Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TRONG CƠ QUAN VĂN PHÒNG
I. Tổng quan về quản trị nhân sự trong cơ quan văn phòng
1. Khái niệm tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong cơ quan
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự trong cơ quan văn phòng
II. Đào tạo và phát triển nhân sự
1. Khái niệm và tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nhân sự
2. Nội dung và phương pháp đào tạo phát triển nhân sự
3. Mối quan hệ giữa đào tạo và phát triển nhân sự với quản trị nhân sự
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ Ở CÔNG TY AGREXPORT
I. Khái quát về Công ty AGREXPORT
1. Quá trình hình thành và phát triển
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
3. Đặc điểm kinh doanh của công ty
4. Cơ cấu tổ chức
II. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm qua
III. Tình hình công tác phát triển nhân sự của Công ty AGREXPORT
1. Phân tích tình hình tổ chức lao động của công ty
2. Tình hình công tác đào tạo và phát triển nhân sự của công ty
3. Tình hình công tác đào tạo và phát triển nhân sự của công ty
IV. Đánh giá chung về công tác phát triển nhân sự của văn phong Công ty AGREXPORT
1. Những ưu điểm trong công việc thực hiện công tác đào tạo và phát triển nhân sự của công ty
2. Những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY AGREXPORT
I. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong Công ty AGREXPORT
1. Đối với doanh nghiệp nước ta hiện nay
2. Đối với văn phòng công ty AGREXPORT
II. Phương hướng chung về đào tạo và phát triển nhân sự của Công ty thời gian tới
1. Phương hướng chung về đào tạo và phát triển nhân sự ở văn phòng công ty hệ dài hạn
2. Phương hướng chung về đào tạo và phát triển nhân sự trong thời gian trước mắt
3. Xu thế đổi mới trong trang thiết bị
III. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển tại Công ty
1. Giải pháp chung
2. Giải pháp cụ thể
3. Các phương hướng khác
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty Xuất nhập khẩu Nôn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty Xuất nhập khẩu Nôn sẽ giúp ích cho bạn.