Hoạt động tài chính có quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh và tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp

Chương trình cải cách theo hướng thị trường kể từ năm 1998 đă đem lại những tác động tích cực tới sự phát triển của nền kinh tế. Trong cơ chế thị trường mỗi doanh nghiệp phải sản xuất, kinh doanh trong một quy luật cạnh tranh khắc nghiệt đòi hỏi phải tìm ra cho mình một hướng đi thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.
Qua phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp mới đánh giá đầy đủ, chính xác, tình hình phân phối, sử dụng tài sản, nguồn hình thành lên tài sản. Qua đó doanh nghiệp thấy được những mặt mạnh, yếu, những yếu kém trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính .để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tài chính doanh nghiệp là hoạt động có ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đáp ứng được nhu cầu, mối quan tâm về tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp của các nhà quản trị, các nhà cung cấp vật tư,hàng hoá.
Kết cấu của đồ án:
Chương I: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp.
Chương II: Giới thiệu khái quát về Công ty Cao Su Sao Vàng.
Chương III: Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cao Su Sao Vàng.
Chương IV: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty Cao Su Sao Vàng.

Xem Thêm: Hoạt động tài chính có quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh và tất cả các hoạt động
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động tài chính có quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh và tất cả các hoạt động sẽ giúp ích cho bạn.