Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Trước những biến đổi sõu sắc của nền kinh tế toàn cầu húa, mức độ cạnh tranh về hàng húa, dịch vụ giữa cỏc doanh nghiệp Việt Nam trờn thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt hơn. Nhất là khi Việt Nam đã gia nhập vào Tổ chức thương mại thế giới ( WTO ), điều này sẽ mang lại cho cỏc doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội vụ cựng quý bỏo và đồng thời cũng tạo ra nhiều thử thỏch lớn. Do đú, mỗi doanh nghiệp khụng những phải tự lực vươn lờn trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh mà cũn phải biết phỏt huy tối đa tiềm năng của mỡnh để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.
Bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nào đều có mục tiêu lâu dài là lợi nhuận. Để đạt được lợi nhuận cao trong kinh doanh không ngoài biện pháp tăng doanh thu và giảm chi phí. Doanh thu chính là nguồn để doanh nghiệp trang trải các chi phí, thực hiện tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Khi được phản ánh theo lĩnh vực và khu vực kinh doanh, doanh thu giúp cho người nhận thông tin có thể hiểu được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quá khứ, đánh giá rủi ro và mức sinh lợi của công ty và đưa ra được những nhận định với đầy đủ thông tin. Đối với công ty, phân tích doanh thu thực hiện so với doanh thu kế hoạch sẽ giúp cho doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh kế hoạch tiêu thụ và tổ chức công tác bán hàng cũng như công tác có liên quan.
Tổng quan tai liệu:
Chương 1: Mở đâu
Chương 2: Nội dung đề tài
Chương 3: Tổng kết và kiến nghị
Xem Thêm: Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ giúp ích cho bạn.