Hoạt động tài chính và phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp

Để xây dựng một đất nước phát triển trên mọi phương diện điều đầu tiên là phải xây dựng một nền kinh tế vững chắc và phát triển. Một trong những nhân tố đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế đó chính là hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Hoạt đông tài chính là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt đông tài chính là hoạt dông xuyên suốt qua tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, từ khâu huy động vốn cho tới khâu cuối cùng là khâu phân phối lãi thu được từ hoạt động đó. Do đó hoạt đông tài chính có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời nó là chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào.
Trong cơ chế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt giữa các chủ thể kinh tế, đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ biết huy động vốn để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh mà điều quan trọng hơn là phải biết phân phối và sử dụng số vốn hiện có một cách hợp lý, có hiệu quả cao nhất trên cơ sở chấp hành các chế độ, chính sách của luật pháp hiện hành. Chính vì vậy cần phải thương xuyên phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Phân tích tài chính sẽ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính. Không chỉ những nhà quản lý mà bên cạnh đó còn có các nhà đầu tư, các nhà cung cấp nhìn nhận về doanh nghiệp.
Chuyên đề bao gồm nhữnh nội dung sau:
Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về hoạt động tài chính và phân tích hoạt động tài chính.
ChươngII: Thực trạng hoạt động tài chính và phân tích hoạt động tài chính ở trung tâm bán buôn bán lẻ hàng bách hoá văn hoá phẩm và thiết bị văn phòng.
ChươngIII: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty

Xem Thêm: Hoạt động tài chính và phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động tài chính và phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.