài này với mục đích trước tiên là cũng cố kiến thức đã học và thông qua quá trình nghiên cứu thực tiễn để hoàn thiện kiến thức của mình và học hỏi thêm những kinh nghiệm kế toán tại doanh nghiệp.
  3. Đề tài nghiên cứu là tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Vì vậy em tìm hiểu phương pháp hạch toán chi phí, phương pháp phân bổ chi phí, trích khấu hao và phân bổ khấu hao, phương pháp tính giá thành, tìm hiểu những điểm khác nhau giữa thực thế và lý thuyết mà em đã học, đưa ra những ưu nhược điểm và biện pháp khắc phục của ưu và nhược điểm đó để công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.
  4. Qua số liệu thực tế tại công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 1 và qua tìm hiểu sách vở cùng kiến thức đã học và được sự chỉ dạy nhiệt tình của cô Ly và các cô chú trong công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 1, em đã hiểu sâu hơn về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, hiểu được những mặt hạn chế và ưu điểm của từng phương pháp khác nhau. Nhận được những kinh nghiệm mà các cô chú trong công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 1 đã nhiệt tình chỉ dẫn.
  5. Đề án gồm có 3 chương
  - Chương 1: Cơ sở lí luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
  - Chương 2: Giới thiệu tổng quát vê công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 1 và thực tiễn về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty.
  - Chương 3: Nhận xét và kiến nghị.


  Xem Thêm: kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status