Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP nhà Hà Nội (Habubank)

Trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế xã hội đất nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, mọi mặt đời sống xã hội được cải thiện, chúng ta đã gia nhập vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cùng với sự cạnh tranh và phát triển. Vì vậy trước mắt các doanh nghiệp Việt Nam đang là những thời cơ lớn nhưng cũng không ít những thách thức và khó khăn đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải có sự nỗ lực rất lớn trong cạnh tranh. Không nằm ngoài quy luật và xu hướng ấy, ngành ngân hàng Việt Nam nói chung cũng như Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội (Habubank) nói riêng cũng phải có những bước chuẩn bị để đón nhận những thời cơ và thách thức trong tình hình hiện nay.
Tuy nhiên, thực tế hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và của Habubank nói riêng bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế. Một trong những tồn tại ấy là do năng lực quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay còn yếu, biểu hiện dễ thấy là nợ quá hạn, nợ khó đòi đang gia tăng làm suy giảm năng lực của hệ thống ngân hàng.
Nội dung của chuyên đề, ngoài lời nói đầu và kết luận, được kết cấu gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan vè ngân hàng TMCP nhà Hà Nội (Habubank)
Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của Habubank trong những năm gần đây
Chương 3: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của Habubank
Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại cổ ph
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại cổ ph sẽ giúp ích cho bạn.