Lời mở đầu

Hiện nay, tất cả các công ty dù hay nhỏ đều phải để ý không chỉ đến sản xuất, cung ứng mà còn phải quan tâm đến khâu tiêu thụ sản phẩm, cũng như Khả năng cạnh tranh của sản phẩm đó trên thương trường. Một trong những

Công cụ hiệu quả để thu hút, thuyết phục khách hàng, thúc đẩy hoạt động bán hàng là hoạt động quảng cáo.
Có rất nhiều hình thức quảng cáo nhưng quảng cáo trên truyền hình (QCTH) là một trong những công cụ đã và đang thực hiện rất tốt vai trò của ngành quảng cáo. Đánh giá hiệu quả của QCTH là một công việc rất hữu ích, nó cho biết QCTH đã làm được nhiệm vụ được đặt ra hay chưa? Chi phí bỏ ra có xứng đáng hay không? Có nên tiếp tục tiến hành các quảng cáo đó nữa không?

Bài luận văn của chúng tôi có nhan đề “ Nghiên cứu phản ứng của người tiêu dùng với các quảng cáo truyền hình của sữa tươi Vinamilk” được kết cấu thành 4 phần:
Phần 1: Giới thiệu về cuộc nghiên cứu
Phần 2: Thiết kế nghiên cứu
Phần 3: Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu
Phần 4: Kết luận và các đề xuất

MỤC LỤC

Lời mở đầu 3
Phần 1: Giới thiệu về cuộc nghiên cứu 4

1.1: Bối cảnh 4
1.2: Lý do chọn đề tài 5
1.3: Vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 7
1.3.1: Vấn đề nghiên cứu 7
1.3.2: Mục tiêu nghiên cứu 7
1.3.3: Câu hỏi nghiên cứu 7
1.4: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7
1.5: Các điều kiện thực hiên nghiên cứu: 7
Phần 2: Thiết kế nghiên cứu 7
2.1: Khung lý thuyết 7
2.1.1: Tiêu chuẩn đánh giá 8
2.1.2: Căn cứ đo lường : 8
2.1.3: Những yếu tố tác động đến hiệu quả của quảng cáo 8
2.1.4: Tác động của hoạt động quảng cáo trên truyền hình đến hành vi của người tiêu dùng 8
2.2: Thiết kế thu thập thông tin 10
2.2.1: Các loại dữ liệu và nguồn dữ liệu được thu thập: 10
2.2.2: Phương pháp thu thập dữ liệu: 10
2.3: Thiết kế bảng hỏi 10
2.4: Thiết kế mẫu 10
2.5: Thiết kế phân tích 11
Phần 3: Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu 11
3.1 Quá trình thực hiện 11
3.2 Các vấn đề phát sinh 13
3.3 Kết quả nghiên cứu 13
3.3.1: Người tiêu dùng có biết và xem quảng cáo sữa tươi Vinamilk không? 13
3.2.2: Đánh giá của người tiêu dùng về quảng cáo sữa tươi Vinamilk. 19
3.2.3: Phản ứng của người tiêu dùng sau khi xem quảng cáo sữa tươi Vinamilk. 28
Phần 4: Kết luận và các đề xuất 30
4.1 Kết luận: 30
4.2 Đề xuất các giải pháp Marketing 31
4.3 Kết luận chung và những giới hạn của cuộc nghiên cứu 33


Xem Thêm: Nghiên cứu phản ứng của người tiêu dùng với các quảng cáo truyền hình của sữa tươi Vinamilk
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu phản ứng của người tiêu dùng với các quảng cáo truyền hình của sữa tươi Vinamilk sẽ giúp ích cho bạn.