Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện

Trong các phần hành của kiểm toán báo cáo tài chính thì kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền là một nội dung quan trọng vì chu trình bán hàng – thu tiền là chu trình cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó không những đánh giá hiệu quả của các chu trình trước đó như chu trình tiền, tiếp nhận – hoàn trả vốn, mua hàng – thanh toán, mà còn đánh giá hiệquả toàn bộ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, kiểm toán chu trình này có ý nghĩa rất quan trọng trong các cuộc kiểm toán. Mặt khác, doanh thu được coi là khoản mục trọng yếu ảnh hưởng rất lớn đến báo cáo kết quả kinh doanh và ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu về thuế cũng như lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp. Vì vậy, khi tiến hành kiểm toán chu trình này, kiểm toán viên cần phải quan tâm đặc biệt đến việc phản ánh trung thực và hợp lý chỉ tiêu doanh thu để tạo niềm tin cho người sử dụng về khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng nói trên, Em đã tiến hành nghiên cứu cũng như tìm hiểu thực tế kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện. Qua đó nhận thấy, Công ty đã xây dựng một chương trình kiểm toán khá chi tiết và Kiểm toán viên dựa vào chương trình kiểm toán đó trong tất cả các cuộc kiểm toán. Từ thực tế vận dụng tại Công ty, Em đã mạnh dạn đưa ra một số nhận định cũng như phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền do Công ty thực hiện. Được sự hướng dẫn tận tình của Thầy.Phạm Tiến Hưng và các anh chị ở phòng kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long, Em đã hoàn thành Đề tài : “Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện”.
Xem Thêm: Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long th
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long th sẽ giúp ích cho bạn.