Thực trạng công tác văn thư lưu trữ và quản tri văn phòng tại sơ xây dựng Quang Nam

MỤC LỤC​ PHẦN I . KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC TẾ
1. TỔNG QUAN VỀ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM
1.1. Sự hình thành và phát triển
1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
2. VỀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
2.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
2.2. Nội dung công tác văn phòng
2.2.1 Lập kế hoạch, chương trình công tác
2.2.2 Công tác tổ chức cán bộ
2.2.3. Hoạt động lãnh đạo, kiểm tra, giám sát
2.2.4 Tổ chức, sắp xếp phòng làm việc
3. VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
3.1. Tổ chức cán bộ
3.2. Tình hình thực hiện
3.2.1. Đối với văn bản đi
3.2.2. Đối với văn bản đến
3.3. Quản lý và sử dụng con dấu
3.4 Công tác lập hồ sơ
4. CÔNG TÁC LƯU TRỮ
4.1. Tổ chức cán bộ
4.2. Tình hình tài liệu
4.3. Tình hình thực hiện nghiệp vụ
4.3.1 Công tác thu thập, bổ sung
4.3.2. Công tác phân loại
4.3.3 Công tác Xác định GTTL
4.3.4. Công tác thống kê
4.3.5. Công tác bảo quản
4.3.6. Công tác tổ chức, nghiên cứu, sử dụng
PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. VỀ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
1.1. Lập kế hoạch, chương trình công tác
1.2. Tổ chức cuộc họp
1.3. Thu thập và xử lý thông tin
1.4. Xây dựng quy chế làm việc
1.5. Sắp xếp phòng làm việc
2. THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ VĂN THƯ
2.1. Thực hiện ban hành văn bản
2.2 Thực hiện đăng ký văn bản đến
2.3 Thực hiện đăng ký văn bản đi
2.3 Thực hành lập hồ sơ hiện hành
2.4. Thực hành sử dụng con dấu
3. THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ LƯU TRỮ
3.1 Biên soạn văn bản hướng dẫn
3.2 Thực hiện công tác chỉnh lý
PHẦN III:NHẬN XÉT CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
II. CÔNG TÁC VĂN THƯ
III. CÔNG TÁC LƯU TRỮ
II. ĐỀ XUẤT, Ý KIẾN
1. Kiến nghị với Sở Xây dựng
2. Kiến nghị với Sở Nội vụ
3. Kiến nghị với Bộ Nội vụ, Cục Văn thư – lưu trữ
PHỤ LỤC


Xem Thêm: Thực trạng công tác văn thư lưu trữ và quản tri văn phòng tại sơ xây dựng Quang Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác văn thư lưu trữ và quản tri văn phòng tại sơ xây dựng Quang Nam sẽ giúp ích cho bạn.