Lợi nhuận, cácv biện pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty Tư ấn đầu tư và thiết kế - Bộ Thuỷ sản
Phần I. Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận.
I. Lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận.
1. Khái niệm lợi nhuận.
1.1. Khái niệm.
1.2. Một số quan điểm về nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận.
2. Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường.
3. Kết cấu lợi nhuận.
II. Phương pháp xác định lợi nhuận trong các doanh nghiệp.
1. Phương pháp xác định lợi nhuận kinh doanh.
2. Phương pháp xác định lợi nhuận khác.
III. Lợi nhuận trong mối tương quan với vốn, doanh thu, giá thành.
1. Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu.
2. Tỷ suất lợi nhuận/ vốn kinh doanh.
3. Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu.
4. Tỷ suất lợi nhuận/ giá thành.
5. Các biện pháp cơ bản nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp.
1. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp.
2. Các biện pháp nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp.

Chương II. Tình hình thực hiện lợi nhuận tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế - Bộ Thủy sản.
I. Tổng quan về Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kê - Bộ Thuỷ sản.
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty.
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty.
4. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty.
II. Tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty.
1. Tình hình thực hiện lợi nhuận các hoạt động kinh doanh của công ty.
2. Tình hình thực hiện lợi nhuận hoạt động kinh doanh của công ty
3. Tình hình thực hiện lợi nhuận khác của công ty.
4. Tình hình thực hiện lợi nhuận theo các hoạt động của công ty.
công ty.
4.3. Tình hình thực hiện lợi nhuận trong mối quan hệ với vốn, doanh thu, giá thành.
III. Các biện pháp chính mà Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế - Bộ Thuỷ sản đã áp dụng nhằm nâng cao lợi nhuận.
1. Hoàn thiện bộ máy quản lý.
2. Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh.
3. Tiết kiệm chi phí.
4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.Chương III. Một số đề xuất, kiến nghị góp phần tăng lợi nhuận tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế - Bộ Thuỷ sản.

I. Những thuận lợi và khó khăn tồn tại ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế - Bộ Thuỷ sản
1. Những thuận lợi.
2. Những khó khăn, hạn chế.
II. Một số đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế - Bộ Thủy sản.
1. Nhóm giải pháp tăng doanh thu.
2. Nhóm giải pháp giảm chi phí sản xuất kinh doanh.
3. Tăng cường công tác quản lý tài chính.

Kết luận
Xem Thêm: Lợi nhuận, cácv biện pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty Tư ấn đầu tư và thiết kế - Bộ Thuỷ sản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lợi nhuận, cácv biện pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty Tư ấn đầu tư và thiết kế - Bộ Thuỷ sản sẽ giúp ích cho bạn.